زرند

زرند -


محمد حافظ علیزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
علامه حلي
محمد صالح ابراهیمی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلي
هستی متصدی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 4476
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین عسکری
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلي
ساناز حسن زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سعیدی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6377
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل قلی زاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
ابوالفضل جعفری
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6345
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلي
زهرا ابراهیمی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6560
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیر علی اسمعیلی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلي
رضا محسنی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
علامه حلي
نازنین کردزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش اشرف عسکری
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش جعفری
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6382
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه قلیزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه عسکرزاده
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
محمد طه ایزدی
ششم دبستان - زرند
میانگین تراز کانونی: 6780
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
علامه حلي
6/3/2023 4:31:54 AM
Menu