رفسنجان

رفسنجان -


محمدمهدی زین الدینی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
علامه حلي
سوگند عزیزی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6561
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زینب یاقوتی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6455
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه زمانی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6217
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
ترنم سادات نبه الهدایی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 7023
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
ترانه سادات نبه الهدایی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 7000
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
ملینا پرنیان
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
آرمان ملاحسنی پور
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
علامه حلي
نازنین زینب اسماعیلی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
تارا بازرگان
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا رجبی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6026
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمهدی میرزایی نسب
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلي
ریحانه زین الدینی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6732
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
علی شاکری راویز
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلي
سبا زاهدی نژاد
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4903
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل کرمی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلي
آیدین دینی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5825
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلي
عرشیا پورگنجی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلي
رقیه پناهنده
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
داریوش سعیدی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
پرنیان عظیمی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا احمدی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
زینب زینلی فتح ابادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان حسن شاهی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلي
آمی تیدا رادمان
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6339
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نیایش مهدوی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آرش وارسته
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلي
ویانا حسنی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ایلیا عسکری
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلي
رضا ابولی زاده
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلي
ابوالفضل عبداللهی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلي
سها صالحی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
لیلی محمدیان
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6563
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی ابوالقاسمی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4578
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلي
حلما گلستانی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
هستی کاظمی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4578
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
یکتا سادات دانشمند
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث پاداش
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین خالقی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6486
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
علامه حلي
6/9/2023 7:10:48 PM
Menu