هشتگرد

هشتگرد -


عرشیا خرسندی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد باهنر5
سهیل صادقی
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد باهنر5
آرام آذین فر
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان 1
6/11/2023 1:54:21 AM
Menu