خميني شهر

رتبه های تک رقمی کنکور خميني شهر

محسن سیاهمرد
رتبه 4 کشوری
99 سال
قاسم آقائی
رتبه 6 ايثارگر-5%
99 سال
فاطمه خانی خوزانی
رتبه 6 ايثارگر-25%
97 سال

5/31/2023 11:31:29 PM
Menu