محسن سیاهمرد

محسن سیاهمرد

محسن سیاهمرد
از خميني شهر

گروه آزمایشی : انسانی
رتبه انسانی در منطقه : 4
تعداد آزمون : 54
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7895
رشته تحصیلی : انسانى نظام جديد
نام پشتیبان : محمدهادى دهقانى
نام مدرسه : ...
4
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7101
میانگین تراز آزمون عادی :7895
میانگین تراز نیمسال اول :7720
میانگین تراز نیمسال دوم :7833