قائن

رتبه های تک رقمی کنکور قائن

فاطمه برات نژاد
رتبه 7 کشوری
99 سال
علی زراعتکار
رتبه 9 منطقه 3
99 سال
محمدمهدی سربیشگی
رتبه 7 منطقه 3
98 سال
امین مقراضی
رتبه 4 منطقه 3
97 سال
سیدمجتبی ترابی
رتبه 5 منطقه 3
97 سال
رضا قو ی
رتبه 9 منطقه 3
97 سال
حسین سنجری مقدم
رتبه 2 منطقه 3
93 سال
درسا اسماعیل پور مقدم
رتبه 4 منطقه 3
93 سال
محمد دهقان دشت بیاض
رتبه 10 منطقه سه
92 سال
علی احمدی شاهرخت
رتبه 7 منطقه سه
90 سال
نازنین اسدالهی
رتبه 9 منطقه سه
89 سال

6/8/2023 2:57:26 PM
Menu