كاشمر

رتبه های تک رقمی کنکور كاشمر

امین هادوی
رتبه 10 کشوری
99 سال
علی مبارکی
رتبه 7 ايثارگر-5%
98 سال
زهرا غلامی
رتبه 9 منطقه 2
97 سال
امیر عارفی ایوری
رتبه 6 ايثارگران
94 سال
حسین خاکپور
رتبه 10 کشوری
93 سال
رضا روزدار
رتبه 9 منطقه 2
93 سال

6/1/2023 1:36:36 PM
Menu