قوچان

رتبه های تک رقمی کنکور قوچان

امیرضا براتی
رتبه 1 کشوری
97 سال
علیرضا سلطانی
رتبه 8 منطقه 2
97 سال
فرهاد علی نژاد
رتبه 5 منطقه 2
95 سال
فرهاد تراز
رتبه 9 کشوری
92 سال
محمدرضا فتحعلی
رتبه 9 منطقه دو
92 سال

6/6/2023 12:26:49 PM
Menu