رفسنجان

رتبه های تک رقمی کنکور رفسنجان

امیرعلی حیدری همت ابادی
رتبه 10 منطقه 2
101 سال
محمدشایان شعبانی
رتبه 2 کشوری
100 سال
امیرمهدی قائدامینی
رتبه 10 ايثارگر-5%
100 سال
سیدعماد حسینی فرد
رتبه 10 منطقه 2
97 سال
لعیا ده شیری پاریزی
رتبه 8 ايثارگران
93 سال
فایزه شعبانی حمیدآبادی
رتبه 10 منطقه دو
92 سال
امین رضا آبخو
رتبه 3 کشوری
90 سال
ساینا نظامی نیا
رتبه 10 منطقه دو
90 سال
امجد عسکری
رتبه 5 کشوری
82 سال

6/5/2023 6:10:41 AM
Menu