فاطمه محمدی

فاطمه محمدی

فاطمه محمدی
از مباركه

رتبه تجربی در منطقه : 866
تعداد آزمون : 49
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6424
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربی
نام پشتیبان : نسرین قربانی
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه شاهد اسوه
866
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6536
میانگین تراز آزمون عادی :6424
میانگین تراز نیمسال اول :6382
میانگین تراز نیمسال دوم :6441

کارنامه دانش آموز در کانون
3/22/2023 7:09:06 PM