محمدامین براتی

محمدامین براتی

محمدامین براتی
از باغملك

رتبه تجربی در منطقه : 58
تعداد آزمون : 129
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 6764
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربی
نام پشتیبان : بدون پشتیبان
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه دولتي رسول اكرم (ص)
58
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6960
میانگین تراز آزمون عادی :6764
میانگین تراز نیمسال اول :6567
میانگین تراز نیمسال دوم :6874

کارنامه دانش آموز در کانون
کارنامه کنکور6/3/2023 5:21:55 AM
Menu