مهدی ضیایی

مهدی ضیایی

مهدی ضیایی
از شهرضا

گروه آزمایشی : انسانی
رتبه انسانی در منطقه : 1
رتبه زبان در منطقه : 11
تعداد آزمون : 62
سابقه در کانون : 4 سال
میانگین تراز کانون : 7964
رشته تحصیلی : انسانى نظام جديد
نام پشتیبان : رحمت اله شيخى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه دولتي دكتر بهشتى
7
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7964
میانگین تراز نیمسال اول :7655
میانگین تراز نیمسال دوم :8040

کارنامه دانش آموز در کانون