علیرضا غلامی

علیرضا غلامی

علیرضا غلامی
از لامرد

رتبه تجربی در منطقه : 437
تعداد آزمون : 86
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 6974
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سجاد حسن پور
نام مدرسه : امام صادق(ع)
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
437
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6714
میانگین تراز آزمون عادی :6974
میانگین تراز نیمسال اول :7143
میانگین تراز نیمسال دوم :6865

کارنامه دانش آموز در کانون