محمد جواد محسنی

محمد جواد محسنی

محمد جواد محسنی
از لامرد

رتبه تجربی در منطقه : 715
تعداد آزمون : 73
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 6835
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : محمد رحمانيان
نام مدرسه : تيزهوشان شهيد دستغيب
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي يزد
715
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6393
میانگین تراز آزمون عادی :6835
میانگین تراز نیمسال اول :6813
میانگین تراز نیمسال دوم :6849

کارنامه دانش آموز در کانون