برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

35 13 5413 532 7475 5 5 5 3 4 6 5 5 4 5 5 5
34

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

35 11 4770 1173 12367 4 4 4 2 3 4 3 4 2 5 4 5
18

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

25 5 5280 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4
8

دانشگاه تهران

30 5 5373 3068 3 2 4 2 3 5 4 2 2 5 3 5
7

دانشگاه شاهد - تهران

60 3 4516 7999 2 2 4 1 1 3 1 1 2 5 2 5
4

دانشگاه فردوسي - مشهد

35 6 4997 3 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 4
8

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

25 4 5122 2 3 3 1 1 3 2 4 3 2 2 3
5

دانشگاه تبريز

شبانه
20 4 4649 10746 2 2 2 1 1 1 2 2 1 4 1 3
2

دانشگاه تبريز

30 6 4753 1 1 3 1 1 2 2 2 2 3 2 4
2

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 3 4608 2 2 3 1 1 4 1 2 2 2 1 4
2

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

28 4 4756 21115 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 3
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 5 4370 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3
1

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

50 7 4378 39956 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
4

دانشگاه ايلام

30 4 4709 33497 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 5
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

35 4 4512 35436 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 4 4603 35933 1 1 3 1 1 3 2 2 1 2 1 3
1

دانشگاه اصفهان

30 4 2 2 2 1 1 4 2 3 2 3 2 4
7

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

40 3 1 1 4 1 1 5 2 1 3 4 3 4
3