برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

30 5 5260 12157 2 2 4 1 3 6 2 1 3 5 2 4
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

20 6 4678 7973 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 1 3
0

دانشگاه يزد

35 6 4504 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3
0

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

35 3 4422 1 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 4
0