برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

240 206 6750 72 89 120 30 6 9 8 8 1 4 8 7 7
2359

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
84 71 6633 155 349 563 38 5 9 8 8 1 4 7 7 6
891

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
84 74 6555 183 501 666 5 9 8 8 1 4 7 6 6
442

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول
84 72 6486 224 411 190 94 5 9 8 7 1 3 7 6 6
401

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال اول
64 55 6442 233 356 354 71 5 8 8 8 1 4 7 6 6
283

دانشگاه علوم پزشکي ايران

170 134 6424 267 602 800 69 5 8 8 8 1 3 7 6 6
429

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
84 70 6414 447 522 334 5 8 8 7 1 3 6 6 5
256

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال اول
81 63 6272 351 593 735 107 5 8 8 7 1 3 7 6 6
205

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم
84 59 6261 423 574 369 5 8 8 7 1 3 6 6 6
161

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال دوم
63 53 6170 451 668 521 162 5 8 8 7 1 3 7 6 6
111

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال اول
39 21 6143 586 931 253 4 8 8 7 1 3 6 5 5
118

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال دوم
81 57 6186 542 926 1095 228 5 8 8 7 1 3 7 6 6
112

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
85 73 6182 615 863 540 343 5 8 8 7 1 3 6 6 5
112

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

39 15 6252 818 4 7 7 7 1 2 5 4 5
56

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال اول
40 27 6222 929 974 798 364 5 8 7 7 1 3 6 5 5
64

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال اول
55 41 6234 693 1120 773 479 5 8 8 8 1 3 6 5 5
85

دانشگاه علوم پزشکي يزد

120 70 6119 767 1179 961 655 4 8 7 7 1 3 6 5 5
72

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال دوم
39 22 6194 746 1048 4 9 8 8 1 3 6 6 6
53

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

محل تحصيل نيشابور
30 11 6064 896 5 8 7 7 1 3 6 5 5
43

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال اول
65 50 6226 942 1131 889 496 5 8 8 8 1 3 6 5 5
91

دانشگاه علوم پزشکي بابل

95 74 6121 1017 1352 1295 525 5 8 8 7 1 3 6 5 5
94

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
36 26 6068 792 1800 1643 693 4 8 7 8 1 3 7 5 5
52

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال اول
73 42 6041 1608 1069 709 4 8 8 7 1 3 6 5 5
83

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
36 15 6351 1081 1044 4 8 7 7 1 3 6 5 5
61

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

نيمسال اول
70 48 6053 885 1455 1069 760 4 8 7 7 1 3 6 5 5
57

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
68 48 6137 1292 958 478 4 8 8 7 1 3 6 5 6
56

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال اول
57 37 6048 1355 1033 397 5 8 8 7 1 3 6 5 5
55

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال دوم
55 32 6182 1132 1521 1058 5 8 7 7 1 3 6 5 5
33

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
30 28 5919 601 1534 2235 379 5 8 7 7 1 3 6 4 5
31

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

نيمسال اول
33 14 5886 1195 1344 4 8 8 7 1 3 6 5 5
29

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال اول
34 26 6095 1668 1239 798 4 8 7 6 1 3 6 5 5
131

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال اول
21 13 6130 1862 1343 4 8 7 6 1 2 6 5 5
23

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

77 48 5962 1228 1573 1293 676 4 8 8 7 1 3 6 5 5
40

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال اول
49 31 6043 1862 1267 661 4 8 7 7 1 3 6 5 5
52

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

45 25 5911 1667 1646 1128 4 8 7 6 1 3 6 5 5
36

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
25 21 5889 1054 2489 1667 904 4 8 8 6 1 3 6 5 5
38

دانشگاه علوم پزشکي قم

نيمسال اول
28 26 6006 1530 1396 4 7 7 6 1 3 5 5 4
30

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
36 28 6008 517 1317 1741 4 7 7 7 1 3 6 5 5
43

دانشگاه علوم پزشکي فسا

55 41 5759 1489 1489 1035 4 8 7 7 1 3 6 5 5
38

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

16 7 5775 1323 4 8 8 6 1 3 5 6 5
22

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

نيمسال اول
40 27 5948 1644 1511 4 7 7 6 1 3 6 5 5
29

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

126 80 5964 1375 2089 2149 819 4 8 7 7 1 3 6 5 5
28

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال اول
30 22 5812 1463 1588 4 7 7 7 1 2 6 5 5
26

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال دوم
55 45 5891 1165 1590 1518 769 4 8 7 7 1 3 6 5 5
35

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال دوم
65 44 6025 1023 1674 1230 920 4 8 7 7 1 3 6 5 5
39

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال دوم
49 31 5997 1509 2028 1468 1125 4 8 7 7 1 3 6 5 5
33

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

95 69 6029 1193 1820 1463 1023 4 8 7 7 1 3 6 5 5
47

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
48 33 5889 1902 1416 744 5 8 7 6 1 3 6 5 5
27

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
44 24 6070 1850 1506 563 4 7 8 6 1 2 6 5 5
54

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

71 52 6010 1772 2334 1614 1279 4 8 7 6 1 2 6 5 5
27

دانشگاه علوم پزشکي ايران

50 34 6052 637 1891 2079 560 4 8 7 7 1 3 6 5 5
75

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

محل تحصيل سيرجان
20 17 5725 2413 1816 4 7 7 5 1 3 5 4 5
26

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال دوم
34 26 5819 2277 1598 1148 4 7 7 6 1 3 6 5 5
30

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال دوم
73 41 5891 2221 1540 958 4 7 7 6 1 3 6 5 5
31

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

84 60 6042 1396 1891 1646 892 4 8 7 7 1 3 6 5 5
45

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال دوم
57 35 5850 2391 1568 847 4 7 7 7 1 3 6 5 5
22

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

نيمسال دوم
40 18 5774 2574 1717 4 7 7 6 1 3 6 5 4
17

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال اول
44 30 6030 2008 1343 4 8 7 7 1 3 6 5 5
24

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال اول
47 28 5891 1727 2729 1784 1344 4 7 6 6 1 3 6 5 5
18

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

نيمسال اول
50 30 5981 1415 2182 1771 888 5 8 7 7 1 3 6 5 4
22

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال دوم
30 21 5881 1852 1798 4 8 7 7 1 3 6 5 4
9

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال اول
30 18 5915 2513 5 7 7 6 1 3 6 5 5
21

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

86 51 5849 1874 2753 1798 1221 4 7 7 6 1 3 6 5 5
22

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

22 13 5676 1789 3574 4 8 7 7 1 2 5 5 4
32

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

نيمسال دوم
50 39 5956 2108 1489 1188 4 8 7 6 1 2 6 5 5
15

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

نيمسال دوم
33 18 5930 1525 2436 1757 4 7 7 6 1 3 6 5 5
14

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
25 19 6053 1229 2076 4 7 7 6 1 2 5 5 5
17

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال دوم
48 24 5773 1950 2892 1954 4 7 7 7 1 3 5 5 4
13

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول
34 19 5988 2766 1418 4 8 7 6 1 3 6 5 4
33

دانشگاه علوم پزشکي قم

نيمسال دوم
28 14 5998 1365 2040 4 8 8 7 1 3 6 5 5
14

دانشگاه علوم پزشكي آبادان

39 21 5617 2970 1978 4 6 7 6 1 3 6 5 4
20

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
36 27 5495 1127 2534 2152 1015 4 7 7 6 1 3 6 5 4
21

دانشگاه آزاداسلامي -واحد تبريز

9 8 5877 1970 3 6 6 6 1 3 6 5 4
16

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال دوم
21 13 5948 2391 4 8 7 6 1 2 6 5 5
12

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول
31 16 5882 1297 2165 1004 4 8 7 7 1 3 6 5 5
14

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 6 5903 2051 4 7 6 8 1 3 6 3 4
9

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
26 20 5760 1261 2329 2259 5 8 7 8 1 3 6 5 5
15

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

11 8 5659 2070 4 8 7 6 1 3 5 5 4
15

دانشگاه آزاد اسلامي-واحدنجف آباد

6 4 5507 4 5 7 5 1 2 5 3 3
18

دانشگاه آزاداسلامي-واحدمشهد

8 7 5725 2154 3 6 7 5 1 2 5 3 3
24

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

45 33 6074 2044 3087 2342 4 7 7 7 1 3 6 5 4
22

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
26 16 6028 1573 2425 2624 4 7 7 6 1 3 5 5 4
14

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

بورسيه سپاه پاسداران
80 37 5776 1769 3005 2438 4 8 8 5 1 2 6 5 5
32

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

نيمسال دوم
24 19 5828 1569 2302 1109 4 8 7 7 1 3 6 5 4
13

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

25 18 5760 2460 3485 2168 4 6 6 5 1 3 5 4 4
21

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم
25 22 5694 2380 1805 4 7 7 6 1 3 6 5 5
13

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
11 6 5675 2316 4 6 7 7 2 3 5 5 4
9

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

72 40 5860 989 2796 2634 4 8 7 7 1 3 5 5 4
23

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

60 38 5719 836 2917 2503 1228 4 7 7 7 1 3 6 4 5
29

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 6 6042 2297 3 6 7 7 1 3 6 5 4
10

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

بومي چهارمحال بختياري-محل خدمت لردگان --مناطق محروم
9 4 5884 2264 4 9 8 3 1 3 6 5 3
5

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم
31 25 5896 1678 2425 4 7 7 6 1 3 6 5 4
7

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

40 28 5633 1892 2956 2867 1656 4 7 7 6 1 3 6 4 4
22

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه وزارت دفاع
18 9 6003 3514 1297 4 8 7 7 1 3 6 5 4
18

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه ارتش - پذيرش از زن
10 4 5201 5 7 7 6 1 2 5 5 4
17

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم
45 25 5875 2541 1887 4 8 7 7 1 3 5 5 4
18

دانشگاه علوم پزشکي زابل

33 17 5650 2100 3145 2492 3 7 6 5 1 3 5 4 4
18

دانشگاه آزاداسلامي -واحد تبريز

39 34 5961 1808 3885 2608 1562 4 7 7 6 1 2 5 4 4
19

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال اول
17 9 6104 2667 4 7 6 7 1 3 6 4 4
15

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
30 26 5995 749 2822 2545 4 8 7 6 1 2 6 4 5
16

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

35 30 5834 2247 3251 2443 1368 4 7 7 6 1 3 5 5 4
16

دانشگاه آزاد اسلامي-واحدنجف آباد

24 9 5771 1618 3492 5 8 7 6 1 2 5 5 4
9

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 10 5757 2474 2588 4 6 7 5 1 2 5 4 4
12

دانشگاه علوم پزشکي فسا

20 18 5774 2186 4056 2638 4 7 7 6 1 2 5 4 4
17

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
20 16 6021 2796 4 7 6 5 1 3 6 4 4
8

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي)

35 31 5835 3022 2393 1773 4 7 7 7 1 3 5 4 4
23

دانشگاه علوم پزشکي بابل

40 31 5708 2807 3240 4 7 7 7 1 3 5 5 4
17

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
25 17 5637 3395 2495 4 7 7 6 1 3 5 4 5
8

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

65 43 5985 2724 2650 1332 4 7 7 6 1 2 5 4 4
10

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 10 5855 2255 4 7 6 6 1 2 5 4 4
9

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

30 17 5429 2496 3223 3298 4 7 7 6 1 2 5 5 4
16

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال دوم
30 24 5817 1797 2675 1784 1377 4 7 7 6 1 3 5 5 4
9

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
22 21 5846 2146 3649 2432 4 7 7 5 1 3 5 4 4
9

دانشگاه آزاداسلامي -واحديزد

8 7 5978 2595 3 7 7 7 1 2 5 5 4
7

دانشگاه آزاداسلامي-واحدکازرون

4 4 5502 2618 3 7 6 8 1 3 5 5 3
11

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
32 28 5899 3076 2620 1399 4 8 7 6 1 2 6 5 4
7

دانشگاه آزاداسلامي-واحدکازرون

16 9 5830 2431 2794 4 7 7 5 1 3 5 4 4
8

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
22 14 5938 2624 3965 3 7 6 6 1 3 5 4 4
11

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال اول
25 10 5851 2748 4 8 7 6 1 2 6 5 4
11

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
25 22 5749 3295 2572 4 7 7 5 1 3 6 4 4
10

دانشگاه علوم پزشکي قم

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
12 10 5613 2828 2882 4 7 8 6 1 3 5 5 4
5

دانشگاه آزاداسلامي-واحدتنکابن

20 15 5850 3701 2688 4 7 6 6 1 3 5 5 4
8

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
16 14 5759 3194 3024 4 8 8 7 1 2 5 5 4
5

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

15 12 5815 2997 4 7 7 6 1 2 6 4 5
11

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
13 5 6267 3 7 6 5 1 3 5 4 4
11

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
20 17 5872 3233 2779 4 7 7 5 1 3 5 4 4
9

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

بورسيه ناجا
20 7 5644 2756 3 7 7 5 1 2 5 4 4
8

دانشگاه آزاداسلامي-واحدمشهد

34 26 5585 1749 3508 3020 4 8 7 7 1 2 5 4 4
19

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال دوم
25 16 5811 2907 2171 4 8 7 6 1 3 6 4 4
9

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

27 16 5816 2773 4067 2634 3 6 7 5 1 2 4 3 3
14

دانشگاه علوم پزشکي يزد

محل تحصيل احمداباد مشير --ظرفيت مازاد
50 35 5738 3180 2782 1647 4 7 7 6 1 2 6 4 4
7

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 7 5715 5 7 7 5 1 3 5 4 4
8

دانشگاه آزاداسلامي-واحدکرمان

7 8 5874 2796 4 7 6 4 1 3 5 4 4
10

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
22 19 5927 2377 3551 2813 1645 4 8 7 7 1 3 5 4 4
10

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال دوم
34 20 5667 1989 2948 1672 1485 4 7 7 6 1 2 5 4 4
10

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
20 11 5646 2939 3 7 7 7 1 2 5 4 4
8

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

10 6 5412 2829 4 6 7 5 1 2 5 4 4
8

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال دوم
17 9 6001 2948 3 7 7 6 1 3 6 5 5
12

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
11 8 5700 2434 2904 4 8 7 6 1 2 6 4 3
6

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

91 58 5846 1402 3341 2990 1130 4 8 7 7 1 3 6 4 4
10

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
20 18 5588 2769 3974 3463 4 7 7 6 1 2 5 4 4
6

دانشگاه آزاداسلامي-واحد اردبيل

29 22 5825 2434 3540 2942 4 7 7 6 1 2 5 4 4
4

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

40 29 5855 2006 3627 2922 1440 4 7 7 6 1 2 6 4 4
9

دانشگاه آزاداسلامي-واحد زاهدان

6 5 5661 2941 4 6 7 8 1 1 5 5 4
7

دانشگاه علوم پزشکي بم

33 15 5915 3325 2820 4 8 7 6 1 2 5 4 4
10

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
13 14 5960 3521 2764 4 8 7 7 1 2 5 5 4
8

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

20 13 5727 2614 3932 3147 3 7 7 6 1 2 5 4 4
13

دانشگاه علوم پزشکي زابل

15 13 5527 2917 4311 3435 4 8 8 5 1 2 5 4 3
17

دانشگاه آزاداسلامي-واحدساري

29 19 5539 3508 3013 4 7 7 7 1 3 6 4 4
4

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
14 11 5535 3521 4 7 7 7 1 2 5 5 4
6

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
25 20 5756 3521 3070 4 7 7 6 1 3 6 4 4
5

دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري(پرديس خودگردان رامسر)

30 19 5611 2303 3371 3085 3 7 7 7 1 2 5 5 4
6

دانشگاه علوم پزشکي قم

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
12 10 5949 3171 4 7 7 6 1 3 6 4 4
6

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

36 28 5882 3409 2900 1760 4 7 7 7 1 2 5 5 4
11

دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل)

30 17 5926 3616 3206 4 7 7 6 1 2 6 4 4
4

دانشگاه آزاد اسلامي-واحدنجف آباد

24 11 5820 1907 3622 3147 4 7 7 6 1 2 5 4 4
11

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

25 17 5778 2104 3816 3164 4 7 6 6 1 3 5 4 4
13

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
19 13 5903 3551 3059 4 8 7 7 1 2 5 4 4
3

دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري(پرديس پزشکي آمل)

20 15 5804 3223 3278 4 8 7 6 1 2 6 4 4
9

دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران

18 9 6043 3443 4 6 7 5 1 3 6 3 4
5

دانشگاه آزاداسلامي-واحدمشهد

34 23 5537 2062 3845 3250 4 7 7 6 1 3 5 4 4
6

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

35 23 5912 2355 3514 3323 4 7 6 6 1 3 5 4 4
7

دانشگاه آزاداسلامي-واحد اردبيل

7 8 5764 2630 3798 4 7 6 6 1 3 5 4 4
7

دانشگاه آزاداسلامي -واحديزد

34 16 5716 3786 3289 4 8 6 5 1 2 5 4 4
3

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
14 11 5726 2467 3678 3355 4 8 7 6 1 2 5 4 4
6

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
20 11 6026 4111 4 7 7 5 1 3 5 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه ارتش - پذيرش از مرد
70 12 5563 2142 4178 3233 4 7 8 6 1 2 5 4 4
14

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

بومي خراسان رضوي-محل خدمت خواف --مناطق محروم
7 5 4757 3 7 7 5 1 2 6 5 4
6

دانشگاه آزاداسلامي-واحدقم

24 14 5929 2242 3701 3413 4 6 7 6 1 3 5 4 4
7

دانشگاه علوم پزشکي بم

10 8 5700 2796 4202 3 7 7 6 1 2 5 4 4
13

دانشگاه آزاداسلامي-واحدساري

29 22 5395 3726 3430 1767 4 7 7 6 1 2 5 4 4
6

دانشگاه آزاداسلامي-واحدکرمان

29 18 5533 2651 4086 3474 4 6 6 6 1 3 5 4 4
11

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
8 3 5828 4 8 8 8 1 2 6 3 5
8

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
25 16 5804 3745 2799 4 7 7 5 1 2 6 5 4
10

دانشگاه آزاداسلامي-واحدشاهرود

29 16 5573 2544 4004 3558 4 7 7 5 1 2 5 4 4
8

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 7 5842 3946 4 7 7 5 1 2 5 4 4
13

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
20 22 5430 4285 3537 4 7 6 5 1 2 5 4 4
21

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
25 19 5709 3745 3266 1922 4 7 7 6 1 2 5 4 4
6

دانشگاه آزاداسلامي-واحدقم

6 5 6084 3 8 7 7 1 3 5 4 4
8

دانشگاه آزاداسلامي-واحدقشم

30 21 5480 2865 4278 3652 4 6 7 6 1 2 5 4 3
8

دانشگاه آزاداسلامي-واحدساري

7 5 6042 5 7 6 6 1 2 6 3 3
5

دانشگاه آزاداسلامي-واحدساري

7 4 5784 4 6 7 7 1 2 5 5 4
6

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
25 14 5359 3885 2835 4 8 7 7 1 2 6 4 4
7

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

بومي استان ايلام-محل خدمت هليلان --مناطق محروم
6 4 5629 3909 4 6 7 6 1 1 5 4 4
7

دانشگاه آزاداسلامي-واحد زاهدان

24 12 5538 2891 4333 4 7 6 6 1 1 5 4 4
14

دانشگاه علوم پزشكي آبادان

16 10 6039 4111 2926 4 7 7 6 1 2 5 4 4
19

دانشگاه آزاداسلامي-واحدمشهد

8 3 5681 5 7 8 5 1 2 6 3 3
6

دانشگاه آزاداسلامي-واحدتنکابن

5 4 5752 4048 4 7 6 6 1 2 6 4 3
6

دانشگاه آزاداسلامي-واحدشاهرود

7 6 5697 4086 4 7 6 5 1 2 5 4 4
12

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

بومي خراسان جنوبي-محل خدمت درميان --مناطق محروم
5 4 5405 4119 3 6 6 5 2 2 5 4 4
7

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت سراوان --مناطق محروم
6 3 5025 3 7 7 4 1 2 5 4 3
15

دانشگاه علوم پزشکي اراک

بومي مرکزي-محل خدمت شازند --مناطق محروم
4 4 5750 5631 4 7 5 5 1 2 5 4 4
5

دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر

بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بمپور --مناطق محروم
9 3 5434 7808 3 6 6 3 1 1 4 3 3
14

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان --مناطق محروم
3 3 5 7 7 5 1 2 5 4 4
12

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

بومي استان قزوين-محل خدمت بويين زهرا --مناطق محروم
4 3 4 5 5 5 1 4 5 4 3
10

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

بومي خوزستان - نيمسال اول --مناطق محروم
5 3 4 8 7 5 1 2 5 4 4
8

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

بومي استان ايلام-محل خدمت بدره --مناطق محروم
5 3 4 7 7 5 1 2 5 5 3
9

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

بومي خراسان جنوبي-محل خدمت نهبندان --مناطق محروم
4 3 3 7 6 5 1 2 4 3 3
10

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

بومي استان ايلام-محل خدمت سيروان --مناطق محروم
5 3 4 7 8 6 1 2 6 4 3
12

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

بومي خوزستان-نيمسال دوم --مناطق محروم
10 3 3 8 7 7 1 2 5 3 3
13

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
8 3 4 8 7 6 1 3 5 4 3
12

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بخش اوژانس سيب وسوران --مناطق محروم
4 3 4 6 6 2 3 1 3 5 3
19

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت اويماق --مناطق محروم
3 3 4 5 7 5 2 2 6 3 4
14

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر --مناطق محروم
3 3 3 8 7 8 1 3 5 5 5
29
6/6/2023 10:49:50 AM
Menu