برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

180 188 7247 48 84 128 24 7 8 9 7 3 8 9 9 9
2586

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
65 62 7102 110 198 38 45 6 7 8 7 2 8 9 9 8
1023

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول
86 87 7023 227 379 141 84 6 7 8 7 2 7 9 8 8
560

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
65 66 7079 137 194 548 52 6 8 8 7 2 8 9 9 8
373

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال اول
64 63 7030 254 325 118 6 7 8 7 2 8 9 8 8
341

دانشگاه علوم پزشکي ايران

180 158 6933 206 324 744 81 6 7 8 7 1 7 9 8 8
388

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
71 71 6982 332 487 157 6 7 8 6 1 7 8 8 8
342

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال اول
90 81 6875 327 515 330 133 6 7 8 7 1 7 8 8 8
273

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم
80 72 6867 400 551 213 156 6 7 8 6 1 6 8 8 8
202

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال دوم
75 69 6832 434 530 199 6 7 8 6 1 7 8 8 8
144

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال اول
50 52 6770 844 324 237 6 7 8 7 1 7 8 7 8
137

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال اول
33 26 6763 681 331 255 6 7 8 6 1 7 8 7 7
110

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
70 61 6765 516 756 236 6 7 8 6 1 7 8 7 8
102

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال اول
41 32 6894 462 725 1011 6 7 8 6 1 7 8 8 8
91

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال دوم
50 49 6736 479 675 473 5 7 7 7 1 6 8 7 8
96

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال اول
40 38 6546 1198 459 6 6 8 5 1 6 8 7 8
73

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال اول
44 47 6788 608 783 269 6 7 8 6 1 7 8 8 8
98

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال اول
54 53 6638 1244 486 301 6 7 8 6 1 6 8 7 7
122

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

نيمسال اول
51 46 6610 1246 509 6 7 8 6 1 6 8 7 7
67

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
53 51 6617 790 1024 452 6 7 8 6 1 6 8 7 7
89

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
15 21 6588 711 658 6 7 8 7 2 7 8 8 8
45

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال دوم
41 27 6527 665 959 1035 6 7 8 6 1 6 8 7 7
58

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال اول
36 34 6616 1346 675 6 7 8 5 1 6 8 7 7
68

دانشگاه علوم پزشکي يزد

90 94 6543 825 1091 506 270 6 6 8 6 1 6 8 7 7
74

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

نيمسال اول
24 23 6534 987 842 5 6 8 5 1 5 7 7 7
41

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال اول
25 22 6184 1579 789 665 5 6 8 5 1 5 7 6 6
39

دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
16 21 6315 922 5 7 8 6 1 5 8 7 7
24

دانشگاه علوم پزشکي بابل

90 93 6657 895 1158 540 258 5 7 8 6 1 6 8 7 7
85

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

35 34 6644 807 1059 6 7 8 6 1 7 8 7 7
50

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

74 76 6488 1255 1717 805 517 5 6 8 6 1 6 8 7 7
59

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
35 26 6741 349 1168 1191 725 6 7 8 6 1 6 8 7 7
38

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال دوم
45 38 6555 954 1248 539 379 6 7 8 6 1 6 8 7 8
33

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

نيمسال اول
26 20 6613 941 1200 6 7 8 6 1 6 8 7 7
32

دانشگاه علوم پزشکي فسا

64 53 6507 1314 1153 625 5 6 8 6 1 6 7 6 7
43

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال دوم
54 52 6641 885 1166 750 336 6 7 8 6 1 6 8 7 8
57

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

76 57 6400 964 1487 842 433 6 7 8 6 1 6 8 7 7
56

دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
20 28 6463 996 2474 1281 381 6 7 8 7 1 6 8 7 7
28

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

42 39 6422 1648 2455 936 5 6 8 5 1 5 7 6 7
47

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

56 56 6523 1356 1960 905 652 5 7 8 6 1 6 8 7 7
43

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال دوم
50 47 6619 976 1372 775 455 5 7 7 7 1 6 8 7 7
58

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
52 45 6577 1097 1511 587 6 6 8 6 1 6 8 7 7
50

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

51 45 6463 2366 1174 6 7 8 5 1 5 8 6 7
45

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

66 56 6514 1095 1596 1071 455 6 7 8 6 1 6 8 7 7
60

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال اول
38 25 6289 2334 1126 523 5 6 8 5 1 4 7 6 7
55

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال دوم
36 37 6519 1409 2157 923 5 6 8 5 1 5 8 6 7
20

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
15 15 6368 1133 2287 6 7 8 6 1 5 8 7 7
16

دانشگاه علوم پزشکي قم

39 36 6592 1188 1674 1264 342 5 6 8 6 1 6 8 7 7
50

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

نيمسال دوم
51 53 6481 1182 1749 777 500 5 6 8 6 1 6 8 7 7
19

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم
44 35 6308 1590 2390 1151 5 6 8 5 1 5 7 6 6
47

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول
41 36 6383 2521 1219 5 6 8 5 1 6 8 7 7
32

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
15 22 6564 1448 2058 1319 6 7 8 6 1 6 7 7 7
28

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال دوم
54 45 6439 1912 881 502 5 6 7 5 1 5 8 6 7
44

دانشگاه علوم پزشکي ايران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 29 6388 981 2185 1495 5 6 8 6 1 6 8 6 7
24

دانشگاه علوم پزشکي تبريز - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
20 24 6421 1547 1350 664 6 7 8 6 1 6 8 7 7
15

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

نيمسال اول
40 31 6522 1229 1846 1328 6 6 7 5 1 6 7 6 7
29

دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
17 17 6221 1415 1684 6 7 8 6 1 5 8 6 7
13

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
70 32 6421 662 2946 1838 906 5 7 8 4 1 6 7 6 7
79

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال اول
41 33 6506 1764 1299 6 7 8 6 1 6 8 7 7
32

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

62 66 6465 1117 1601 833 450 6 6 8 6 1 6 8 7 7
59

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
35 30 6427 749 1905 1446 886 5 7 8 6 1 6 8 6 7
23

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال اول
21 19 6318 2185 885 6 6 8 5 1 5 8 6 7
28

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال دوم
25 22 6431 1663 2532 1224 5 6 8 6 1 6 7 6 6
23

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال اول
26 23 6399 1427 2012 858 6 7 8 5 1 5 8 7 7
18

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

24 23 6227 2643 1561 5 6 8 6 1 5 7 6 6
20

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

نيمسال دوم
38 34 6342 1406 1998 1576 580 5 6 8 6 1 5 7 6 7
21

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
44 39 6477 2177 1009 595 5 7 8 6 1 6 8 7 7
23

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 41 6356 1564 2737 1829 825 5 6 7 6 1 5 7 6 7
20

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

نيمسال دوم
41 23 6414 1292 1993 1183 6 6 8 5 1 5 7 6 6
24

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال دوم
40 33 6432 1886 789 542 6 6 8 6 1 6 8 7 7
18

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

نيمسال دوم
31 31 6299 1743 2428 1187 5 6 8 5 1 5 7 6 6
20

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال دوم
27 20 6478 1612 2352 1113 5 6 8 5 1 5 8 6 7
11

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه ارتش
41 7 6234 1643 5 7 8 5 1 5 7 7 7
40

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال دوم
37 33 6361 1767 2588 1292 6 6 8 5 1 5 8 6 7
24

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول
33 27 6366 1871 1622 5 7 8 6 1 6 8 7 7
29

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

40 36 6304 1699 2466 1108 5 7 8 5 1 6 7 7 7
17

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

بومي چهارمحال وبختياري --مناطق محروم
7 5 6196 1880 6 7 8 5 1 6 8 6 6
12

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
15 13 6333 1307 2483 1747 6 7 8 6 1 5 8 6 7
24

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم
57 50 6442 1425 2086 1472 590 5 6 8 5 1 5 7 6 6
20

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بومي آذربايجان شرقي --مناطق محروم
4 4 6073 6 6 8 6 1 4 8 7 7
12

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال دوم
41 42 6272 1841 2994 1720 5 6 8 5 1 5 7 6 6
17

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
8 11 6237 1973 1829 5 6 8 5 1 6 7 5 6
12

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي سيل زده خوزستان --مناطق محروم
5 4 6280 4 7 7 4 1 5 7 6 6
12

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

25 24 6306 1971 2664 6 7 8 5 1 5 7 6 6
23

دانشگاه علوم پزشکي اروميه - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
45 49 6371 2115 3296 1616 973 5 6 8 6 1 6 8 6 7
23

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

بومي خراسان رضوي --مناطق محروم
3 4 6381 5 6 8 5 2 5 8 6 7
11

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

25 15 6151 1872 3074 1895 5 6 7 5 1 4 8 6 6
11

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

بومي استان ايلام --مناطق محروم
8 7 6241 2271 5 7 8 4 1 4 7 5 5
11

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم
34 27 6306 2115 1653 6 6 8 5 1 5 7 6 6
29

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

75 62 6367 2376 1419 5 6 8 5 1 5 7 7 7
14

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
33 23 6273 1997 2835 2024 5 6 7 5 1 5 7 6 6
15

دانشگاه علوم پزشکي فسا

20 21 6185 2371 3547 2050 5 7 8 6 1 6 8 6 6
25

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بومي آذربايجان شرقي --مناطق محروم
5 4 6408 5 7 8 4 1 4 8 6 7
7

دانشگاه علوم پزشکي زابل

28 25 6263 3169 2071 5 6 7 5 1 5 7 6 6
10

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال دوم
25 22 6378 1581 2250 6 6 8 6 1 5 8 7 7
13

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 45 6392 2193 3147 2235 1055 5 6 8 6 1 5 7 6 6
21

دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 45 6134 2020 3119 2300 1280 5 6 8 5 1 5 7 6 7
14

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
7 7 6155 5 6 8 5 1 4 7 5 6
10

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
35 40 6254 2223 3284 2160 1207 5 7 8 6 1 5 7 6 7
28

دانشگاه علوم پزشکي قم

10 12 6275 2714 2145 5 6 7 5 1 5 8 6 6
19

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

22 27 6075 2320 3402 2251 6 7 8 6 1 5 7 6 6
30

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

10 17 6336 2458 3683 1734 5 7 8 5 1 5 8 6 6
26

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 18 6308 2643 1210 5 6 7 5 1 4 7 6 6
14

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

بومي چهارمحال وبختياري --مناطق محروم
4 4 6114 5 6 8 5 1 6 8 6 6
11

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
45 43 6342 2390 3402 2021 1139 5 6 8 5 1 6 8 6 6
16

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

31 24 6438 2517 1210 5 7 8 5 1 5 7 6 6
16

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 10 6312 2417 3500 5 6 8 5 1 5 8 7 7
12

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

10 17 6058 2431 3649 5 6 8 5 1 5 8 6 7
19

دانشگاه علوم پزشکي کاشان(آران وبيدگل) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 32 6161 2428 3547 2361 1144 5 6 7 5 1 5 8 6 6
10

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
8 10 6290 2465 3622 6 6 8 6 1 5 7 6 7
4

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

15 19 6209 2492 3688 2329 6 7 8 5 1 5 7 6 7
18

دانشگاه علوم پزشکي بم

20 18 5968 2842 2108 5 6 8 5 1 5 8 7 6
21

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

30 31 6205 2571 3905 2390 5 6 8 4 1 4 7 5 6
14

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 29 6292 2588 3877 1972 5 6 7 5 1 5 7 6 6
15

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
15 15 6264 3083 1612 5 7 8 5 1 5 7 6 7
8

دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
35 35 6405 2774 1947 1198 5 6 7 5 1 5 7 6 6
12

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بومي آذربايجان شرقي --مناطق محروم
4 4 6383 5 7 8 5 1 6 8 7 7
8

دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر)

پرديس خودگردان
25 29 6187 2206 3214 2177 6 6 8 5 1 4 7 6 6
12

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

11 18 5959 2634 3833 6 7 8 6 1 4 7 5 6
19

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان --مناطق محروم
5 4 5875 4 7 7 4 1 4 7 5 5
7

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
8 10 6275 2339 3457 6 6 8 4 1 5 8 7 7
7

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 24 6357 2431 3609 1256 1150 5 6 7 6 1 5 8 6 7
29

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
12 14 6323 3048 966 5 6 8 6 1 5 8 6 7
14

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

8 7 6068 6 7 8 5 1 5 7 6 6
15

دانشگاه علوم پزشکي زابل

بومي سيستان وبلوچستان (زابل) --مناطق محروم
4 4 5780 2923 5 6 7 4 1 3 8 6 7
10

دانشگاه علوم پزشکي زابل

8 13 6196 2806 4139 5 5 7 5 1 5 7 6 6
13

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
15 17 6101 2458 3728 2333 5 6 7 5 1 5 7 6 6
10

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
13 12 6171 3169 5 6 8 5 1 5 8 6 6
7

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

16 17 6204 3884 2354 5 6 7 4 1 5 8 6 6
17

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

بومي خراسان جنوبي --مناطق محروم
4 4 6014 2863 5 7 8 4 2 5 7 6 8
5

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

بومي لرستان --مناطق محروم
2 3 6342 5 7 9 2 1 5 7 7 7
6

دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
40 37 6228 2190 3332 1931 5 6 8 6 1 5 8 6 7
10

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
13 11 6187 2512 3820 5 6 7 7 1 5 7 6 6
7

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 14 6323 3336 1806 6 6 8 5 1 5 7 5 6
9

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
17 18 6289 3382 2108 5 6 8 5 1 5 7 6 6
12

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 10 5927 3382 5 7 8 5 1 4 7 5 6
9

دانشكده علوم پزشكي آبادان

8 7 5933 3653 5 7 8 5 1 4 7 5 5
13

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
15 22 6196 2386 3514 5 6 7 5 1 5 7 6 7
7

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
15 17 6385 3485 1998 5 6 8 4 1 4 7 5 5
7

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
12 13 6313 3439 6 6 8 6 1 5 8 7 7
12

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
11 16 6250 3672 2184 5 6 8 5 1 5 7 6 6
4

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
12 16 6256 3580 1962 5 6 8 6 1 5 8 6 6
13

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

35 28 6161 3884 2065 1265 5 6 8 5 1 5 7 6 6
16

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

12 16 6314 3923 5 6 8 5 1 4 7 5 6
18

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
12 14 6237 2668 3948 5 6 8 6 1 5 7 6 6
8

دانشگاه علوم پزشکي بم

6 13 6071 2738 4034 5 6 8 5 1 4 8 6 6
12

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
12 23 6204 4052 2412 5 6 8 5 1 5 7 6 6
21

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
13 26 5961 2789 4114 1252 5 7 8 5 1 5 8 6 6
16

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

بومي استان زنجان --مناطق محروم
7 7 6354 5058 5 6 8 5 1 5 7 6 5
9

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

بومي استان کرمان --مناطق محروم
4 4 6175 5067 4 6 9 6 1 5 8 5 6
12

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان --مناطق محروم
5 5 6306 5386 4 5 8 4 1 4 6 5 4
19

دانشگاه علوم پزشکي همدان

بومي استان همدان --مناطق محروم
3 3 5 5 7 4 1 4 6 5 5
13

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان --مناطق محروم
5 3 6 6 8 4 1 5 7 5 7
17

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان --مناطق محروم
0 3 5 7 7 5 1 4 7 6 6
15

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان --مناطق محروم
5 4 5 6 7 3 1 4 6 4 5
11

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

15 3 5 5 8 5 1 3 4 4 4
22

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

بومي سيل زده لرستان --مناطق محروم
3 3 5 6 8 4 1 5 8 6 7
20

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

25 6 5281 4 5 7 6 1 5 6 5 6
30

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

بومي استان زنجان --مناطق محروم
3 3 6 7 8 5 1 6 7 6 5
30

دانشگاه علوم پزشکي بم

بومي استان کرمان --مناطق محروم
3 3 4 5 8 4 1 3 6 4 5
44