برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

11 7 5293 3552 3 7 6 5 1 3 5 4 4
9

دانشگاه علوم پزشکي تهران

6 5 5739 3 5 6 7 1 3 5 4 4
3

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

2 3 5784 3 7 6 7 1 3 4 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

10 7 5760 3 7 6 6 1 2 5 4 3
3

دانشگاه علوم پزشکي اراک

10 5 5508 4 5 5 5 2 1 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي تهران

18 10 5309 5003 4072 4 7 7 6 1 2 5 4 4
1

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

14 7 5581 5180 4 7 7 7 1 2 4 5 4
2

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

10 4 5749 3 5 6 3 1 2 5 3 3
5

دانشگاه علوم پزشکي بابل

12 7 5731 5444 4550 4 6 7 5 1 2 4 4 4
2

دانشگاه علوم پزشکي ايران

14 8 5593 5293 4275 3 7 7 5 1 2 5 4 4
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

15 8 5863 5836 4 6 6 5 1 2 5 3 3
2

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

13 6 5397 5822 4 7 6 4 1 2 5 3 4
2

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

5 4 5454 3 4 6 4 1 1 4 3 3
1

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

12 6 5575 6813 4 6 6 5 1 2 5 4 4
0

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

6 3 2 7 5 7 1 3 4 4 4
0
6/4/2023 3:28:21 AM
Menu