برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

15 9 6192 3981 5 6 7 7 1 4 7 6 6
58

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 9 5727 5209 5590 4 6 7 5 1 4 7 6 6
24

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

25 10 5276 4 4 6 6 1 3 6 4 5
7

دانشگاه شاهد - تهران

40 9 5227 8000 15432 4 5 7 4 1 4 6 4 5
7

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
5 4 5008 8700 4 4 7 2 1 4 5 5 4
12

دانشگاه تهران

15 4 5515 5 5 7 5 1 4 6 4 4
9

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

34 12 5671 11633 21061 4 5 6 5 1 3 6 5 5
11

دانشگاه تهران

20 10 5261 8334 14655 4 4 6 5 1 2 5 4 4
7

دانشگاه كاشان

24 11 5313 8816 19634 4 4 6 5 1 3 5 3 4
9

دانشگاه تبريز

شبانه
20 9 4936 16729 3 4 5 4 1 2 4 2 3
8

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 9 5606 4 4 7 4 1 3 5 4 4
8

دانشگاه يزد

40 19 5185 9471 22554 26026 3 4 6 3 1 2 5 3 4
8

دانشگاه اصفهان

30 11 5027 19738 3 3 5 3 1 1 4 2 3
13

دانشگاه تبريز

شبانه
20 5 4823 19277 2 3 4 2 1 1 3 2 2
8

دانشگاه ايلام

شبانه
15 7 5675 17124 3 3 4 3 1 1 3 2 2
6

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

35 12 5125 21899 24530 3 4 6 5 1 2 5 2 4
6

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 3 5019 4 4 7 4 1 2 3 2 3
7

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 14 4885 24370 30491 3 4 6 3 1 2 5 2 3
15

دانشگاه ملاير

شبانه
10 5 4647 4 3 5 4 1 1 4 1 3
5

دانشگاه اصفهان

30 8 4958 25434 3 4 5 4 1 1 5 3 4
6

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 9 5105 27567 3 4 5 5 1 2 4 3 4
8

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 3 4920 3 2 4 2 1 3 3 2 3
5

دانشگاه تبريز

30 8 4504 24740 3 2 5 2 1 1 3 1 3
4

دانشگاه شيراز

15 7 4599 30495 4 5 5 4 1 3 4 2 4
5

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 29 4864 13305 37632 31096 13537 3 3 5 4 1 2 4 2 3
6

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
15 9 4764 33804 4 5 6 4 1 2 4 3 3
4

دانشگاه ملاير

60 19 4656 21166 40432 39584 3 3 6 3 1 1 3 2 3
3

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

43 13 4941 15661 37694 3 3 5 3 1 2 3 2 3
3

دانشگاه فردوسي - مشهد

35 6 4748 34484 2 3 4 1 1 2 3 1 2
5

دانشگاه گيلان - رشت

35 8 4811 34626 3 3 6 3 1 1 3 2 2
2

دانشگاه فردوسي - مشهد

35 11 4859 34308 35556 4 4 6 3 1 1 4 1 3
3

دانشگاه مراغه

45 17 4633 19247 23904 47547 3 3 6 2 1 1 4 1 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 19 4563 27855 60085 71022 3 3 5 3 1 1 3 1 3
2

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 12 4671 38597 20517 3 3 5 4 1 1 3 2 3
4

دانشگاه كردستان - سنندج

50 22 4797 18646 41365 40340 25024 3 3 5 2 1 1 4 2 2
4

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 5 4597 40340 3 3 5 2 1 1 3 2 3
2

دانشگاه گلستان - گرگان

40 7 4932 36757 3 2 5 3 1 1 4 1 3
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
5 3 4377 3 2 4 1 1 2 4 1 3
1

دانشگاه تبريز

30 6 4984 38391 3 3 5 2 1 2 4 1 3
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

30 8 4693 38031 4 2 5 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

25 5 4921 38157 3 2 7 2 1 1 5 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد

60 22 4474 25709 69455 57990 2 3 5 2 1 1 3 1 3
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
30 15 4497 45724 3 2 5 3 1 2 3 1 2
1

دانشگاه شهرکرد

30 9 4733 34915 43685 3 3 6 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 21 4506 16383 53771 45144 3 3 5 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه اراک

60 13 4674 46431 42317 3 3 5 2 1 1 3 1 2
2

دانشگاه ايلام

20 7 4550 46420 3 3 7 2 1 1 3 1 3
1

دانشگاه زنجان

30 9 4609 39902 43468 3 2 5 2 1 1 3 1 3
1

دانشگاه دامغان

40 7 4527 42410 3 3 5 3 1 1 2 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش - قم

60 29 4505 32037 52688 35552 3 3 4 2 1 1 3 1 2
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 11 4853 47745 37420 3 3 4 2 1 1 4 2 2
2

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

50 16 4624 45087 46794 3 3 5 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه قم

35 12 4600 47649 37194 2 2 5 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

شبانه
10 4 4523 47986 4 2 5 2 1 1 2 1 3
2

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

35 12 4647 53771 3 2 4 2 1 1 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي نقش جهان - اصفهان

60 23 4500 31882 66354 42637 2 2 3 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 24 4477 25394 58955 64338 41900 3 2 4 2 1 1 3 1 2
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

40 9 4411 19887 66135 3 2 4 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه مراغه

شبانه
5 3 4641 2 3 5 4 1 1 3 2 3
0

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
5 3 4 3 6 4 1 3 7 3 5
0

دانشگاه دامغان

شبانه
10 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3
1

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
5 3 3 3 6 3 1 1 5 1 3
0