برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
4 3 5464 4332 5 6 8 4 1 4 7 5 5
45

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
4 4 5289 5 4 6 4 1 4 7 5 5
34

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي استان خراسان رضوي
3 3 3 4 6 2 1 3 6 4 5
38