برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

12 5 4992 4104 4 6 6 5 1 2 5 4 3
12

دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)

20 12 5426 3972 6261 4658 4 6 6 6 1 2 5 4 3
9

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

15 7 5729 5328 4 6 7 6 1 2 5 4 3
4

دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)

10 4 5415 3 8 7 6 1 2 4 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي ايران

16 8 5362 5841 4 6 6 5 1 2 5 3 3
5

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

16 5 5455 4 6 6 3 1 2 5 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

4 4 5280 3 4 6 5 1 1 4 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي اراک

15 6 5363 7546 3 7 6 5 1 2 3 3 3
0

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

10 7 5474 6830 3 6 6 5 1 2 4 4 3
1

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

18 11 5054 8155 4 6 7 6 1 2 4 3 3
2

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 11 5204 9938 6651 3 6 6 6 1 2 4 3 3
1

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

15 6 5636 3 5 6 5 1 2 4 3 4
0

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

18 8 5129 9471 3 6 6 5 1 2 4 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

20 7 5421 8589 3 6 6 6 1 1 3 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

8 4 5250 3 6 6 5 1 2 3 3 3
0

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

15 7 5352 10171 3 6 6 6 1 1 4 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي همدان

15 4 3 6 6 5 1 1 4 3 4
1

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

3 3 5 7 7 3 2 1 4 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

5 3 3 5 6 4 1 2 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

8 4 2 4 6 7 1 2 4 3 3
2
6/4/2023 4:55:26 AM
Menu