برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15 6 5052 4 5 6 6 1 1 3 3 3
62

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

21 7 4935 11131 3 7 7 5 1 2 4 3 3
63

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

18 5 4998 3 6 5 5 2 2 3 4 3
23

دانشگاه علوم پزشکي تهران

15 5 5427 3 7 6 7 1 1 3 3 3
26

دانشگاه علوم پزشکي ايران

20 7 5366 5242 3 6 6 4 1 1 3 3 2
18

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

16 4 5005 3 5 6 3 1 1 3 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

9 6 5172 8966 3 5 6 4 1 2 3 3 3
16

دانشگاه علوم پزشکي تهران

5 4 5096 4 7 6 8 1 1 5 2 2
16

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

15 6 5155 3 5 6 4 1 2 5 1 3
21

دانشگاه علوم پزشکي يزد

15 7 5090 12380 3 7 5 4 1 2 4 2 2
14

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

15 5 4966 4 5 5 3 1 1 4 2 2
15

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

12 5 4185 3 6 6 3 1 1 3 2 2
8

دانشگاه علوم پزشکي بابل

18 7 5084 13290 3 6 5 4 1 1 3 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

18 8 4975 10872 3 5 4 4 1 2 3 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

17 6 4745 9947 3 6 6 4 1 1 3 2 2
8

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

15 8 4596 12272 2 5 5 2 1 1 2 1 2
16

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

18 8 4883 11678 3 5 6 2 1 1 3 2 2
8

دانشگاه علوم پزشکي قم

18 4 4748 11333 3 5 5 4 1 1 3 3 2
4

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

محل تحصيل دانشکده رازي
18 6 5457 12162 10777 4 7 6 3 1 2 4 3 1
5

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
15 6 5083 15067 8725 2 5 5 3 1 2 4 3 2
5

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

20 4 4900 12668 3 6 7 3 1 1 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

13 5 4636 10677 3 5 5 5 1 1 4 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

12 4 4569 2 5 5 2 1 1 3 2 3
7

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

20 7 4998 3 5 5 3 1 1 2 1 2
6

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 7 4819 12654 3 5 6 2 1 1 4 2 3
9

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

20 12 4898 15409 3 6 5 3 1 1 3 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

28 10 5073 16285 12089 2 6 6 4 1 1 4 2 2
10

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

15 5 4878 13175 3 6 7 4 1 1 3 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5 5 5141 14839 3 5 6 6 1 1 4 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

24 8 4904 16119 10901 3 5 5 2 1 1 3 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

20 7 4529 14162 3 5 5 4 1 1 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

4 5 5461 15789 4 5 6 6 1 2 3 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي قم

5 3 4715 14442 3 5 4 3 1 2 3 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

20 5 4570 3 4 6 3 1 1 3 2 1
4

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

18 9 4795 15186 3 5 5 3 1 1 3 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

5 3 4221 3 7 4 4 1 1 3 2 3
6

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

5 3 4989 3 6 6 2 1 1 5 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

16 7 4742 16910 3 6 4 3 1 2 2 1 2
6

دانشگاه علوم پزشکي اراک

17 5 4788 16685 3 5 5 4 1 2 2 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 3 4932 4 6 7 4 1 1 4 1 3
5

دانشگاه علوم پزشکي بم

17 9 4663 20077 15570 3 4 5 5 1 1 2 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
5 3 5366 18119 2 5 6 3 1 1 3 1 3
2

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
15 4 2 3 4 3 1 1 2 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

16 3 3 6 5 2 1 2 3 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

12 3 3 6 6 2 1 1 3 1 1
8

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

8 3 2 4 3 1 1 1 2 2 1
7

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

16 3 3 4 5 5 1 1 2 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود)

12 3 2 5 5 4 1 1 3 2 1
12

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال اول
8 3 2 3 3 4 1 1 2 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

18 4 4 7 7 4 2 1 5 2 2
15
6/4/2023 5:05:35 AM
Menu