برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

18 24 5944 3156 4659 5 6 8 4 1 5 7 6 6
55

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
9 7 6063 4 6 7 4 1 3 6 4 5
42

دانشگاه علوم پزشکي ايران

18 18 5988 3050 4629 2563 5 6 8 5 1 4 7 5 6
78

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

22 21 6160 4425 2498 5 6 8 5 1 5 7 7 6
39

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
9 7 6126 4425 5 6 7 5 1 4 7 6 6
21

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

22 22 6017 6220 5063 5 6 7 5 1 5 7 6 6
27