برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

12 9 5344 3105 4 5 8 4 1 4 6 4 5
18

دانشگاه علوم پزشکي تهران

4 3 5635 5 7 9 2 1 4 6 6 7
8

دانشگاه علوم پزشکي تهران

15 14 6127 2561 4999 6 7 8 5 1 5 7 5 6
10

دانشگاه علوم پزشکي ايران

15 11 5812 3641 5506 5 6 8 6 1 5 7 5 6
3

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

15 12 6034 3511 5335 5 6 7 4 1 5 7 5 7
2

دانشگاه علوم پزشکي بابل

10 11 6160 6072 6 6 8 4 1 5 7 5 5
3

دانشگاه علوم پزشکي اراک

10 9 5960 6008 5 6 8 5 1 4 7 5 6
6

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

10 11 5797 6316 2123 5 6 8 4 1 4 6 4 6
3

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

12 11 6027 3562 5785 6 6 8 5 1 4 7 5 6
8