برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال اول
32 15 5362 3534 5649 4 7 6 5 1 2 5 4 4
286

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول
36 19 5352 3659 5909 4443 4 7 7 6 1 2 5 4 3
154

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال اول
36 10 5390 3697 3 6 6 4 1 2 5 4 4
97

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
50 23 5487 3970 5679 4565 3 6 6 5 1 2 5 3 3
86

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال دوم
32 14 5435 4018 4414 4 7 7 5 1 2 5 4 3
61

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال اول
54 24 5613 4756 4176 2064 4 7 7 5 1 2 5 4 4
127

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

10 6 5215 4592 4 7 7 6 1 2 4 4 3
39

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
70 27 5512 4697 5477 3673 2627 3 7 7 6 1 2 5 4 4
85

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
22 14 5446 6666 4685 4 7 6 6 1 2 5 4 3
46

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال اول
40 14 5412 6414 4581 3 6 7 5 1 2 5 4 3
43

دانشگاه علوم پزشکي ايران

نيمسال اول
50 20 5382 4774 5482 5198 2799 4 6 7 5 1 2 5 3 3
43

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال دوم
54 18 5341 6238 5043 2430 3 7 6 5 1 2 5 4 3
28

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
50 27 5272 4872 7239 5798 3301 4 6 6 5 1 2 4 3 3
35

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال اول
30 15 5421 6225 3 6 6 4 1 2 4 3 3
40

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
16 8 5210 4921 3 6 6 6 1 2 4 3 3
20

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
70 30 5454 4245 7146 6024 20764 3 7 6 5 1 2 4 3 3
31

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال دوم
54 22 5457 4753 7279 3359 3 6 6 5 1 2 4 3 3
21

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال اول
40 23 5494 6445 5454 4 6 7 4 1 2 4 3 3
26

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
30 12 5089 7181 4125 3 7 6 5 1 2 5 4 4
24

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
30 17 5623 5557 7138 3 5 6 5 1 2 4 3 3
20

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

32 14 5261 4987 6956 8344 3 6 7 4 1 2 5 3 3
16

دانشگاه علوم پزشکي تبريز (اهر)

20 8 5355 5901 4 6 6 4 1 1 3 3 3
15

دانشگاه علوم پزشکي ايران

نيمسال دوم
50 16 5292 5676 5702 3 6 6 5 1 2 4 3 3
21

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

50 9 5250 5415 3 5 6 4 1 1 3 2 2
19

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال اول
28 14 5514 5815 4813 3957 4 6 7 6 1 2 4 4 3
28

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم
36 18 4772 5298 6835 3 6 5 5 1 2 4 3 3
19

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال اول
40 17 5326 9410 5897 3 6 6 5 1 1 4 3 3
27

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

نيمسال اول
32 14 5392 8627 6089 3 7 6 4 1 2 4 3 3
21

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
22 13 5232 4206 7593 5359 3 6 6 6 1 2 4 3 3
13

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال دوم
30 10 4776 7218 3 6 6 4 1 2 4 3 3
8

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال اول
30 10 5266 8105 3 6 5 4 1 3 4 2 2
17

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان)

24 10 5447 6470 4 5 6 5 1 2 5 3 3
5

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (مهاباد)

30 10 5199 7185 3 6 5 4 1 1 3 2 2
13

دانشگاه علوم پزشکي قم

42 16 5384 5987 10096 4 6 6 4 1 1 4 3 3
12

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
30 10 5410 6128 3 6 5 3 1 2 4 3 3
8

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 4 5282 6536 3 5 6 5 1 2 3 3 4
14

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال دوم
30 6 5130 6524 4 6 6 5 1 1 4 2 3
8

دانشگاه علوم پزشکي بابل

50 17 5153 8059 7942 3 7 7 5 1 2 4 3 3
25

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال اول
20 11 5402 7089 3 6 6 4 1 1 4 3 3
11

دانشگاه علوم پزشکي فسا

40 16 5096 6828 8418 3 5 6 4 1 1 4 3 2
10

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

بورسيه سپاه پاسداران
100 24 5039 5123 10358 7729 5634 3 6 7 3 1 2 4 3 3
21

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه وزارت دفاع
15 4 5561 3 7 6 5 1 1 4 2 2
9

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

32 12 5077 7763 3 5 5 4 1 1 4 3 2
9

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال اول
28 4 5288 7068 4 7 7 5 1 2 4 3 3
29

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال اول
12 7 5062 6983 3 6 5 5 1 2 4 3 3
5

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ( بروجن)

34 8 5278 7851 3 6 6 3 1 2 3 3 2
9

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال دوم
40 13 5205 8118 5727 4 6 7 4 1 2 5 3 2
9

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

38 10 5312 8452 3 5 6 4 1 1 4 3 2
9

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
6 4 4976 7390 3 6 6 3 1 1 4 2 3
6

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال اول
24 10 5365 7326 3 6 6 4 1 1 4 2 3
18

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال دوم
30 12 5243 9800 7781 3 5 6 5 1 2 4 3 3
9

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال دوم
28 13 5277 9800 5481 3 6 6 4 1 2 3 3 3
9

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

40 17 4841 6361 10334 5877 3 6 6 3 1 1 4 3 3
19

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

44 11 5121 8282 5374 3 6 6 4 1 2 4 3 3
6

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال دوم
20 10 5143 8126 4 6 7 5 1 1 4 2 2
12

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 5 5224 7456 3 6 5 7 1 1 4 3 4
14

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
16 8 5074 7308 7841 3 5 6 2 1 2 4 3 3
8

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال اول
32 14 5312 8139 4043 3 6 6 6 1 1 4 3 3
6

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال اول
30 8 5170 8357 4219 3 7 6 5 1 2 4 4 4
10

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود)

26 7 5027 3 6 6 6 1 2 3 2 2
12

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

34 11 4981 6948 11638 3 5 6 3 1 2 3 3 2
9

دانشگاه علوم پزشکي اراک

50 21 5237 9579 6197 4541 3 6 6 5 1 1 4 3 2
7

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

محل تحصيل دانشکده رازي
66 30 5159 9267 8418 3 6 6 4 1 1 4 3 3
10

دانشگاه علوم پزشکي يزد

84 43 5292 4549 10754 7390 4568 3 6 6 4 1 2 4 3 3
10

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

نيمسال دوم
32 17 4917 9753 8709 3 5 5 4 1 2 4 3 2
9

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال دوم
30 14 5254 8553 7451 3 6 6 5 1 1 4 3 3
3

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال دوم
20 7 5224 2 5 5 5 1 1 3 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال اول
30 11 5106 9357 7405 3 7 6 4 1 1 4 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)

16 7 5351 7501 3 5 7 5 1 1 4 2 3
7

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
9 8 5305 8049 8021 3 6 6 4 1 1 4 3 3
5

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده)

20 9 4836 7872 10184 2 5 5 5 1 1 3 2 3
7

دانشگاه علوم پزشکي تبريز (ميانه)

20 9 5045 8157 3 6 5 4 1 2 3 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال دوم
40 17 5080 11926 7022 3 6 6 5 1 1 4 3 3
14

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
6 3 5131 2 6 6 6 1 1 4 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي کردستان-سنندج (سقز)

20 9 5204 8284 3 6 6 5 1 1 4 2 3
6

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

16 9 4935 9046 7654 3 5 5 5 1 2 4 3 2
6

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم
20 7 4993 9009 6235 3 6 5 3 1 1 4 3 2
5

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال دوم
32 14 5257 10107 3 6 6 4 1 2 4 3 2
5

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

26 7 4738 8127 3 5 6 2 1 1 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
30 14 5341 9767 7616 3 6 6 6 1 2 4 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال دوم
30 8 5165 8451 2 5 5 2 1 2 4 3 2
3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد)

26 10 5428 8334 3 6 6 4 1 1 4 3 2
7

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

نيمسال اول
32 18 4937 10348 6581 5335 3 6 5 4 1 2 4 2 3
5

دانشکده علوم پزشکي خوي

34 18 5043 8891 2 5 5 4 1 1 4 2 3
6

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال اول
30 14 5159 12798 8483 3 5 6 3 1 1 3 3 2
8

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

32 9 4780 9149 3 5 6 4 1 2 4 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)

30 11 5109 12852 7538 3 5 6 4 1 2 4 3 3
12

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان)

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
8 8 5189 8805 3 5 6 4 1 1 4 2 3
2

دانشكده علوم پزشكي سراب

38 17 4917 7629 10999 3 5 5 4 1 1 4 2 2
11

دانشگاه علوم پزشكي آبادان

38 13 4871 8991 6479 3 5 5 3 1 1 3 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

42 23 5238 12308 7927 3 6 6 4 1 2 4 3 3
9

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول
18 11 4768 11879 8405 3 5 5 3 1 1 3 2 3
12

دانشکده علوم پزشکي لارستان

محل تحصيل لارستان
42 10 5222 8891 11143 3 5 6 3 1 1 4 2 3
6

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

نيمسال دوم
18 8 5358 9323 6595 3 6 6 5 1 2 4 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال اول
20 8 5269 10271 3 6 6 3 1 1 4 3 2
6

دانشگاه علوم پزشکي لرستان خرم آباد-(دورود)

20 4 5399 9472 4 5 6 3 1 2 3 3 2
13

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال دوم
30 15 5264 10664 4226 3 6 6 5 1 1 4 3 3
7

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
16 15 4985 11887 9738 3 5 6 4 1 2 3 2 2
8

دانشکده علوم پزشکي خوي

14 8 5068 8579 10725 3 6 5 2 1 1 4 2 3
14

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين)

30 13 4972 9840 10555 3 6 5 3 1 2 4 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير)

30 13 5124 10271 8376 3 5 5 4 1 2 4 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد)

24 7 4943 10407 3 6 5 5 1 2 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان رازي سراوان --مناطق محروم
5 3 4354 9768 1 4 5 1 1 1 3 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

26 10 4968 12058 9992 3 6 5 3 1 2 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال دوم
12 7 5057 9828 3 6 5 4 1 1 4 3 3
6

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه ارتش - پذيرش از زن
40 9 4980 10731 8021 3 6 6 4 1 2 3 3 3
7

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

44 12 4858 11113 2 4 5 3 1 1 4 3 3
9

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)

14 5 5125 3 7 6 3 1 1 4 3 2
3

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال اول
47 16 4712 14536 3 5 5 3 1 2 3 2 2
12

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
12 8 4893 11385 9598 3 6 5 5 1 2 3 2 2
3

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
9 8 4957 9055 11105 3 5 5 4 1 1 4 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

40 14 5160 10613 13248 2 6 6 4 1 2 3 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال دوم
24 14 5236 7808 14482 10508 3 6 6 2 1 2 3 3 2
5

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 4 5487 11361 3 5 6 6 1 2 3 3 2
7

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه ارتش - پذيرش از مرد
40 7 5636 10276 3 6 6 4 1 2 3 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
18 14 5205 8068 13127 10565 3 6 6 5 1 2 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال دوم
20 12 5461 11303 3 6 6 4 1 2 4 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

16 11 4968 13258 3 6 6 5 1 2 3 3 2
5

دانشگاه علوم پزشکي قم

18 6 4932 11091 3 5 5 5 1 2 3 3 2
3

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
16 10 5065 13198 3 5 6 5 1 1 4 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
16 12 5030 14391 9888 3 5 5 4 1 2 3 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر)

24 16 4808 11469 3 5 5 4 1 2 4 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)

نيمسال دوم
10 4 4963 3 7 5 4 1 1 4 3 4
7

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

10 7 5065 12564 3 5 5 2 1 2 4 2 3
4

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

30 11 4754 13947 13733 3 6 5 3 1 1 3 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر)

نيمسال اول
24 11 5180 13182 3 5 6 4 1 1 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
14 8 4813 13908 2 5 5 4 1 2 3 2 2
10

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد)

40 19 5162 12895 8820 3 6 6 4 1 2 3 2 2
9

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر)

36 17 5134 14216 9500 6674 3 6 6 4 1 2 3 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال دوم
28 9 5153 12873 3 5 5 5 1 1 3 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 13 5266 13583 11560 3 5 5 4 1 2 3 2 2
17

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (شيروان)

32 8 5029 12370 3 5 5 3 1 1 3 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
4 3 4674 2 3 6 2 1 1 5 3 2
2

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 5 4611 13167 2 5 6 6 1 1 4 3 2
1

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

26 8 4898 8634 3 4 6 2 1 1 3 2 2
13

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

نيمسال دوم
18 6 5269 13992 2 5 5 3 1 1 3 2 2
12

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)

نيمسال اول
20 5 5716 13137 3 5 5 3 1 2 3 3 2
9

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال دوم
22 12 4870 12308 11799 3 5 5 3 1 1 3 2 2
5

دانشکده علوم پزشکي گراش

28 7 4793 11938 2 5 5 3 1 1 3 2 2
15

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس)

36 12 4824 14877 10210 2 5 5 3 1 1 3 2 2
8

دانشکده علوم پزشکي خلخال

36 14 4830 14877 11560 3 5 6 3 1 1 3 2 3
6

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

20 9 4619 18999 11977 3 5 5 2 1 1 3 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 4 5209 12073 2 6 5 4 1 1 3 2 1
1

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)

نيمسال اول
10 4 4936 4 4 6 2 1 1 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
16 10 5034 13144 3 5 5 4 1 1 3 3 2
2

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

محل تحصيل خاش
10 4 5110 11689 3 5 6 3 1 1 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

26 13 4639 14720 12322 3 5 5 2 1 1 3 2 3
7

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 3 4889 3 6 6 4 1 2 3 2 2
1

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

نيمسال اول
18 7 4751 13505 2 5 6 4 1 1 2 2 3
9

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
6 5 5462 12380 3 4 4 4 1 1 3 2 1
5

دانشگاه علوم پزشکي بم

30 14 4998 18425 14381 2 5 5 3 1 1 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
14 10 5159 14216 12491 3 6 5 4 1 2 3 3 2
5

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
12 5 5087 13148 3 5 5 3 1 2 4 3 3
1

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال دوم
47 11 4900 25566 3 5 6 3 1 1 3 2 2
12

دانشگاه علوم پزشکي يزد

محل تحصيل احمداباد مشير --ظرفيت مازاد
36 18 4818 14917 13025 3 6 5 4 1 1 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر)

10 8 4929 15823 11436 3 6 6 4 1 1 3 3 2
5

دانشكده علوم پزشكي ساوه

36 6 5500 14176 3 6 5 6 1 2 2 3 2
3

دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند)

22 8 5404 14327 3 5 5 5 1 1 3 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
4 3 5251 13271 3 5 5 4 1 1 4 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 3 4732 13324 3 4 6 4 1 1 4 3 2
5

دانشكده علوم پزشكي خمين

28 8 4745 14799 3 6 5 4 1 2 4 3 2
0

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان)

36 19 4894 18255 12939 7926 3 5 6 3 1 1 4 2 2
7

دانشكده علوم پزشكي ساوه

9 4 4968 13705 2 5 4 4 1 2 4 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند)

40 20 4801 15510 13901 3 5 5 3 1 2 3 2 2
4

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

36 19 5033 15677 12751 3 5 6 3 1 1 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود)

10 6 5257 14216 4 6 5 4 1 2 4 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول
20 7 5060 13999 3 5 7 3 1 2 3 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان --مناطق محروم
20 8 4545 17104 2 5 5 2 2 1 2 1 1
1

دانشگاه علوم پزشكي آبادان

18 6 4939 7166 18119 3 4 6 5 1 2 3 2 1
1

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال اول
26 11 4777 16370 13376 2 4 4 3 1 1 2 2 2
5

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

10 4 4844 14083 3 4 5 3 1 1 3 3 2
2

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور_اهواز(رامهرمز)

8 3 4645 14162 3 5 5 2 1 2 4 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)

نيمسال دوم
20 8 4693 15422 3 6 6 4 1 1 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)

6 4 5399 2 3 4 3 1 1 4 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند)

10 6 5024 15908 3 4 4 5 1 1 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر)

نيمسال دوم
14 7 4872 15248 3 4 5 4 1 1 3 2 2
1

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

10 4 4921 3 4 4 2 1 1 3 3 2
3

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 3 5498 4 6 6 5 1 1 3 3 2
5

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش)

بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام خميني خاش --مناطق محروم
10 4 4645 2 4 5 3 1 1 2 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

16 9 4990 17299 11909 2 4 5 3 1 1 3 3 2
2

دانشكده علوم پزشكي خمين

12 4 4829 16154 3 5 5 5 1 1 2 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
8 4 5209 2 5 6 5 1 1 2 2 1
1

دانشگاه علوم پزشکي اسدآباد(استان همدان)

30 11 4686 17667 3 5 5 3 1 1 3 2 2
8

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

10 4 5259 17094 3 4 5 5 1 1 4 2 2
8

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

8 3 4678 3 6 6 3 1 1 3 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

40 18 4990 21534 18681 3 5 5 2 1 1 3 2 2
8

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور_اهواز(مسجدسليمان)

6 5 5274 19503 2 4 4 3 1 2 2 2 2
3

دانشگاه علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان-محل خدمت خرمشهر --مناطق محروم
6 3 4323 17578 2 6 4 4 1 1 3 1 2
7

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال دوم
26 10 4587 18999 17709 2 5 6 2 1 1 3 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه)

18 6 5173 20987 1 4 5 2 1 1 3 2 2
8

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم
26 4 4928 19351 3 6 6 4 1 1 4 2 2
7

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي خوزستان - محل خدمت مسجد سليمان --مناطق محروم
9 4 4481 3 5 4 2 1 1 2 1 2
7

دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر

بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايران شهرستان ايرانشهر --مناطق محروم
10 3 4595 20471 2 3 6 3 1 1 2 1 1
5

دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر(چابهار)

بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام علي چابهار --مناطق محروم
20 3 5013 2 5 6 3 1 1 1 1 2
7

دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر(پرديس خودگردان چابهار)

6 3 1 4 5 2 1 1 2 2 3
6

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان)

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 4 2 6 5 5 1 1 3 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور_اهواز(پرستاري بستان)

6 3 2 5 6 2 1 1 2 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر)

20 3 3 6 6 4 1 2 4 2 3
8

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال اول
20 3 2 4 6 3 1 2 3 2 3
16

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
6 3 2 7 5 4 1 2 4 3 2
17
6/4/2023 5:35:19 AM
Menu