برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5 3 5725 3380 3 5 7 7 2 2 4 5 3
46

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

15 8 5152 3899 3 7 7 7 1 1 5 4 3
13

دانشگاه علوم پزشکي تهران

45 20 5485 3697 5026 2274 4 7 7 7 1 3 4 4 4
38

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 3 5874 3 8 6 7 1 2 4 4 3
19

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15 6 5470 4037 3 6 7 6 1 2 4 4 3
10

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
15 8 5110 3835 5250 3 6 6 7 1 2 5 4 4
9

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 5 5302 4216 3 6 7 5 1 2 5 4 2
4

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
22 12 5714 4144 7392 4927 3 7 6 6 1 2 4 4 3
12

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

30 23 5395 4686 6522 5919 3 6 6 6 1 2 4 3 4
15

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
15 8 5460 5749 3 6 6 6 1 2 5 4 4
6

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

10 6 5646 5188 3 7 7 7 1 2 4 4 3
3

دانشگاه علوم پزشکي ايران

30 12 5343 3735 5631 3 6 6 5 1 2 5 3 3
11

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

10 6 5205 5108 4 6 6 5 1 2 4 3 3
6

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

10 5 5008 6521 3 4 5 6 1 2 5 3 2
7

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

22 12 5221 6910 9748 3 5 5 5 1 2 3 2 2
8

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

4 4 4436 7240 2 5 4 4 1 1 3 3 3
1

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

16 9 4445 7267 3 5 5 5 1 1 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
22 11 5476 5627 8865 3 5 6 5 1 2 4 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

22 9 5167 8845 7927 3 6 6 5 1 2 4 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب)

16 8 4993 3 4 5 3 1 1 3 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

22 6 5048 3 6 7 5 1 2 3 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 12 4972 11283 8741 2 6 6 4 1 1 4 2 2
6

دانشكده علوم پزشكي مراغه

8 3 5110 3 5 5 3 1 1 4 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

22 5 4980 9851 2 5 7 4 2 1 5 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

25 10 4944 8970 10744 3 5 5 5 1 1 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
15 4 5008 9274 2 6 6 3 1 2 3 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

7 6 4850 4 6 5 6 1 2 2 2 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال اول
30 20 4973 10323 3 5 5 4 1 2 3 2 2
6

دانشكده علوم پزشكي سراب

25 9 4586 9455 3 6 6 4 1 1 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي قم

20 5 5071 14266 3 5 7 5 1 2 3 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

20 5 5181 10482 4 6 6 6 1 2 5 2 2
8

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)

5 4 4928 3 6 5 5 1 1 3 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

16 9 5287 11190 2 6 6 5 1 2 4 3 3
0

دانشكده علوم پزشكي مراغه

20 7 5020 9193 3 6 5 6 1 1 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

20 11 5653 9203 13271 3 5 4 4 1 1 3 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 10 4824 12258 3 5 6 4 1 1 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

28 11 4800 16685 3 4 5 4 1 1 3 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

18 11 5098 11970 10201 3 6 5 5 1 1 3 3 2
5

دانشگاه علوم پزشکي فسا

20 10 4983 8402 10985 3 5 6 5 1 1 4 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي همدان

10 5 5416 3 5 3 4 1 1 2 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

20 8 4943 7893 3 5 6 4 1 1 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

5 4 4947 10830 3 4 5 5 1 2 4 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

25 12 4927 4722 13254 3 6 5 5 1 2 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي اراک

25 9 5004 13350 3 5 4 5 1 2 3 3 2
3

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

22 10 5092 12096 3 6 5 5 1 1 3 3 3
6

دانشگاه علوم پزشکي يزد

20 9 4965 12058 3 6 6 4 1 1 3 3 2
3

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 11 5550 14621 3 6 5 4 1 2 3 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول
19 9 5035 15467 3 5 4 5 1 1 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)

15 8 5042 7707 14830 3 5 6 6 1 1 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

5 3 4781 2 6 4 4 2 2 2 2 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال دوم
30 13 4931 12024 14006 2 6 4 4 1 1 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

17 5 4824 2 5 4 2 1 1 2 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

18 6 5068 3 5 5 4 1 1 3 2 1
1

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

25 11 5072 14932 12453 3 5 5 4 1 1 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي يزد

محل تحصيل احمداباد مشير --ظرفيت مازاد
11 6 4959 14533 2 3 6 5 1 2 4 3 2
2

دانشکده علوم پزشکي گراش

22 9 4783 8669 3 4 5 5 1 2 2 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

10 8 4709 14122 2 5 4 5 1 2 3 3 2
2

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

18 10 5156 13300 3 5 6 6 1 1 4 3 2
2

دانشگاه علوم پزشکي همدان

30 12 4707 19077 3 5 5 5 1 1 3 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 11 4728 15947 2 5 4 4 1 2 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

23 9 4764 7654 2 5 5 4 1 1 3 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

18 9 4750 14903 3 5 5 5 1 2 2 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 5 4788 14596 3 5 6 2 1 1 4 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

23 9 4693 15321 3 4 5 3 1 1 3 2 2
0

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

14 8 4739 11701 3 4 5 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
6 4 4541 2 4 5 5 1 1 3 3 2
0

دانشگاه علوم پزشكي آبادان

20 8 4437 3 6 4 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي بم

20 6 4492 17618 2 4 4 3 1 1 2 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

5 3 4043 3 4 5 7 1 2 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

20 3 4666 16392 3 5 7 2 1 1 2 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

20 9 4706 18287 3 4 5 2 1 2 4 2 2
3

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

25 9 4672 19607 17424 3 4 4 3 1 1 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 4 4808 21130 2 4 5 3 1 1 3 1 1
2

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

20 8 4852 29036 3 4 5 2 1 2 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

24 7 4845 27744 2 4 4 4 1 2 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

5 3 2 5 3 7 1 2 2 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي زابل

18 5 1 4 4 3 1 1 2 1 1
8
6/4/2023 3:52:00 AM
Menu