برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال اول
20 13 6170 4808 2919 5 6 8 4 1 4 7 6 6
65

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
5 4 5779 5 5 8 5 1 6 6 7 6
10

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

30 24 5928 4621 7227 3430 2528 5 6 8 5 1 4 7 5 6
23

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
25 21 5792 5326 7294 7089 4 5 6 5 1 5 6 5 6
20

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

30 30 5828 5016 7011 5092 2617 5 6 8 4 1 4 6 5 6
15

دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
7 11 5655 4478 5 6 8 5 1 4 7 5 5
7

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
12 9 5985 5659 5 7 8 6 1 4 8 5 6
10

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

5 3 5608 5 7 8 6 1 4 7 4 5
20

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال دوم
20 13 6055 5437 4 6 7 5 1 4 6 5 6
12

دانشگاه علوم پزشکي ايران

28 19 5736 4586 6639 3708 5 6 7 5 1 5 7 5 6
10

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
13 10 6055 4087 6082 5 6 7 6 1 5 7 5 6
9

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
25 15 5438 7340 5692 4 5 7 5 1 3 6 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
8 7 5562 6241 5 5 7 4 1 4 7 4 5
10

دانشگاه علوم پزشکي يزد

20 18 5851 8373 3869 5 5 7 5 2 4 6 5 6
9

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

6 7 5878 5 6 7 5 1 4 7 6 5
9

دانشگاه علوم پزشکي قم

3 5 5606 6928 4 5 6 5 1 3 6 4 5
4

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

20 12 5878 7968 4 5 7 5 1 3 7 5 5
13

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

20 10 5265 8875 4 5 6 5 1 4 6 3 5
6

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

26 18 5553 7471 9001 9740 4 5 7 4 1 4 6 4 5
5

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

23 16 5848 8977 4 5 7 6 1 5 6 4 5
5

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

23 17 5630 6445 14257 4 5 7 4 1 3 6 3 5
5

دانشگاه علوم پزشکي فسا

20 18 5265 9834 7176 4201 4 5 7 4 1 4 6 4 5
8

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 5 5822 9500 4 4 8 4 1 4 7 5 5
6

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال اول
35 21 5345 9252 12416 11907 4 5 7 4 1 4 6 4 4
5

دانشگاه علوم پزشکي بابل

24 19 5598 7436 13887 5 6 7 5 2 3 6 4 5
16

دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 5 5451 9572 3 5 5 5 1 3 5 5 5
5

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

25 22 5514 13359 8285 4460 4 5 8 4 1 3 6 4 5
10

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 5 5307 9678 3 5 7 4 1 3 6 4 5
3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

17 19 5606 14387 5732 4730 4 5 7 4 1 4 6 5 5
3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 5 5571 4 5 7 3 1 3 5 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

2 4 5553 3 4 7 5 1 3 6 3 5
6

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 16 5103 10396 14597 4 4 7 3 1 3 5 4 5
7

دانشگاه علوم پزشکي اراک

5 5 5478 10490 4 5 5 5 1 3 6 5 4
5

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

27 20 5459 10784 14913 9707 6079 4 4 7 4 1 3 6 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

23 22 5343 9661 16759 11319 7049 4 4 7 4 1 3 5 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

20 11 5714 14003 4 5 7 4 1 3 6 4 4
6

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

25 23 5491 13179 13992 4 5 7 5 1 3 6 4 5
5

دانشكده علوم پزشكي مراغه

5 6 5195 12357 4 4 7 3 1 4 6 4 3
5

دانشكده علوم پزشكي مراغه

25 14 5300 10143 12967 4 5 7 4 1 3 5 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

25 14 5212 14377 14799 4 4 7 3 1 3 5 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

22 16 5582 8548 13179 5 5 7 4 1 3 6 4 5
8

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

27 20 5244 10934 18180 12852 4 4 7 4 1 3 5 3 5
7

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

5 4 5397 4 4 7 4 1 3 6 5 5
5

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

25 27 5474 14992 7136 5426 4 5 7 5 1 3 6 4 5
7

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

23 14 5152 11772 13332 4 4 6 4 1 3 5 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

25 5 5417 3 5 6 4 1 4 6 4 5
15

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

20 18 5262 11188 18994 9051 3 5 7 3 1 3 5 3 5
4

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5 6 5770 12791 4 5 7 4 1 3 6 3 5
4

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال اول
15 9 5356 9951 16399 3 4 7 3 1 3 6 4 5
5

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

25 20 5292 17403 12211 4 5 6 3 1 3 6 4 5
4

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال دوم
35 24 5158 12963 20306 16474 4 4 6 3 1 3 5 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

25 20 5139 11506 17178 4 4 7 4 1 3 5 4 4
3

دانشكده علوم پزشكي سراب

25 13 5128 11392 20081 13669 4 3 7 3 1 3 5 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب)

20 13 5162 11223 14441 3 4 6 3 1 2 5 3 5
7

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 16 5242 15646 14939 4 5 6 3 1 4 5 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

30 24 5308 17907 12056 4661 4 5 7 4 1 3 6 3 4
7

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

20 11 5341 17456 12981 4 4 7 4 1 2 6 3 5
6

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

24 17 5274 18489 14070 7130 4 5 7 3 1 3 5 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي همدان

35 29 5315 18946 10959 6615 4 5 7 4 1 3 5 3 5
17

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

20 20 5384 12194 20259 9616 4 4 7 3 1 3 6 3 4
4

دانشکده علوم پزشکي گراش

22 16 5156 12473 20191 15332 4 4 6 3 1 2 5 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

30 21 5188 8916 26814 7322 4 4 6 4 1 3 6 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)

25 18 5248 9572 17361 4 4 6 4 1 3 5 4 4
8

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

4 6 5637 3 4 6 4 1 3 5 3 5
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 4 5400 4 4 6 4 1 3 6 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

20 20 5303 18100 4 5 6 3 1 3 5 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
20 8 5071 18021 15659 4 5 7 2 1 2 6 3 4
8

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

25 19 5230 9252 25744 11257 4 4 6 4 1 3 5 4 4
6

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

20 20 5035 17060 16108 3 5 6 3 1 3 5 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

12 8 4975 14019 4 4 5 4 1 2 5 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم
15 6 5159 16907 4 5 6 3 1 3 6 3 4
5

دانشكده علوم پزشكي خمين

20 9 5225 24407 3 4 7 4 1 3 6 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

26 21 5040 19404 18050 9747 4 4 7 3 1 2 5 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي كرمان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 4 5228 4 6 7 2 1 4 6 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي قم

20 9 5320 7952 20241 4 5 6 3 1 3 6 4 4
7

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

30 25 5046 23611 23941 3 4 6 3 1 2 5 2 4
10

دانشگاه علوم پزشکي بم

22 15 5023 14441 25759 18486 3 4 6 3 1 2 5 3 4
3

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 15 5211 21864 13594 4 4 7 3 1 3 4 2 4
6

دانشگاه علوم پزشکي زابل

18 11 5270 26391 3 5 6 3 1 3 5 2 4
5

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم
20 10 5195 24266 4 4 7 3 1 2 4 4 4
11

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

20 12 4767 29247 33159 3 3 7 2 1 2 5 2 3
11

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

3 3 3 3 3 2 1 3 4 3 4
1

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
5 3 6 5 8 7 1 4 7 4 6
5

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

3 3 5 6 6 5 2 4 5 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
5 3 5 6 8 6 1 5 6 6 5
2