برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

18 6 5141 4315 3 6 6 4 1 2 5 3 4
33

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

3 4 4816 3 6 5 4 1 1 4 3 3
19

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

23 13 5212 5462 7160 4 6 6 5 1 2 4 3 3
7

دانشگاه علوم پزشکي تهران

22 7 5402 5937 5510 3 8 7 7 1 2 5 3 3
12

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

17 9 5175 5557 6469 4 6 7 5 1 2 4 3 3
12

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

25 4 5522 2 7 6 4 2 1 4 4 4
5

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

18 6 5391 3 5 6 4 1 1 4 2 2
12

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

24 13 5056 6347 9074 3 6 6 6 1 2 4 3 3
11

دانشگاه علوم پزشکي ايران

30 8 5537 5188 7473 3 7 6 5 1 2 4 4 3
12

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

16 3 5387 3 8 8 3 1 1 5 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

15 5 5328 7490 3 6 7 4 1 2 4 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

22 10 4813 9176 3 6 5 5 1 2 4 2 3
10

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

8 5 5545 3 6 6 7 1 2 5 3 2
6

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 12 5238 10754 3 5 5 5 1 2 4 2 2
12

دانشكده علوم پزشكي مراغه

20 10 5270 8982 9784 2 5 5 4 1 1 3 2 2
8

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

35 6 5236 3 7 6 3 1 1 3 2 4
4

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

10 5 4799 3 6 7 5 1 2 4 2 2
8

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

16 6 4747 9478 3 4 4 5 1 1 2 1 2
11

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

15 4 5129 3 7 6 4 2 1 3 3 3
8

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)

18 14 5201 12129 9856 3 5 6 4 1 1 4 3 2
12

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

22 13 5271 14085 3 6 5 6 1 1 3 3 2
12

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

28 13 5125 12329 11283 3 5 5 5 1 1 4 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

20 10 4876 13447 10832 3 6 6 3 1 1 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي يزد

15 6 5228 3 5 5 4 1 1 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي اراک

15 8 5085 11917 3 6 6 4 1 2 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 12 4983 11909 3 5 5 2 1 2 3 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

18 9 5108 3 5 5 3 1 1 3 1 2
8

دانشکده علوم پزشکي خوي

20 8 4956 11300 3 5 5 4 1 1 3 2 2
2

دانشکده علوم پزشکي لارستان

محل تحصيل لارستان
18 6 5005 3 6 4 3 1 1 2 3 2
1

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

18 7 4721 13042 3 5 5 3 1 1 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي همدان

20 9 5160 14523 8885 3 6 6 4 1 1 4 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

18 4 5036 10030 3 6 6 2 1 1 3 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

24 10 4961 12841 3 5 6 4 1 2 3 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

18 7 5108 13371 3 6 6 4 1 1 4 3 2
4

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

5 3 4981 2 4 5 3 1 2 3 2 2
3

دانشكده علوم پزشكي مراغه

10 6 4880 3 4 4 4 1 1 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي قم

20 7 5068 14850 3 6 6 6 1 1 4 2 2
8

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

محل تحصيل ساري --ظرفيت مازاد
2 3 4648 3 5 7 6 1 1 4 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

20 3 4680 3 6 6 2 1 2 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

18 11 5183 14850 13573 3 6 5 3 1 1 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

20 8 4909 13851 3 5 5 2 1 1 2 2 1
3

دانشكده علوم پزشكي ساوه

15 6 5168 17324 2 5 5 3 1 1 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس)

14 4 4971 2 6 6 2 1 1 4 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

12 6 5026 16138 3 5 6 5 2 1 3 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

20 9 4867 14974 13337 3 5 6 3 1 1 4 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

25 14 5328 16527 11778 3 6 5 4 1 1 3 2 2
3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

10 3 4761 14812 3 5 7 5 1 1 4 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

23 9 4690 16165 2 5 5 3 1 1 2 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)

10 6 5039 15056 2 5 6 5 1 1 3 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي همدان

5 4 5212 15934 3 6 7 5 1 1 3 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

20 6 4912 16285 3 7 6 1 1 1 3 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

19 9 4857 15222 2 4 4 2 1 1 2 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

18 6 5071 15967 3 6 6 2 1 1 3 1 2
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)

15 4 4923 3 5 5 1 1 1 3 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

24 13 5062 18651 16012 2 5 5 5 1 1 3 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

5 3 4601 15993 2 5 4 3 1 1 3 2 3
1

دانشگاه علوم پزشكي آبادان

20 7 5153 14477 2 5 5 2 1 1 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

18 4 4672 16809 3 5 5 5 1 1 2 2 2
6

دانشكده علوم پزشكي خمين

18 4 5415 17889 3 4 6 5 1 1 2 2 2
5

دانشگاه علوم پزشکي يزد

5 3 16986 4 6 5 5 1 1 2 2 1
1

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

13 4 4476 2 4 5 1 1 1 3 1 1
2

دانشگاه علوم پزشکي بم

15 4 4674 17980 2 5 5 1 1 2 2 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

4 3 4648 2 3 4 2 1 1 3 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي زابل

18 6 4829 19242 3 4 4 3 1 1 3 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

20 11 4700 25572 3 5 5 3 1 1 2 1 1
11

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان --مناطق محروم
6 3 4174 25375 2 3 5 1 1 1 2 1 1
7

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

20 4 4492 3 4 4 3 1 1 2 2 2
4

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)

10 3 3 6 4 3 1 2 3 2 1
3

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

3 3 3 6 7 2 1 3 3 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي فسا

17 5 3 5 4 3 1 2 2 2 2
4

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

15 3 2 5 3 3 1 2 2 2 2
7
6/4/2023 3:21:06 AM
Menu