برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال اول
35 24 5825 4263 3696 2142 5 6 8 4 1 5 7 6 6
301

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال اول
55 44 5918 4026 6630 3945 2569 5 6 8 4 1 5 7 5 6
192

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال اول
75 37 5900 3472 5194 2734 1803 5 6 8 5 1 5 7 5 6
181

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال اول
40 32 6002 3989 6860 4143 5 6 8 4 1 4 6 5 5
121

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال اول
34 21 5708 7388 4213 3207 5 6 8 4 1 3 7 5 5
67

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال اول
60 27 5759 4441 7020 3711 5 6 8 4 1 4 7 5 5
66

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

نيمسال دوم
55 50 5665 5474 8799 4773 4128 5 6 8 4 1 4 6 5 6
67

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

نيمسال دوم
35 27 5612 4975 7049 4762 4050 5 5 8 4 1 3 7 4 5
39

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
75 40 5869 5440 6719 3984 2238 5 6 8 4 1 4 7 5 6
62

دانشگاه علوم پزشکي ايران

نيمسال اول
50 31 5969 4253 7349 4929 5 6 8 5 1 4 6 5 6
56

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال دوم
75 48 5867 4282 5560 3956 2454 5 6 8 5 1 4 7 5 6
43

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

نيمسال دوم
40 31 5780 5454 8563 5243 3262 4 6 8 4 1 4 7 5 5
53

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال اول
30 19 5735 8434 5894 5 6 7 4 1 4 6 5 5
41

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
75 41 5799 6062 8170 5158 2857 5 5 8 4 1 4 6 5 5
38

دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)

30 5 5728 5873 3 5 7 4 2 4 5 4 5
24

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال دوم
30 29 5665 6513 9953 5923 4399 5 6 8 4 1 4 6 5 5
34

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان)

نيمسال اول
15 6 5651 6654 4 5 7 2 1 4 7 5 5
18

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
12 16 5848 5217 8440 4944 4 6 7 5 1 5 6 5 6
16

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
50 11 5553 6982 4 4 7 3 1 3 6 4 5
23

دانشگاه علوم پزشکي ايران

نيمسال دوم
50 33 5655 6808 8556 6278 3179 5 6 8 4 1 5 7 5 5
34

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال اول
36 30 5826 8531 5141 5 5 7 4 1 4 6 5 6
32

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال اول
30 24 5735 7125 10795 6537 4 5 7 4 1 3 6 4 5
24

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال اول
26 19 5732 9288 5024 5316 4 5 7 4 1 4 6 4 5
23

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
30 29 5756 7833 4638 3612 5 6 8 5 1 4 7 5 5
32

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال دوم
28 22 5565 5963 12268 6650 4 5 7 4 1 3 6 4 5
30

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نيمسال دوم
60 35 5668 6225 8037 4433 2985 4 6 7 3 1 4 6 4 5
15

دانشگاه علوم پزشکي يزد

58 46 5685 10843 6786 4635 4 5 7 4 1 4 7 5 5
20

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
55 45 5617 6704 12710 7625 4856 4 5 7 4 1 4 6 4 5
7

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

بومي زلزله زده استان کرمانشاه --مناطق محروم
4 4 5570 7097 5 6 8 4 1 4 6 4 5
11

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)

20 9 5456 4587 5 5 7 4 1 3 6 4 5
8

دانشگاه علوم پزشکي بابل

48 36 5676 8512 6553 5791 5 5 7 4 1 4 6 5 5
27

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال اول
30 22 5597 11025 6829 5293 5 6 8 3 1 3 6 4 5
26

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال دوم
34 21 5532 6241 11025 6574 4 5 7 3 1 3 6 5 5
17

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

نيمسال اول
28 16 5703 11403 3901 5 5 7 4 1 4 7 5 6
18

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

نيمسال اول
34 32 5675 9319 4885 4580 5 6 7 4 1 4 7 5 5
11

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال اول
19 11 5573 7536 7361 4 5 7 5 1 4 6 5 5
8

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال اول
26 18 5488 6398 11882 7739 4 5 7 3 1 4 7 4 5
14

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان)

نيمسال دوم
15 11 5529 8459 7641 4 5 7 4 1 3 5 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال اول
25 21 5528 8310 4 4 7 2 1 3 6 4 4
12

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
20 14 5446 9177 11443 5 5 7 4 1 3 6 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال اول
40 28 5596 10617 8080 4 5 6 5 1 4 6 4 5
20

دانشگاه علوم پزشکي تهران

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
13 15 5735 6285 10757 4762 5 6 8 4 1 4 6 4 5
8

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

26 18 5590 11227 7103 5 5 7 3 1 3 6 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

نيمسال اول
32 26 5405 11713 8109 4778 4 5 7 4 1 3 6 4 5
21

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

35 28 5628 10063 6630 4 5 7 4 1 4 6 4 5
37

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

30 21 5608 7820 10770 6630 4 5 7 4 1 3 6 4 5
9

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان)

25 21 5566 9518 4 4 7 3 1 3 6 4 4
12

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
30 24 5588 11013 6024 5 5 8 4 1 3 6 4 5
28

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال اول
26 19 5624 9915 4 5 6 4 1 4 6 5 5
12

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

55 39 5511 12669 8151 5274 4 4 7 3 1 3 6 4 5
24

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال دوم
30 20 5548 12583 8302 4 4 7 3 1 3 5 4 5
13

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال اول
38 17 5747 10275 5249 5 6 8 3 1 3 6 4 5
32

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال دوم
26 21 5553 7503 11799 5518 4 5 7 4 1 3 6 4 5
10

دانشگاه علوم پزشکي فسا

36 27 5378 9918 9816 4 5 7 4 1 3 6 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
20 18 5440 8202 17225 10099 4 5 7 4 1 3 6 4 5
11

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (مهاباد)

20 12 5374 9542 5 4 7 3 1 3 6 3 5
14

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

30 24 5530 6782 14068 8558 6692 4 5 7 3 1 3 6 4 5
19

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

32 27 5414 8630 12791 8723 6480 4 5 7 4 1 3 6 4 5
26

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

40 22 5445 6997 10494 10695 4 5 7 3 1 3 6 4 4
13

دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران

بورسيه ارتش
24 5 5691 5 7 7 3 1 3 7 3 5
9

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

نيمسال دوم
33 20 5499 10631 7013 5 6 7 4 1 3 6 4 5
11

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال اول
33 20 5424 9214 7202 4 5 7 3 1 3 6 4 5
9

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال دوم
25 10 5391 8899 4 5 7 2 1 2 5 3 4
6

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال دوم
19 14 5158 9063 9170 4 4 7 4 1 3 6 4 5
10

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده)

22 12 5111 9323 8981 4 4 7 4 1 2 6 4 5
20

دانشکده علوم پزشکي خوي

نيمسال اول
25 19 5493 10770 9518 7044 4 5 7 2 1 3 5 4 5
9

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

نيمسال اول
24 24 5321 9220 13070 7646 4 5 7 3 1 3 6 3 5
19

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير)

35 27 5312 7785 14170 9041 6243 4 5 7 3 1 3 6 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

35 30 5167 14732 9875 5985 4 5 7 2 1 3 6 4 5
16

دانشكده علوم پزشكي آبادان

نيمسال اول
8 5 5388 8201 4 4 8 4 1 3 6 2 5
11

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
30 24 5527 11432 6637 5 5 7 4 1 3 6 3 5
8

دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)

28 19 5493 13293 7289 4 5 7 3 1 3 6 4 5
6

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب)

25 11 5535 9461 4 4 7 3 1 3 5 3 5
8

دانشگاه علوم پزشکي قم

36 27 5594 11095 4 5 7 4 1 4 6 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

55 31 5472 8869 14530 10154 6215 4 5 7 3 1 3 6 4 4
15

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 11 5489 15325 8917 4 5 7 5 1 4 6 4 4
5

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

نيمسال دوم
26 24 5225 8657 14614 9279 7277 4 4 7 3 1 3 6 4 5
7

دانشگاه علوم پزشکي قم

10 11 5607 9454 14118 4 6 7 5 1 3 6 4 5
11

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال دوم
26 16 5592 10980 7437 4 5 7 5 1 4 6 4 5
4

دانشكده علوم پزشكي سراب

32 22 5337 10015 14576 9749 4 5 7 3 1 3 6 4 4
7

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال اول
23 16 5380 9794 12909 10709 4 5 7 3 1 3 6 4 5
6

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال دوم
40 26 5257 13082 9827 4 5 7 4 1 3 6 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال اول
21 9 5419 13805 8653 4 6 8 3 1 3 6 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

40 23 5192 10173 10848 6019 4 5 7 3 1 2 6 3 4
9

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس)

25 9 5404 8917 8018 4 4 5 4 1 3 5 3 4
11

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن)

30 10 5352 13385 10907 4 4 7 3 1 3 6 4 5
11

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال دوم
10 7 5436 12862 4 4 8 3 1 3 6 4 5
6

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده)

25 13 5419 11922 4 5 7 2 1 3 6 3 5
7

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

4 7 5395 14682 4 4 7 4 1 4 6 3 5
4

دانشکده علوم پزشکي خوي

نيمسال دوم
25 17 5416 15215 11161 4 5 7 3 1 3 5 3 5
8

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال اول
25 20 5434 11510 6954 4 5 7 4 1 4 6 4 5
2

دانشگاه علوم پزشکي اراک

نيمسال دوم
30 18 5453 13279 7858 4 5 6 4 1 4 5 4 4
12

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
15 18 5394 9888 15819 8414 4 5 7 4 1 3 6 4 5
7

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد)

22 14 5162 13673 10395 7412 4 4 7 3 1 2 6 4 4
14

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 9 5337 17264 4 4 6 4 1 3 6 4 5
2

دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر)

نيمسال اول
31 19 5402 15156 9542 4 4 7 4 1 4 6 4 5
7

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

10 14 5365 15282 9251 4 4 7 4 1 3 6 4 5
6

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
5 8 5428 17475 4 4 7 5 1 3 6 3 5
7

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
15 13 5196 9733 11104 4 4 6 3 1 3 6 4 4
5

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

بومي استان تهران --مناطق محروم
10 7 5487 11201 4 4 7 4 1 3 5 4 4
7

دانشکده علوم پزشکي لارستان

33 18 5144 11355 14946 11964 4 5 6 3 1 3 5 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

نيمسال دوم
30 20 5385 14510 9106 6781 4 5 7 4 1 3 6 3 5
9

دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)

22 14 5393 9561 13759 11586 4 5 7 3 1 2 6 3 4
3

دانشکده علوم پزشکي خوي

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
2 6 5365 12438 4 4 6 4 1 3 6 3 5
4

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
5 4 6421 3 4 6 3 1 3 5 4 5
4

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

32 36 5549 12682 13501 6239 4 5 7 3 1 3 6 4 5
17

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

نيمسال دوم
24 15 5304 9242 16127 11436 4 4 7 4 1 2 5 4 5
3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)

بومي لرستان --مناطق محروم
5 5 5480 6373 5 5 7 2 1 3 6 4 4
6

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

نيمسال دوم
38 22 5334 13359 9375 4 5 7 3 1 3 5 3 5
7

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال دوم
23 14 5155 9840 15336 11853 4 5 7 3 1 3 5 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال اول
20 16 5186 13817 13362 4 5 7 3 1 3 6 4 5
4

دانشكده علوم پزشكي ساوه

26 11 5359 12791 5 5 7 4 1 4 6 3 4
12

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

35 21 5350 16157 11622 4 4 7 4 1 3 6 4 4
7

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر)

30 18 5631 13103 7739 6752 4 5 7 5 1 4 6 4 5
7

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

30 28 5293 11731 18458 12000 9087 4 5 6 3 1 3 5 3 5
11

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
7 6 5047 13250 4 4 5 4 1 3 3 3 3
6

دانشكده علوم پزشكي مراغه

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
5 4 5243 5 5 7 3 1 2 5 3 5
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر)

20 10 5427 13157 4 5 7 4 1 4 5 3 4
7

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود)

20 11 5476 13817 5 5 7 4 1 2 5 3 4
2

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر)

30 23 5134 21404 12106 4 4 6 3 1 3 5 3 4
8

دانشکده علوم پزشکي گراش

20 20 5133 11555 18100 12349 4 5 7 3 1 3 5 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال دوم
32 17 5037 26675 4 4 6 3 1 3 4 3 3
17

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
15 13 5396 16669 4 5 7 3 1 3 6 4 4
3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد)

27 16 5406 15514 8219 4 4 8 3 1 2 6 3 5
5

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد)

40 22 5422 13332 7915 4 5 7 4 1 2 6 4 5
9

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان)

30 18 5116 19383 12838 4 4 7 3 1 3 5 3 5
5

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم
30 23 5427 14521 9024 4 5 7 3 1 3 6 4 5
5

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)

نيمسال دوم
25 18 5489 13603 4 4 6 4 1 3 5 4 4
5

علوم پزشکي لرستان- خرم آباد(پرستاري پلدختر)

27 17 5104 16793 11571 4 4 7 3 1 3 5 2 4
1

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)

نيمسال اول
20 13 5391 16009 8723 4 4 8 3 1 3 6 3 5
9

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان)

30 13 5467 16228 10695 4 5 7 3 1 3 5 4 4
4

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)

نيسال دوم
10 4 4915 4 5 8 3 1 3 6 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز)

نيمسال اول
10 4 5210 5 5 7 4 1 2 6 3 4
3

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

32 21 5244 18276 12954 4 4 7 3 1 2 6 3 5
10

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه)

20 8 5194 16492 5 3 7 2 1 2 5 2 4
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان

نيمسال ودم --پرديس خودگردان
5 7 5238 18165 12134 3 3 7 3 1 3 5 3 4
3

دانشکده علوم پزشکي خلخال

30 26 5282 17093 11104 8375 4 4 6 3 1 3 6 4 5
5

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

30 26 5040 19097 13421 4 4 7 2 1 2 5 3 4
12

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال اول
25 15 5295 19235 14299 4 4 7 3 1 2 5 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

7 7 5278 12039 18919 4 4 6 3 1 3 5 4 4
4

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

نيمسال دوم
20 16 5128 15382 15547 4 4 7 3 1 2 5 3 5
7

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

26 18 5223 18116 13907 4 4 7 2 1 3 5 3 4
7

دانشکده علوم پزشکي خوي

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
2 3 4848 3 6 5 3 1 4 5 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

28 19 5263 18384 14330 7854 3 3 7 3 1 2 5 3 4
7

دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند)

20 13 5312 14709 4 4 6 3 1 3 5 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

نيمسال دوم
21 10 5459 16009 13327 4 5 7 3 1 3 6 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

25 13 5034 9323 14358 3 4 5 2 1 2 5 3 4
2

دانشگاه علوم پزشکي بابل - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 16 5444 15432 4 5 6 4 1 3 5 3 4
2

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
5 5 5460 19548 4 5 7 5 1 2 4 2 4
0

دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر)

نيمسال دوم
30 26 5257 18021 13533 4 4 7 4 1 3 6 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال اول
29 22 5369 5222 17593 4 5 6 4 1 3 5 4 5
4

دانشکده علوم پزشکي اسداباد

0 21 5299 16141 12000 4 4 6 3 1 3 5 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
5 6 5075 17711 4 5 7 2 1 3 6 3 5
2

دانشكده علوم پزشكي آبادان

نيمسال دوم
30 13 5103 17682 14174 3 4 7 3 1 3 6 3 4
5

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

5 9 5124 20241 13454 4 5 8 3 1 2 5 2 3
7

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
5 6 5480 15598 5 6 7 3 1 2 6 4 4
2

دانشگاه علوم پزشکي مشهد(کاشمر)

پرديس خودگردان
4 16 5147 14943 24350 18277 3 4 6 4 1 2 5 3 4
2

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين)

25 18 5086 19271 12583 3 4 7 2 1 2 5 4 4
4

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

نيمسال اول
22 14 5232 18198 11907 4 5 8 3 1 3 5 3 4
8

دانشكده علوم پزشكي خمين

17 9 5177 16196 4 5 7 4 1 3 5 4 5
4

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
5 6 5119 19746 3 4 7 2 1 3 6 4 5
3

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

20 11 5097 17078 4 5 7 4 1 3 5 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي يزد

بومي استان يزد --مناطق محروم
4 4 5554 15994 2 5 6 4 1 3 6 5 5
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند)

35 18 5235 18362 16624 4 5 7 3 1 2 6 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان) --مناطق محروم
20 15 4917 30169 17146 3 3 6 1 1 2 4 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس)

32 16 5190 11577 19422 16960 4 4 7 3 1 2 5 3 4
1

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
8 6 5197 15879 3 3 6 3 1 3 5 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
10 9 5349 18458 3 4 7 5 1 3 5 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 24 5129 13373 21600 14346 4 4 6 3 1 2 5 3 5
0

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 7 5409 19725 4 4 6 4 1 3 6 4 4
4

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
5 3 5284 4 5 8 4 1 3 5 3 4
4

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

نيمسال دوم
22 17 5267 21762 13696 4 4 6 2 1 2 5 2 5
4

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
15 15 5506 19765 11770 4 4 7 4 1 3 5 3 4
2

دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
45 31 5257 13491 19352 17111 8363 3 4 6 3 1 2 5 3 4
10

دانشكده علوم پزشكي آبادان

10 13 4937 22271 17234 4 4 6 4 1 3 5 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال دوم
25 13 5049 19684 16831 4 3 6 2 1 2 4 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي بم

35 20 4993 21115 15756 8064 4 4 7 2 1 2 5 2 4
5

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
5 4 4897 2 5 7 4 1 3 5 3 5
4

دانشكده علوم پزشكي ساوه

4 7 5189 17870 4 4 7 4 1 3 4 4 4
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند)

نيمسال دوم
20 12 5110 19931 4 5 6 2 1 3 6 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
10 11 5199 20728 4 4 7 4 1 3 5 3 4
2

دانشکده علوم پزشکي لارستان

8 10 5070 22864 15151 4 4 6 3 1 2 5 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

نيمسال دوم
20 18 5063 19285 17963 4 5 6 4 1 3 5 3 4
14

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (دانشکده پرستاري آمل) - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
5 6 5210 18760 3 5 6 4 1 3 5 3 5
4

دتنشگاه علوم پزشکي ايرانشهر(چابهار)

20 17 5133 22846 22458 3 4 7 2 1 3 5 2 4
4

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
5 12 4923 22324 4 5 7 4 1 2 6 3 4
2

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي خوزستان --مناطق محروم
20 5 4937 19566 4 3 6 2 1 4 5 2 4
3

دانشگاه علوم پزشکي دزفول

5 8 5199 21390 14846 4 5 7 3 1 2 6 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (دانشکده پرستاري آمل) - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
5 10 5301 21762 3 4 7 5 1 3 5 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

4 6 5047 22664 4 4 7 2 1 2 5 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان) --مناطق محروم
15 8 4452 26056 16015 3 3 5 2 1 1 4 2 4
4

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي خوزستان --مناطق محروم
6 4 4870 3 5 8 2 1 3 5 2 4
6

دانشگاه علوم پزشکي يزد

بومي استان يزد --مناطق محروم
5 4 5222 24014 3 5 7 1 1 2 6 3 4
4

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

بومي سيستان وبلوچستان --مناطق محروم
11 5 4579 39287 3 3 5 1 1 1 2 1 2
10

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
0 3 4 5 6 3 1 3 6 4 5
5

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

بومي خوزستان --مناطق محروم
12 3 4224 4 4 7 1 1 1 3 1 2
6

دانشكده علوم پزشكي آبادان

بومي خوزستان --مناطق محروم
8 3 3 6 6 1 1 2 4 2 3
6

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

بومي استان تهران --مناطق محروم
8 3 4 3 6 3 1 3 5 4 4
12