برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

12 7 5884 5214 4 7 6 5 1 2 5 4 3
2

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15 4 5035 4 6 6 3 2 2 4 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي ايران

12 5 5158 4 6 7 6 1 2 5 2 2
5

دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)

18 6 5511 3 6 7 5 1 2 4 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي تهران

4 4 5717 7271 4 6 6 5 1 2 4 3 4
1

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

11 6 5445 3 6 6 3 1 2 4 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

15 6 4611 3 5 6 5 1 1 3 3 2
4

دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)

7 7 5276 8865 3 6 6 7 1 2 4 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي اراک

15 5 4944 3 4 4 4 1 2 3 3 3
0

دانشگاه علوم پزشکي بابل

12 5 4611 4 4 5 5 1 1 3 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

15 5 5159 3 6 6 5 1 1 3 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

5 3 4827 3 6 6 3 1 1 5 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

15 5 5413 3 6 6 5 1 1 2 2 2
2

دانشگاه علوم پزشکي همدان

3 3 5242 12476 3 5 5 6 1 1 4 3 2
3

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

8 4 5175 3 6 6 4 1 1 4 3 2
0

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

19 6 5257 13371 3 5 5 6 1 1 3 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

4 3 3 6 7 6 1 3 4 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي همدان

15 6 3 4 5 4 1 1 3 2 3
4
6/4/2023 4:05:34 AM
Menu