برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

15 8 5950 6708 4 5 6 5 1 4 6 4 5
119

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

10 8 5798 7536 5 7 8 5 1 4 7 4 5
62

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

20 16 5519 6822 8894 4812 5 5 7 4 1 4 6 5 5
54

دانشگاه علوم پزشکي ايران

15 11 5818 9640 4726 4 5 7 5 1 3 6 5 5
43

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

15 18 5435 8048 9593 5 5 7 4 1 3 6 3 5
42

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

20 16 5402 9252 8586 4 5 7 3 1 3 6 4 5
40

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

15 7 5370 5 5 7 3 1 3 6 4 4
14

دانشگاه علوم پزشکي قم

18 7 5423 13899 5 5 7 3 1 4 7 3 4
14

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 12 5209 12786 4 5 7 3 1 3 5 3 4
32

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

15 11 5072 14135 4 4 6 2 1 3 5 3 4
22

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

18 10 5217 15709 8432 4 4 6 2 1 3 5 3 4
13

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

23 11 5160 11314 14527 3 5 6 3 1 3 5 3 4
15

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

18 15 5313 15452 9616 4 4 6 3 1 3 5 3 5
13

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

17 10 5107 19097 12686 4 4 6 3 1 2 5 2 4
11

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

20 5 5511 12998 4 5 7 4 1 3 5 3 5
24

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

15 15 5148 19383 14004 4 4 7 3 1 2 5 2 4
23

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

20 16 5089 20059 13533 4 4 6 3 1 3 5 2 4
9

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

17 14 5196 15690 4 4 6 3 1 2 5 3 4
11

دانشگاه علوم پزشکي يزد

18 18 5598 15679 4 5 6 4 1 3 6 3 5
10

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

16 16 5279 17387 4 4 6 3 1 3 6 3 4
8

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

17 6 5149 14469 4 5 6 3 1 2 6 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

24 21 5092 20897 14004 8111 4 4 7 3 1 2 5 2 4
25

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

18 12 5256 14096 4 5 6 4 1 2 6 3 4
13

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

18 10 5444 16212 5 5 7 3 1 3 6 4 4
17

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

17 9 5215 18932 4 5 6 3 1 3 5 4 5
13

دانشگاه علوم پزشکي بابل

25 17 4976 17456 12056 4 4 7 3 1 3 5 3 4
11

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 9 5028 18932 4 5 7 4 1 3 5 3 4
19

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

20 13 5281 17907 12134 4 4 7 4 1 3 5 3 4
21

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

18 5 5094 14736 4 5 6 2 1 2 5 2 4
10

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

14 9 5232 21917 4 4 6 4 2 2 6 3 4
10

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
18 10 5487 17178 4 5 7 4 1 3 5 3 4
11

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

18 13 5013 19985 4 5 7 4 1 2 6 3 4
8

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود)

15 9 4892 19137 13769 4 4 7 2 1 3 4 3 4
10

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

14 11 5273 24032 16090 3 4 7 2 1 1 6 3 4
9

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

18 12 5102 20563 10611 4 4 7 3 1 3 5 3 4
10

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

25 15 5179 20059 13723 4 4 7 3 1 2 5 2 4
13

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

15 10 5119 16150 3 4 6 3 1 3 5 2 4
6

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

15 13 5115 20713 4 5 7 3 1 2 5 3 4
9

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

20 17 5154 19475 13293 4 3 6 3 1 3 5 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

15 7 5007 17731 4 4 7 4 1 2 6 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 14 5144 21663 14330 4 4 7 4 1 2 5 3 4
9

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
17 12 5172 21115 4 5 6 3 1 2 5 3 4
10

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال اول
20 10 5032 24801 19284 4 4 6 3 1 3 3 2 4
8

دانشگاه علوم پزشکي بم

14 7 5210 22230 15813 3 5 6 4 1 2 5 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي زابل

نيمسال دوم
20 10 4475 26879 23271 3 4 5 1 1 2 3 1 3
13

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

بومي سيستان وبلوچستان --مناطق محروم
4 3 4487 33382 2 2 6 1 1 2 3 2 2
19