برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي ايران

12 6 5348 5391 3 6 5 6 1 3 4 4 4
6

دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)

5 3 4800 3 6 6 6 2 3 3 4 3
2

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

12 5 5514 8845 3 6 7 5 1 2 5 3 3
2

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

2 3 4725 6112 4 5 6 4 1 2 5 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

10 4 5806 3 5 7 4 1 1 4 4 3
1

دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)

11 5 6031 7318 3 6 6 7 1 1 4 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

5 5 4909 7507 2 6 6 5 1 2 3 4 3
0

دانشگاه علوم پزشکي همدان

10 3 5068 5 5 6 4 1 2 3 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي ايران

4 3 4 6 6 6 1 2 4 3 3
2

موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران

7 3 3 5 6 6 1 2 3 3 2
4
6/4/2023 4:48:50 AM
Menu