برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

25 10 4982 14355 24407 3 4 7 1 2 2 5 2 4
18

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
8 5 5053 3 4 5 3 1 3 4 3 3
11

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

20 14 4901 14659 18121 4 3 6 3 1 3 4 2 4
10

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

18 9 5434 17682 3 4 5 3 1 1 4 2 3
16

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

25 17 5091 15786 19137 17612 4 4 6 3 1 2 5 2 4
6

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

25 13 4962 18533 4 4 7 2 1 2 5 2 4
7

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)

20 13 4791 18822 4 4 6 2 1 2 4 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

20 12 5088 22755 15005 3 4 6 2 1 3 4 2 4
8

دانشکده علوم پزشکي خوي

20 11 4967 21324 3 4 6 3 1 2 4 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

30 19 4919 25316 18020 4 3 6 3 1 3 4 2 4
5

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال اول
18 12 5007 20157 4 3 6 2 1 2 5 2 4
8

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

25 15 4727 25511 4 3 6 2 1 1 4 2 4
6

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

30 11 4896 19504 24462 4 4 6 2 1 2 4 2 3
6

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

25 8 4936 30905 19236 3 4 6 4 1 1 4 2 3
5

دانشكده علوم پزشكي سراب

30 18 4899 18384 23045 4 4 7 2 1 2 4 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

22 11 4834 28760 20293 4 3 5 2 1 2 4 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 6 4915 4 3 5 3 1 1 5 2 3
9

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

20 9 4831 21723 4 4 7 2 1 2 4 2 4
7

دانشگاه علوم پزشکي يزد

35 22 4972 26774 19161 13214 4 5 6 3 1 2 4 2 3
9

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال اول
15 9 5101 25523 16456 4 4 8 2 1 2 4 1 4
3

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

21 8 4901 28482 17715 3 3 6 2 1 2 4 3 3
2

دانشگاه علوم پزشکي جهرم

23 13 5003 24226 21699 4 5 6 3 1 2 4 1 3
4

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال اول
23 17 4998 16344 30169 22044 4 4 6 2 1 2 5 1 4
3

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

25 7 4745 22639 4 2 7 1 1 1 4 1 2
4

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

25 13 4811 31066 21242 4 4 6 2 1 2 5 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

28 11 5040 24525 20046 3 3 6 2 1 1 4 2 4
1

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

30 17 4828 26926 4 3 5 2 1 2 3 2 4
3

دانشگاه علوم پزشکي قم

25 12 4933 26879 3 4 5 3 1 2 4 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

27 12 4860 23174 4 3 5 2 1 2 4 1 3
2

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

30 14 4883 32376 17248 4 4 6 2 1 2 4 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي فسا

20 13 4621 17735 24085 3 4 6 1 1 2 4 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 17 5032 28585 17594 4 4 6 3 1 2 5 2 4
3

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

25 16 4728 33280 25252 4 3 6 2 1 2 4 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

30 18 4843 33081 22986 4 3 7 2 1 2 4 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

25 14 4879 27516 21632 4 3 7 3 1 2 4 2 3
7

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

نيمسال دوم
22 9 4899 24828 3 3 6 1 1 2 3 2 3
2

دانشكده علوم پزشكي مراغه

30 23 4871 28677 22945 4 4 6 2 1 2 4 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال اول
30 19 5012 29753 20970 4 3 6 2 1 2 4 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

نيمسال دوم
17 10 4824 31264 22004 4 3 6 3 1 2 4 1 3
4

دانشگاه علوم پزشکي بم

35 12 4958 25434 24169 3 3 6 2 1 1 5 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

نيمسال دوم
15 5 4865 23644 3 3 7 1 1 1 4 1 4
1

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

27 17 4787 32653 25111 3 4 6 3 1 2 4 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

25 15 4827 33783 24485 3 4 7 1 1 2 4 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

20 8 4941 27260 3 3 5 3 1 2 4 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

25 11 4830 31759 3 4 6 1 1 2 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني)

25 6 4776 25869 3 4 7 2 1 2 3 2 3
4

دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز)

30 15 4728 34383 25535 4 3 7 1 1 1 4 2 3
2

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

25 17 4826 34868 26185 4 4 6 2 1 2 4 1 3
2

دانشکده علوم پزشکي اسداباد

0 13 4933 32496 27677 4 4 6 2 1 1 4 1 4
1

دانشکده علوم پزشکي بهبهان

20 9 4937 26876 4 3 7 1 1 1 4 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

30 17 4765 29997 22494 3 4 6 2 1 2 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

27 14 4765 34352 27847 3 3 6 1 1 1 4 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

22 11 4993 28310 3 4 6 2 1 2 4 3 3
14

دانشكده علوم پزشكي ساوه

20 12 4712 32399 26975 3 3 6 2 1 2 4 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

20 9 4971 31945 21723 4 5 6 3 1 2 4 1 3
2

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

20 13 4722 37436 28301 2 4 5 2 1 2 3 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)

20 10 4833 30263 4 3 6 2 1 1 4 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن)

18 7 4777 35993 4 3 6 1 1 2 4 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال اول
20 9 4789 33759 22172 3 4 7 2 1 2 4 1 4
1

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 13 4724 31661 4 4 6 2 1 1 4 2 3
3

دتنشگاه علوم پزشکي ايرانشهر(چابهار)

20 9 4494 32262 4 3 6 2 1 1 3 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

26 16 4713 30086 33082 3 3 6 1 1 1 4 1 3
4

دانشکده علوم پزشکي خلخال

30 11 4682 36689 25354 3 3 5 2 1 2 4 2 3
2

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

15 6 4562 31388 2 3 6 1 1 1 3 1 2
1

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

30 9 4720 37663 28276 3 3 6 1 1 2 3 2 3
9

دانشگاه علوم پزشکي همدان

نيمسال دوم
30 14 4703 33927 3 3 6 2 1 2 4 1 3
8

دانشگاه علوم پزشکي زابل

20 13 4541 36832 32850 3 3 5 1 1 1 3 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

13 8 4666 37827 29746 3 3 6 3 1 2 3 1 3
7

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش)

12 5 4739 30280 3 3 5 1 1 1 3 1 3
5

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال دوم
20 10 4659 35872 4 3 5 2 1 2 4 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
6 3 3 3 6 2 1 1 1 1 2
3