برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

21 10 5190 2080 7768 3 7 6 7 2 2 4 4 4
71

دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 4 5033 3 6 6 6 1 2 5 2 4
14

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

21 6 5779 8419 3 6 5 7 1 2 4 3 4
17

دانشگاه تهران

16 6 5114 3225 3 6 5 7 1 2 3 4 4
11

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
6 4 5442 5712 3 6 4 5 1 2 4 3 4
14

دانشگاه تهران

16 9 4919 5943 3 5 5 7 2 2 3 3 3
9

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 8 5586 7568 2 5 5 6 2 2 3 3 3
6

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

شبانه
48 6 5898 8286 2 6 4 5 1 2 3 2 3
7

دانشگاه تبريز

24 11 4540 6242 14850 10528 3 4 4 4 1 1 2 2 2
6

دانشگاه صنعتي اصفهان

24 8 5412 9981 2 4 6 5 1 2 3 2 2
4

دانشگاه شيراز

24 4 4881 9812 2 6 5 6 2 1 2 1 2
4

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

32 10 5271 5358 16954 3 5 5 6 1 1 3 2 3
8

دانشگاه صنعتي اصفهان

24 5 5059 13908 2 5 5 5 2 1 3 1 2
1

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 14 5045 12052 28254 2 4 3 4 2 1 1 2 1
3

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 4 4866 12394 3 5 4 6 1 2 3 2 2
5

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

34 5 5072 3 3 5 3 1 1 2 2 3
9

دانشگاه فردوسي - مشهد

24 8 4906 14097 3 5 5 5 1 1 2 2 3
4

دانشگاه فردوسي - مشهد

24 6 5266 3 4 4 4 2 1 3 1 3
5

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

32 5 5655 14830 2 3 4 3 1 1 2 2 2
7

دانشگاه اصفهان

24 5 4827 2 6 6 3 2 1 2 2 2
9

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

28 7 4809 17611 15509 2 5 5 7 1 1 3 2 2
7

دانشگاه تبريز

24 4 4489 3 4 4 5 1 1 2 2 2
2

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 9 4427 19240 1 3 4 2 1 1 1 1 1
3

دانشگاه كاشان

26 5 4415 2 4 5 2 1 1 2 1 1
3

دانشگاه سمنان

32 6 4690 19828 2 3 4 3 1 1 2 1 1
1

دانشگاه تبريز

شبانه
16 7 4997 2 3 3 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

28 5 4935 24484 2 4 5 4 1 1 2 2 1
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

24 6 4334 2 4 2 2 1 1 1 1 2
2

دانشگاه گيلان - رشت

36 12 4518 25302 14216 2 5 4 5 1 1 2 2 1
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

34 7 4717 22348 2 5 5 3 1 1 2 1 2
5

دانشگاه يزد

36 7 4262 28840 2 4 3 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

28 5 4584 3 4 4 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

24 6 4837 26517 2 4 4 3 1 1 1 1 2
1

دانشگاه اروميه

40 6 4780 24727 2 3 3 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه قم

56 13 4590 15237 28031 16701 2 2 3 1 1 1 1 1 1
3

دانشگاه كاشان

26 5 4492 2 4 4 3 1 1 1 1 2
3

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

32 7 4341 30878 2 3 3 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه يزد

36 6 4273 34186 2 3 3 3 1 1 1 1 2
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

26 7 4333 26130 26312 3 4 4 3 1 1 2 1 2
2

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
8 4 4520 2 5 4 5 1 1 1 1 1
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

24 3 4582 2 4 6 2 1 1 1 1 2
1

دانشگاه اراک

36 8 4689 32833 2 3 3 4 1 1 2 1 1
1

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

24 5 4378 1 3 3 2 1 1 2 1 1
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
16 4 5055 26667 3 4 4 3 1 1 2 1 1
1

دانشگاه گلستان - گرگان

24 11 4550 33787 19954 2 3 3 3 1 1 2 1 1
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

32 8 4522 32285 3 4 5 3 1 1 1 1 1
1

دانشگاه زنجان

40 3 4681 2 5 4 3 1 1 2 2 1
1

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
8 4 5399 2 4 3 4 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

32 7 4268 40362 1 3 3 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

32 9 4350 31189 34462 2 4 4 1 1 1 2 1 1
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

34 8 4582 30009 2 2 3 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

32 6 4202 35335 2 2 3 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

32 3 4260 33744 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه اراک

40 6 4986 40305 2 3 4 3 1 1 1 1 1
1

دانشگاه كردستان - سنندج

28 4 4521 2 1 4 2 1 1 1 1 2
1

دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران)

22 4 4733 34140 2 2 3 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه صنعتي اروميه

24 7 4548 39137 2 3 4 2 1 1 1 1 2
1

دانشگاه رازي کرمانشاه

36 4 4386 2 2 3 3 1 1 1 1 1
4

دانشگاه گيلان - رشت

36 7 4516 38516 2 3 3 4 1 1 2 1 2
1

دانشگاه مراغه

28 4 4675 2 4 5 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه جيرفت

24 4 4441 2 3 4 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه دامغان

51 10 4437 39993 2 3 3 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

32 6 4204 37748 2 1 3 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
16 6 5487 39923 1 2 3 5 1 1 1 1 1
0

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

32 11 4291 38931 48202 2 4 4 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه زنجان

40 4 4328 42356 2 4 3 5 1 1 1 1 1
0

دانشگاه ملاير

32 8 4474 35874 2 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

32 3 3870 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

36 8 4380 49341 2 3 4 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

24 5 4587 54224 1 2 4 2 1 1 2 1 1
1

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

24 4 4668 2 3 3 4 1 1 1 1 1
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

40 4 4806 47284 2 3 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

32 6 4054 62667 1 3 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

32 6 4154 71403 1 4 3 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

32 7 4243 61282 1 2 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه پيام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كريم

32 3 4216 1 3 1 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

32 3 3962 93986 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه اصفهان

شبانه
8 3 1 4 4 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

18 4 1 4 3 2 1 1 1 1 1
0
6/4/2023 4:17:29 AM
Menu