برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

20 6 5510 7239 3 7 6 7 1 2 4 3 2
26

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

22 8 4867 9394 3 4 5 7 1 2 4 2 2
9

دانشگاه مازندران - بابلسر

20 4 4572 3 6 5 5 1 2 2 1 2
3

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

40 8 4795 17445 3 6 5 5 1 1 3 2 2
4

دانشگاه اصفهان

20 4 4977 16819 3 7 6 4 1 1 3 2 2
5

دانشگاه مراغه

40 6 4648 2 4 3 3 1 1 2 2 1
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

33 5 4674 2 3 5 4 1 1 2 1 2
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
11 3 4556 2 5 4 4 1 1 2 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 9 4672 14220 39631 3 4 5 4 1 1 2 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز

50 16 4582 22664 61329 36159 2 2 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 14 4458 32879 14479 2 4 4 4 1 1 2 1 2
2

دانشگاه لرستان - خرم آباد

30 4 4360 29960 1 4 5 3 1 1 2 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز

60 17 4498 29906 71905 2 2 2 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد

50 15 4637 55729 2 3 3 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز

60 15 4267 31127 104358 2 2 2 2 1 1 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 14 4044 53714 55472 2 2 3 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي صبا - اروميه

60 8 3904 50586 68770 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1
6/4/2023 4:23:45 AM
Menu