برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

30 9 4906 15306 22407 4 4 6 5 1 2 5 2 3
5

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

25 13 4904 17596 19325 3 3 6 2 1 2 5 2 4
4

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

25 11 5044 14019 27705 3 4 6 3 1 2 4 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

25 11 5121 14689 22779 4 4 6 1 1 2 4 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 3 4797 22120 4 5 6 4 1 3 3 3 3
1

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

25 7 4905 23701 3 3 6 2 1 2 4 2 4
0

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

30 11 4662 36262 23990 3 3 6 1 1 2 3 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

15 7 5094 24052 4 5 6 5 1 2 4 3 3
1

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)

20 5 4984 3 3 5 4 1 2 3 3 5
0

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 5 4930 3 3 5 4 1 2 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

22 6 4825 26907 3 4 5 3 1 2 5 2 4
0

دانشگاه علوم پزشکي بابل

20 17 4853 29997 19411 3 4 6 2 1 1 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

21 8 4771 32025 23131 3 4 5 4 1 2 3 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

25 12 4836 34145 26268 4 4 6 1 1 3 3 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

25 13 4785 37219 27573 3 3 6 2 1 1 3 2 3
2

دانشکده علوم پزشکي خوي

30 13 4688 29854 3 3 5 2 1 2 3 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

25 14 4626 28716 3 3 5 2 1 1 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال اول
20 7 4765 28067 3 4 6 2 1 1 3 1 3
2

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

25 12 4853 37466 22857 4 3 7 3 1 1 4 2 4
0

دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز)

20 6 4663 3 3 6 1 1 2 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 7 4695 33644 27521 3 3 5 3 1 2 4 1 3
1

دانشکده علوم پزشکي خلخال

25 9 4604 31438 4 3 6 2 1 1 4 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

30 13 4745 20239 40492 3 3 6 2 1 2 3 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

25 13 4572 21006 31096 3 4 6 3 1 1 4 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

25 9 4706 38418 28979 3 3 6 1 1 1 4 2 3
0

دانشكده علوم پزشكي ساوه

20 7 4648 33031 29419 3 3 6 3 1 2 4 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

25 6 4750 30060 4 3 6 2 1 2 4 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

25 10 4728 31720 4 4 7 1 1 1 4 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 6 4912 33413 3 4 7 1 1 2 3 1 3
2

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

25 7 4820 31408 4 4 5 3 1 1 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

20 7 4740 33599 4 3 7 2 1 2 3 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

7 8 4934 33147 3 3 5 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 4 5526 32761 4 4 5 5 1 1 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 10 4877 39646 28125 4 3 7 2 1 1 4 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي قم

22 9 4917 18756 33846 3 2 6 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

25 17 4795 36127 4 3 6 3 1 1 4 2 3
0

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

25 8 4706 34806 3 4 6 2 1 1 3 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

20 10 4657 33179 4 3 6 2 1 2 3 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

25 13 4867 41238 32972 3 3 6 1 1 1 4 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي يزد

30 17 4856 36262 28910 2 3 5 2 1 1 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي بم

25 10 4510 33031 41909 3 3 6 1 1 1 3 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي همدان

30 14 4495 38332 32657 3 3 6 2 1 1 4 1 3
2

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

25 10 4761 41213 3 3 5 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال اول
20 8 4789 37377 3 3 6 3 1 1 3 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي جيرفت

25 12 4559 38043 3 3 4 1 1 1 2 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

25 15 4615 41099 38016 4 3 6 1 1 1 3 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي زابل

20 5 4558 35583 4 4 7 1 1 1 3 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

25 11 4647 40326 35835 2 3 5 1 1 1 3 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند)

20 6 2 2 4 1 1 1 2 1 3
0

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

20 7 4553 38100 3 3 5 2 1 1 4 1 3
2

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

10 8 4494 39861 4 3 6 1 1 1 3 2 2
0

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 6 4640 40833 3 2 5 2 1 1 3 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

25 13 4772 43681 3 3 6 2 1 2 3 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

20 13 4763 40234 4 3 6 2 1 1 4 1 3
0

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

20 9 4565 42880 3 3 6 1 1 1 3 2 3
0

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

20 9 4277 40081 2 1 6 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

نيمسال دوم
20 9 4716 41129 33613 3 3 5 2 1 1 3 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

نيمسال دوم
20 4 4658 2 2 5 2 1 1 3 1 3
1

دتنشگاه علوم پزشکي ايرانشهر(چابهار)

20 5 4454 3 2 4 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
7 3 4 4 5 4 1 3 5 3 5
2