برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
14 5 5020 4 7 6 7 1 1 4 3 3
7

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
7 5 5353 3 5 4 3 1 2 2 3 2
2

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول --ظرفيت مازاد
7 5 6064 3 4 4 6 1 2 3 3 3
2

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

22 9 4866 14839 3 4 5 5 1 1 2 1 1
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

20 5 4399 3 4 5 3 1 1 2 2 2
1

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

15 7 4639 27004 3 4 5 3 1 1 3 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

15 6 4322 21203 2 3 3 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان )

25 7 4882 25690 2 3 3 5 1 1 2 1 2
1

دانشكده علوم پزشكي مراغه

15 4 4714 2 5 6 3 1 1 2 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

8 4 4329 29122 2 4 4 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

20 4 4642 28774 2 5 5 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

20 5 4351 2 2 3 1 1 1 2 1 1
2
6/6/2023 8:53:53 AM
Menu