برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

20 10 5691 3616 7833 4 5 7 5 1 4 6 5 6
44

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 3 5046 5 5 7 4 1 3 6 5 5
22

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

20 13 5604 10580 14039 4 5 6 6 1 3 7 4 5
26

دانشگاه مراغه

شبانه
5 3 4932 13448 4 5 6 5 1 3 3 2 3
11

دانشگاه اصفهان

20 12 5137 15051 15813 4 5 7 4 1 3 5 3 4
15

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

43 15 5385 17137 16859 4 5 7 5 1 2 6 3 4
16

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 31 5029 13718 32740 20402 13191 4 4 6 4 1 2 4 3 3
11

دانشگاه مازندران - بابلسر

25 12 4990 21967 22004 4 4 6 4 1 2 5 3 4
8

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 21 4687 17250 44932 3 3 6 3 1 2 3 2 3
8

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 11 5085 25232 3 4 5 4 1 2 5 2 3
9

دانشگاه شهيد چمران اهواز

22 7 5154 25177 4 3 6 4 1 2 4 2 3
13

دانشگاه مراغه

45 17 4892 30515 27573 3 4 6 3 1 2 5 2 3
16

دانشگاه ملاير

60 14 4865 16048 30495 26089 14338 4 4 6 2 1 2 4 2 3
17

دانشگاه ملاير

شبانه
10 5 4674 4 4 5 2 1 2 4 2 3
16

دانشگاه لرستان - خرم آباد

25 9 4939 30587 4 3 5 3 1 1 3 2 3
15

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 18 4571 23045 50203 2 3 4 3 1 2 3 1 3
18

دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز

60 31 4576 25636 65867 59386 3 2 5 2 1 1 3 1 3
11

دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز

60 29 4473 30869 65493 54700 38896 2 2 4 3 1 1 2 1 2
7

دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد

60 42 4628 26412 46899 47179 23352 3 3 5 2 1 1 3 1 3
4

دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز

60 34 4439 29157 70670 66250 31646 2 2 4 2 1 1 2 1 2
5

دانشگاه غيرانتفاعي آفاق - اروميه

60 15 4421 34770 77486 2 2 4 2 1 1 2 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي صبا - اروميه

60 22 4294 39973 62031 79947 2 2 3 2 1 1 2 1 2
2

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
5 3 3 4 5 5 1 1 4 1 4
4