برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

12 7 5194 11716 2 4 4 4 1 2 2 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي ايران

16 5 4667 3 4 4 3 1 1 2 2 2
11

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

22 8 4562 11389 18955 3 4 4 3 1 2 2 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

20 5 4695 2 5 5 2 3 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

18 7 4527 2 6 4 3 1 1 3 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

13 5 5534 18404 1 5 4 5 1 1 2 3 2
1

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

3 3 4289 2 5 4 3 1 1 4 2 1
1

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

16 5 4722 2 5 4 5 1 1 2 2 2
1

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

16 7 4828 22877 3 4 4 2 1 2 3 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

6 5 5260 3 5 4 6 1 1 1 2 2
6

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

14 10 4753 22661 2 4 5 3 1 1 3 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي همدان

16 5 5024 19081 2 5 5 3 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

16 5 4715 2 4 4 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)

12 4 4801 3 4 4 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

16 8 4829 23888 3 5 5 2 1 1 2 1 2
2

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

22 7 4382 22702 22375 2 4 4 3 1 1 2 1 1
2

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نيمسال دوم
8 3 4587 2 4 4 3 1 1 2 2 2
0

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

12 4 4518 3 2 4 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

11 4 4444 2 5 4 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

16 3 4861 2 4 4 2 1 1 3 1 1
3

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

12 5 4754 2 3 4 2 1 1 2 2 1
0

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

16 3 4311 3 4 5 2 1 1 3 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي همدان

4 3 4519 1 3 5 2 1 1 2 2 2
0

دانشکده علوم پزشکي سيرجان

10 3 4323 2 4 5 2 3 1 3 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

20 5 4535 2 3 5 2 1 1 2 1 1
0

دانشكده علوم پزشكي ساوه

10 3 4295 1 2 4 3 1 1 2 2 2
0

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

13 6 4686 28409 2 4 3 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

22 7 4464 28727 2 3 4 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

13 4 4310 27334 2 5 4 4 1 1 2 1 2
1

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

12 4 4059 31098 1 2 4 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

8 3 2 4 6 3 1 1 3 1 1
2

دانشگاه علوم پزشکي بم

20 4 3 4 5 2 1 1 1 1 1
0

دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)

16 3 3 4 3 2 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

16 3 2 3 6 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه علوم پزشکي قم

16 3 3 4 5 6 1 1 2 1 1
1

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

13 3 2 7 5 5 1 1 4 2 3
3
6/4/2023 4:00:09 AM
Menu