برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي ايران

14 7 5816 3624 5 6 7 3 1 5 6 5 5
17

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
7 5 5653 6531 4 5 6 4 1 3 5 4 5
3

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

20 14 5757 8447 6471 5 5 7 5 1 3 6 4 5
8

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

12 8 5459 4672 4 5 7 4 1 4 6 4 4
7

موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران

8 6 5671 4 6 7 5 1 5 6 4 5
4

موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران

8 5 5630 3 5 6 4 1 3 5 4 4
2

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

20 11 5709 11268 7658 4 5 8 4 1 3 7 4 5
4

دانشگاه علوم پزشکي همدان

12 7 5566 10617 4 6 7 4 1 3 5 3 4
8