برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

20 5 4986 3 4 6 4 2 3 5 3 4
2

دانشگاه علوم پزشکي تهران

20 11 5249 15663 3 5 6 5 1 3 5 4 4
1

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

17 7 4947 16040 3 4 6 1 2 3 4 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

18 4 4885 4 4 6 2 1 2 5 4 3
1

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

20 8 4695 19737 3 4 6 3 1 3 5 3 4
1

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

20 14 5110 20897 13379 4 4 6 4 1 2 4 2 4
0

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

20 7 5026 18785 4 4 6 2 1 2 3 2 3
2

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

20 8 4799 20402 4 4 5 2 1 2 4 3 3
1

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

24 12 5063 22664 17381 4 5 6 3 1 2 5 2 4
1

دانشگاه علوم پزشکي همدان

25 15 4866 22827 21173 11539 4 3 6 3 1 2 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

18 5 4994 5 4 7 3 1 1 4 1 4
0

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)

25 10 4733 24034 4 3 6 2 1 2 4 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)

25 11 4925 26100 24462 3 3 5 2 1 3 5 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

15 4 4622 4 2 7 2 1 2 4 1 3
0

دانشگاه علوم پزشکي يزد

15 8 5053 30430 3 4 6 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه

20 10 4879 25857 27313 3 3 7 1 1 2 4 1 4
0

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

25 7 4938 26229 3 3 6 2 1 2 5 3 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

40 14 4991 16216 30040 27468 3 3 5 3 1 1 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

15 9 4987 32173 3 3 6 2 1 1 4 3 3
1

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه)

20 6 4780 31161 4 3 6 4 1 2 4 2 4
2

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 9 5023 33872 3 4 6 3 1 2 3 3 4
0

دانشكده علوم پزشكي آبادان

20 10 4783 37632 25613 3 3 6 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

15 9 4645 34762 3 3 5 3 1 2 4 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

15 3 4676 4 3 6 2 1 1 5 2 3
0

دانشگاه علوم پزشکي زابل

18 5 4447 34320 3 1 4 1 1 2 4 1 3
2

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 3 2 4 6 1 1 1 2 2 4
0

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

22 4 4 3 7 2 1 1 4 1 3
1

دانشكده علوم پزشكي ساوه

22 3 4 3 5 3 1 2 3 1 3
0