برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

15 5 4578 4 4 5 4 1 3 4 3 3
2

دانشگاه هنر اصفهان

8 4 4878 3 4 5 5 1 2 5 3 4
11

دانشگاه تبريز

11 3 4704 4 4 3 3 1 1 4 2 3
1

دانشگاه شيراز

9 3 5155 3 4 5 4 1 2 3 2 3
2

دانشگاه گيلان - رشت

12 3 4415 3 3 6 3 1 2 3 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

18 5 4407 3 3 4 4 1 1 2 1 3
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

13 5 4573 52190 2 2 4 2 1 2 2 1 2
1

دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)

شبانه
7 4 4539 58240 3 2 3 2 1 1 3 1 3
0

دانشگاه سمنان

شبانه
12 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1
7

مجتمع آموزش عالي بم

15 3 2 2 2 4 1 1 2 1 1
1