برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
5 4 5635 3033 5 6 7 2 1 3 6 4 5
47

پرديس كوثر - ياسوج

بومي استان کهگيلويه و بوير احمد
8 7 5619 3327 4 5 8 3 1 2 6 3 5
42

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
3 3 5451 4297 4 5 8 2 1 4 7 5 6
16

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
9 8 5873 5300 5 6 7 4 1 3 6 4 5
8

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
3 4 5834 5263 3 6 7 3 1 4 6 3 4
6

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
5 3 5275 5 6 7 3 1 3 7 5 6
14

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
7 6 5695 5796 5 4 7 3 1 3 6 3 5
11

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
4 4 5798 5556 4 5 6 4 1 3 5 4 4
18

پرديس امام جعفر صادق - ايلام

بومي استان ايلام
9 6 5592 7468 4 6 7 4 1 3 6 4 6
10

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
6 4 5571 6259 5 6 8 5 1 4 6 4 4
5

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 4 5537 6044 5 5 8 3 1 4 6 4 5
10

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
8 8 5392 7830 5 5 7 3 1 4 6 5 5
3

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
5 3 5573 6250 4 4 6 3 1 5 6 3 5
11

پرديس بنت الهدي صدر - سنندج

بومي کردستان
4 3 5438 6422 4 4 7 3 1 3 7 4 6
14

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 3 4862 6430 4 5 7 2 1 4 5 5 6
22

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
16 8 5526 8166 6439 5 5 8 4 1 3 7 4 5
4

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
10 3 5262 6662 5 6 7 3 1 3 6 4 5
16

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
4 3 5157 6839 4 6 7 2 1 6 5 5 4
12

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
4 3 5522 6902 4 5 8 3 1 3 6 4 4
8

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
6 5 5029 10771 4 5 6 1 1 2 6 4 6
7

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
5 4 5061 7144 4 4 7 6 2 4 5 4 4
0

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
9 8 5726 7595 4 6 6 3 1 4 6 5 6
1

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 9 5679 7841 5 5 8 3 1 2 6 3 6
2

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي آذربايجان شرقي
0 3 5647 7394 4 7 6 6 1 3 6 4 5
4

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 6 5677 7690 4 4 8 2 1 4 5 4 5
1

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
31 6 5489 7630 4 6 6 4 1 3 6 4 4
4

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
6 7 5312 8932 4 5 7 3 1 4 6 4 4
2

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
9 5 5605 7895 3 4 8 3 1 3 4 5 5
2

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
0 7 5505 8001 4 5 6 2 1 3 6 3 5
1

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
7 7 5781 10617 4 5 7 3 1 3 6 3 4
2

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 4 5035 7915 4 4 8 3 2 1 5 3 5
1

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
8 4 5584 6775 5 6 7 4 1 4 6 4 5
1

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
6 4 5509 5 5 7 5 2 3 6 4 5
0

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 5 5250 8092 3 3 6 3 1 3 6 6 5
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
5 3 5490 8109 3 5 5 3 1 2 7 4 6
0

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
18 5 5596 8251 4 5 6 6 1 3 6 4 4
1

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
12 10 5440 10173 4 5 7 3 1 3 5 3 4
1

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
10 6 5463 9390 3 4 6 2 1 3 5 4 5
2

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي مازندران
7 5 5924 9454 5 6 7 4 1 4 7 5 5
3

پرديس بنت الهدي صدر-قزوين

بومي استان قزوين
4 4 5095 8575 4 6 6 5 2 4 6 3 4
3

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
5 3 5495 8673 4 6 6 4 1 4 6 5 5
0

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
2 3 5286 4 3 7 4 1 5 4 6 4
0

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
2 3 5620 8737 3 5 4 3 1 4 7 5 5
3

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
2 3 4990 8799 3 4 7 3 1 1 6 3 5
2

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
5 3 5368 8845 4 5 6 2 1 3 6 4 5
3

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
3 3 5074 8964 5 5 5 2 1 3 6 3 5
0

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي قم
8 6 5470 9574 4 5 6 3 1 3 6 4 5
4

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 6 5498 9802 4 5 7 2 1 3 6 3 5
0

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي مازندران
7 4 5775 9903 4 5 7 5 1 4 6 5 6
7

پرديس شهيد مدرس - ايلام

بومي استان ايلام
2 3 5044 9490 4 4 7 1 1 1 6 4 5
0

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
2 3 5435 9554 3 3 6 1 2 3 6 5 5
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
2 3 5612 9731 5 5 7 2 1 5 7 6 5
0

پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد

بومي لرستان
5 4 5933 10823 5 5 8 3 1 3 7 3 5
2

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي مازندران
5 3 5313 9928 4 5 8 4 1 4 6 5 6
0

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
3 4 5403 10052 4 4 7 3 1 4 6 5 4
1

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
12 10 5145 14020 3 4 6 3 1 2 6 4 5
1

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
14 9 4883 15756 4 3 7 2 1 2 5 2 4
4

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
7 6 5765 11465 5 5 8 3 1 4 6 4 5
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
3 4 5478 10205 4 3 8 4 2 3 6 2 4
7

پرديس بنت الهدي صدر - سنندج

بومي کردستان
7 5 5346 4 4 7 4 1 3 5 2 4
1

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
6 4 5363 10241 4 3 7 2 1 1 6 3 4
3

پرديس بنت الهدي صدر - رشت

بومي گيلان
5 3 5560 10253 5 6 8 4 1 4 6 3 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
5 4 5438 10544 4 5 6 2 1 2 5 4 4
0

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
3 4 5175 10611 4 4 6 3 1 3 6 4 4
2

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
32 13 5003 12610 3 5 6 3 1 3 6 3 5
2

پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

بومي مازندران
3 3 5612 10736 5 5 7 4 1 3 5 4 5
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
25 21 5229 14299 3 4 6 2 1 2 5 3 4
1

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 3 5438 4 7 7 4 1 3 6 3 3
0

پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج

بومي استان کهگيلويه و بوير احمد
6 5 5585 13379 3 4 5 2 2 3 5 3 4
0

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
4 4 5573 5 6 8 2 1 3 7 3 5
1

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
3 3 5150 11104 4 5 6 2 1 3 5 5 5
0

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 8 5215 13650 4 4 6 2 1 2 5 3 4
0

پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل

بومي استان اردبيل
4 3 5394 11288 5 5 7 5 1 3 6 4 5
6

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
15 11 5146 14799 4 4 6 3 1 3 5 3 4
1

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
28 6 5331 13503 4 3 7 2 1 2 4 3 3
2

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
7 7 5146 12403 4 3 6 2 1 3 5 3 4
2

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 6 5427 14939 4 5 8 2 1 3 5 4 4
1

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 3 5370 11597 4 3 7 5 1 2 6 2 5
0

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
16 8 5199 13491 3 4 6 4 1 4 4 3 4
1

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 5 5294 12583 3 5 6 2 1 3 6 3 5
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
3 4 4907 11685 4 4 6 2 1 2 5 3 5
2

پرديس علامه طباطبايي - اردبيل

بومي استان اردبيل
4 6 5181 12225 2 4 6 2 1 2 6 4 5
6

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
3 4 5699 11882 5 4 7 3 1 3 6 3 5
3

پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه

بومي استان کرمانشاه
7 4 5351 11908 4 3 7 4 1 3 7 3 6
0

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
5 3 4985 4 4 6 3 1 2 5 3 4
1

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
58 19 5039 13903 19684 13907 4 4 8 3 1 2 5 3 4
4

پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه

بومي استان کرمانشاه
4 3 4450 12605 5 3 6 3 1 2 5 3 5
2

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
6 5 5357 13165 3 5 7 4 1 3 5 4 4
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
2 4 5418 12239 4 5 7 3 1 4 5 4 5
1

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
4 5 5035 14780 4 4 7 2 1 2 5 2 4
2

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
4 3 5194 13520 4 4 5 2 1 3 6 2 5
1

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
4 3 4857 13634 3 4 7 2 2 2 5 3 4
0

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
11 10 5111 14160 13579 4 5 7 3 1 2 5 3 4
1

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
7 3 5064 14143 4 4 6 6 1 2 6 4 4
0

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
4 3 4916 14148 3 3 6 2 1 1 4 3 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان

بومي استان اصفهان
5 4 5302 14235 4 5 7 4 1 2 5 3 4
0

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
6 5 4861 2 3 5 3 1 2 4 4 4
2

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي قم
8 6 5327 14743 4 5 6 2 1 4 5 3 4
3

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
3 4 5058 14736 4 3 7 2 1 1 4 1 4
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
10 10 4685 21445 3 3 6 3 1 2 5 4 4
1

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
28 7 4875 14967 3 5 6 3 1 2 4 2 3
0

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
20 5 4991 14890 3 3 6 4 1 2 4 2 3
0

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
6 3 4886 14918 5 5 7 1 1 1 5 2 4
1

پرديس دکتر شريعتي - ساري

9 4 5544 15382 3 3 7 3 1 4 6 3 5
0

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
6 6 5318 18134 3 5 7 3 1 2 5 4 5
1

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
4 4 4949 15095 5 3 8 1 1 1 5 3 4
3

پرديس امير کبير - كرج

بومي استان البرز
28 18 4966 21743 4 4 6 3 1 2 4 2 3
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
4 4 4955 16431 2 6 6 4 2 2 3 2 4
0

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي استان گلستان
0 4 5006 16416 4 6 6 3 1 2 4 4 4
0

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
4 4 5264 16157 4 5 5 3 1 3 5 3 4
0

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
8 8 5464 18642 4 4 5 2 1 3 5 3 4
0

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
7 4 5356 16893 4 6 8 2 1 2 5 3 4
0

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
11 5 5129 16960 3 3 5 2 1 2 4 5 4
1

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
5 4 4633 16992 4 5 5 2 1 2 5 2 4
0

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
4 5 5704 18536 4 4 7 1 1 2 5 3 4
1

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
7 4 5246 17345 4 5 6 3 1 2 5 2 4
1

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 3 4422 17429 3 3 5 2 1 3 4 3 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
9 6 5329 22426 4 5 6 3 1 3 4 3 4
0

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي قم
8 6 5182 18726 5 5 6 3 1 3 5 3 4
1

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
49 14 5057 17725 3 3 6 3 1 2 4 2 3
0

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
13 4 5168 17781 4 5 6 2 1 2 5 2 5
0

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
3 3 4795 3 5 6 5 1 2 5 3 4
0

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
53 17 4937 19132 14597 4 3 6 3 1 2 4 2 4
0

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
3 4 5072 14117 4 4 6 1 2 1 4 2 3
3

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
3 3 4835 18209 3 4 6 2 1 3 3 3 3
0

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
6 4 5091 19107 4 3 6 3 1 2 4 1 4
1

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
35 17 4601 19081 36689 3 3 6 2 1 2 4 2 4
0

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
1 3 4878 18396 3 3 6 1 2 1 5 3 3
0

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
7 6 4926 4 4 7 2 1 2 5 1 3
0

پرديس زينب کبري (س) - اراك

بومي استان مرکزي
36 19 5164 24782 10779 4 4 6 2 1 2 5 3 4
2

پرديس علامه طباطبايي - اردبيل

بومي استان اردبيل
5 5 5122 20603 5 3 8 5 1 2 4 1 5
0

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي قم
10 6 5001 19872 3 4 5 3 2 3 5 4 4
0

پرديس حضرت معصومه - قم

بومي قم
8 4 5077 20563 4 4 7 1 1 3 5 3 3
1

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
6 5 4982 20636 3 4 7 2 1 3 5 4 4
0

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
11 7 4922 21678 3 4 5 4 1 2 4 2 3
1

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
4 4 4822 20381 4 4 7 1 1 1 4 2 3
0

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
5 5 5235 3 3 6 5 1 2 5 3 3
0

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
10 4 4869 3 3 7 1 1 1 4 2 3
0

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
0 3 4469 20655 4 4 6 1 1 1 4 1 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
8 7 5143 25744 4 4 7 3 1 2 5 2 3
0

پرديس امام علي - رشت

3 4 5005 21054 4 5 5 3 1 3 4 2 5
1

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
8 3 4547 2 2 7 4 2 1 3 4 3
1

پرديس علامه اميني - تبريز

آذربايجان شرقي
0 3 4815 21632 2 3 3 1 1 3 4 5 5
1

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
10 7 4904 27804 4 3 7 2 1 2 4 2 3
0

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
4 3 4680 21923 4 5 7 1 1 2 3 2 3
1

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
5 3 4735 22191 3 3 5 2 1 1 4 2 3
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
8 3 5347 22271 4 5 5 4 1 3 6 4 5
0

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
1 3 4709 22477 4 2 6 1 1 2 5 1 4
0

پرديس شهيد باهنر - اراك

بومي استان مرکزي
36 7 4680 19522 2 4 4 3 1 2 4 3 4
1

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
4 4 5307 23443 3 4 6 4 1 2 5 3 4
0

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
4 4 4746 22691 3 4 6 2 1 2 4 2 3
0

پرديس امير کبير - كرج

بومي استان البرز
22 14 5110 23952 4 5 6 3 1 3 5 2 4
0

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
8 6 5373 22827 4 5 6 4 1 3 4 3 4
0

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
20 10 4860 33503 19476 3 4 6 4 1 3 4 2 4
1

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
6 6 4883 27926 4 4 5 3 1 2 5 2 4
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
6 5 4290 4 4 7 2 2 2 5 4 4
0

پرديس شهيد باهنر - كرمان

بومي استان کرمان
5 4 4650 24274 3 4 5 1 1 3 6 1 3
5

پرديس شهيد رجايي - قزوين

بومي استان قزوين
0 4 4791 24847 3 3 5 2 1 2 4 3 3
0

پرديس علامه طباطبايي - بوشهر

بومي استان بوشهر
3 4 4512 23918 2 3 6 2 1 2 5 2 3
0

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
3 3 4903 24121 4 5 5 2 1 3 3 3 2
1

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
2 3 5038 24389 3 4 6 2 1 3 3 4 4
2

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي مازندران
6 5 5103 27004 3 3 5 3 1 4 4 3 2
3

پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد

بومي لرستان
2 3 4738 4 2 7 2 1 1 5 3 3
0

پرديس علامه طباطبايي - بوشهر

بومي استان بوشهر
2 3 5145 25194 3 4 6 3 1 2 4 2 3
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
7 5 5164 27207 3 5 5 2 1 2 4 3 4
4

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
12 7 4816 4 3 6 3 1 1 3 1 3
1

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
0 3 4643 26185 2 3 6 2 2 2 2 3 2
0

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
7 4 4793 28674 3 4 6 2 1 1 3 2 4
0

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
10 5 4641 22112 3 4 5 2 1 2 3 1 4
0

پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج

بومي استان البرز
28 9 4650 33109 3 3 7 3 1 2 4 2 3
0

پرديس امير کبير - كرج

بومي استان البرز
11 5 4495 4 3 7 3 1 1 4 1 3
0

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي قم
10 5 4776 27207 4 5 6 5 1 3 5 3 4
0

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
7 4 4817 3 4 6 1 1 1 5 1 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - بندرعباس

بومي هرمزگان
6 4 4652 27728 3 4 7 2 1 1 4 2 3
1

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي استان تهران
19 3 4833 3 3 6 1 1 3 3 3 3
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
7 4 4815 28501 4 4 5 3 1 2 4 3 4
0

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
8 3 4699 28649 3 4 5 1 1 1 4 2 3
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
0 5 4747 35777 3 2 4 1 1 2 4 3 3
0

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
7 4 4733 30565 2 3 4 1 2 1 3 1 2
0

پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس

بومي هرمزگان
3 3 4459 29826 3 4 6 1 1 1 4 1 3
3

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي قم
10 5 4472 30843 3 3 6 1 1 2 4 1 3
0

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
17 3 4513 3 2 6 2 1 1 3 1 2
0

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي قم
10 6 4629 38059 3 4 4 3 1 2 4 2 4
0

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
9 4 4514 3 3 5 1 1 1 3 1 2
0

پرديس شهيد رجايي - سمنان

بومي استان سمنان
4 4 4371 32073 4 3 4 2 1 2 3 2 3
1

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
0 6 4598 32850 2 3 6 1 1 1 5 2 3
1

پرديس امام علي - رشت

بومي گيلان
2 3 4965 3 5 6 4 1 1 5 2 3
2

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
3 4 4220 33933 3 4 6 1 1 1 3 3 3
0

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
6 4 4893 4 5 5 2 1 2 3 1 3
0

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
7 3 4592 34320 2 4 6 1 1 1 4 1 2
0

پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج

بومي استان البرز
21 17 4706 50703 28625 3 3 5 3 1 2 4 2 4
1

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
6 4 4430 35687 4 3 5 2 1 2 2 2 3
0

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
2 3 4421 35844 4 3 4 2 1 2 3 2 2
0

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
8 5 4664 39151 4 3 5 2 1 2 3 2 3
0

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
12 5 4465 35679 2 3 4 1 1 2 2 1 2
0

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
5 3 4646 39323 3 2 5 3 1 1 4 1 3
3

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
9 5 4456 39594 4 3 5 2 1 1 4 1 2
0

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي استان تهران
26 5 4537 3 2 5 2 1 2 3 1 4
0

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
4 3 4443 42543 4 3 4 1 1 1 4 1 1
0

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي همدان
5 4 4809 44945 3 3 5 2 1 1 3 1 2
1

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
10 4 4381 3 2 5 2 1 2 3 2 3
1

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
7 4 4 2 5 1 1 1 4 1 2
0

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي استان تهران
12 4 3 3 4 3 1 2 2 2 2
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
4 3 4875 4 3 6 3 1 2 4 2 4
1

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 3 4 7 7 4 1 4 7 6 6
0

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
9 3 4 5 6 1 1 1 6 2 3
1

پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد

بومي لرستان
5 3 5 4 8 3 1 2 5 3 5
1

پرديس امام جعفر صادق - ايلام

بومي استان ايلام
4 3 4 5 7 3 1 3 5 3 4
0

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
6 4 4 4 6 2 1 2 5 4 4
1

پرديس بنت الهدي صدر - سنندج

بومي کردستان
3 3 4 4 7 3 1 2 4 2 4
0

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
10 3 3 4 6 2 1 3 4 3 4
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
3 3 4 5 6 4 1 2 5 4 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
4 3 4 4 7 1 1 2 4 3 3
1

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي آذربايجان شرقي
0 3 5 4 7 3 1 3 4 2 4
0

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
4 3 4 4 6 2 2 3 5 4 4
0

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
19 3 4 5 7 4 2 3 5 4 5
0

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي همدان
4 3 3 3 7 1 1 4 5 3 4
0

پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه

بومي استان کرمانشاه
2 3 4657 4 3 6 1 1 2 6 3 4
0

پرديس شهيد باهنر - همدان

بومي همدان
3 3 5 6 8 3 1 3 6 3 5
0

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
3 3 3 3 5 4 1 3 4 3 3
0

پرديس شهيد مقصودي - همدان

بومي همدان
3 3 4 5 5 2 1 1 5 2 4
1

پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل

بومي استان اردبيل
4 3 5 6 7 6 1 5 6 6 5
3

پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه

بومي استان کرمانشاه
4 3 4 4 6 4 1 2 5 4 3
2

پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج

بومي استان کهگيلويه و بوير احمد
2 3 4 4 8 1 1 4 6 3 5
1

پرديس علامه اميني - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
3 3 3 6 5 2 1 2 5 3 3
0

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
0 3 5365 4 5 7 2 1 4 6 3 5
0

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
3 3 4 5 8 3 1 3 5 1 3
0

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
4 3 4 4 5 3 1 4 5 4 5
0

پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج

بومي استان کهگيلويه و بوير احمد
3 3 3 4 7 3 1 4 3 3 3
0

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
3 3 4 3 5 3 1 2 5 3 5
0

پرديس امام جعفر صادق - ايلام

بومي استان ايلام
3 3 4 5 7 3 1 3 6 2 5
0

پرديس بنت الهدي صدر-قزوين

بومي استان قزوين
0 3 4727 3 3 6 2 1 2 3 2 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان

بومي استان سمنان
4 3 4 6 6 4 1 3 5 3 5
1

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
3 3 3 6 7 2 1 4 7 5 6
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
3 3 4 6 7 4 1 4 5 5 4
1

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
7 3 4 4 8 3 1 4 5 3 3
0

پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز

بومي خوزستان
7 3 3 2 6 1 1 1 2 1 2
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
7 3 3 4 5 2 1 1 4 2 3
1

پرديس شهيد رجايي - سمنان

بومي استان سمنان
2 3 3 3 7 2 1 1 2 2 2
1

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
6 3 2 2 5 1 1 1 3 2 3
0

پرديس امام جعفر صادق - ايلام

بومي استان ايلام
4 4 6 6 8 2 1 2 6 2 5
0

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
4 3 5 4 7 3 1 2 4 2 3
1

پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه

بومي استان کرمانشاه
5 3 4 4 7 3 1 3 5 3 5
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
3 3 4 4 7 5 3 3 5 3 5
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
6 3 3 3 4 1 1 2 3 2 3
0

پرديس شهيد ايزد پناه - ياسوج

بومي استان کهگيلويه و بوير احمد
2 3 4 4 5 1 1 2 5 3 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز

بومي آذربايجان شرقي
4 3 5 4 7 5 1 2 5 3 4
2

پرديس شهيد باهنر - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
4 3 4 6 7 4 1 2 5 4 5
0

پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)

بومي استان تهران
15 4 4 4 7 4 1 3 4 3 3
0

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
3 3 5 5 6 3 1 4 6 5 6
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
0 4 4 4 7 1 1 2 4 1 4
0

پرديس بنت الهدي صدر - رشت

بومي گيلان
4 3 5 6 8 4 1 3 7 3 6
1

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
5 3 4 3 4 4 1 2 4 3 3
0

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
4 3 4 5 5 5 3 3 5 3 4
1

پرديس شهيد رجايي - شيراز

بومي فارس
4 3 4 4 7 3 1 2 5 3 4
1

پرديس شهيد مطهري - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
3 3 5 2 6 2 1 1 4 2 3
1

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
7 3 4 3 5 2 1 2 4 2 4
0

پرديس امام جعفر صادق - بجنورد

بومي خراسان شمالي
3 3 4 6 7 3 1 5 7 6 7
2

پرديس شهيد پاک نژاد - يزد

بومي استان يزد
4 3 4 5 6 4 1 2 5 4 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد

بومي استان يزد
4 3 4 5 6 4 1 3 5 4 5
0

پرديس علامه طباطبايي - اردبيل

بومي استان اردبيل
3 3 2 3 5 3 1 2 5 3 4
0

پرديس شهيد مدرس - ايلام

بومي استان ايلام
4 3 4 4 7 1 1 2 4 2 3
0

پرديس رسالت - زاهدان

بومي سيستان و بلوچستان
4 3 5 4 6 2 1 3 4 2 4
1

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
5 3 4 5 5 4 1 5 4 4 5
0

پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل

بومي استان اردبيل
2 3 4 5 7 3 1 3 6 4 6
2

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
2 3 6 6 7 5 1 4 7 6 6
0

پرديس امام خميني - گرگان

بومي گلستان
3 3 6 7 7 3 1 1 5 2 3
0

پرديس بنت الهدي صدر - سنندج

بومي کردستان
4 3 4 4 7 2 1 2 4 1 4
2

پرديس امام سجاد - بيرجند

بومي خراسان جنوبي
2 3 5 5 7 2 1 3 6 4 4
0

پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز

بومي خوزستان
8 3 4 6 5 1 1 1 3 1 3
0

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
12 5 3 4 7 1 1 2 3 1 3
0

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
5 3 5 6 6 3 1 2 6 6 5
0

پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه

بومي استان کرمانشاه
6 5 5 7 7 2 1 3 5 4 5
0

پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس

بومي هرمزگان
7 3 1 3 5 1 1 1 3 2 2
1

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي کردستان
3 3 5022 4 5 7 2 1 3 7 3 4
2

پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان

بومي استان کرمان
5 3 2 4 6 2 1 1 5 2 3
0

پرديس شهيد بهشتي - زنجان

بومي استان زنجان
3 3 4 4 8 4 1 3 5 5 4
4