برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

40 30 5889 1286 907 174 5 5 7 5 5 6 5
76

دانشگاه تهران

25 13 5580 1666 1021 478 5 5 7 4 5 5 5
31

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

30 9 5561 1383 570 4 5 7 4 4 5 4
26

دانشگاه صنعتي اصفهان

30 12 4852 2905 1619 4 5 6 2 3 4 4
21

دانشگاه فردوسي - مشهد

16 7 4835 3745 1703 4 4 6 3 2 3 4
14

دانشگاه شيراز

25 11 4782 3884 2997 4 4 5 3 3 3 3
13

دانشگاه صنعت نفت

30 11 4863 5702 4 4 5 2 3 3 3
23

دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)

20 8 4559 6056 1936 4 4 5 2 2 2 3
6

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)

60 23 4756 6650 2463 4079 3 3 4 3 2 2 3
19

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

25 7 4530 7777 4 3 5 3 2 2 3
9

مرکز آموزش عالي لار

25 5 4331 7589 2 2 3 1 1 1 1
4

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 4 4219 3 3 4 2 3 2 2
7

دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 18 4617 9591 3992 2 3 3 2 2 2 2
2

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

40 9 4725 11787 6420 2 3 3 2 1 2 2
3

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

45 11 4481 10926 6214 3 2 4 1 1 1 2
10

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 11 4436 11203 4727 2 3 4 1 2 1 2
3

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

42 8 4528 17229 10614 3 3 3 1 1 1 2
2

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
10 3 4940 13870 3 3 3 3 1 1 2
4

دانشگاه سمنان

30 6 1 2 2 2 1 1 1
9