برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

70 35 5931 1594 1061 505 744 6 6 7 5 6 6 6
32

دانشگاه تهران

60 23 5623 1852 1720 720 817 5 5 6 5 5 5 5
7

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

45 12 5668 2216 5 5 6 5 4 5 5
11

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

100 32 5464 2406 979 1312 5 5 6 4 4 5 4
4

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

35 10 5605 2802 2509 5 5 6 5 4 5 5
5

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 8 4747 4037 4 4 5 2 2 3 3
3

دانشگاه صنعتي اصفهان

80 33 5029 5187 4261 2442 3064 4 4 5 3 3 4 4
19

دانشگاه شيراز

45 17 4612 5632 5883 3440 3790 3 3 4 3 2 2 3
4

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 5 4792 3 2 4 2 2 3 2
2

دانشگاه فردوسي - مشهد

50 16 5058 6161 4936 4 3 4 2 3 3 3
5

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

40 7 4325 7728 3437 2 2 3 1 2 2 3
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
25 7 4722 6867 3 4 5 3 2 3 3
5

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

27 11 4700 7851 3 3 4 3 2 3 3
3

دانشگاه تبريز

36 14 4720 9101 2872 3 3 5 3 2 2 2
4

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

45 12 4542 13724 6194 2 3 3 2 1 1 2
4

دانشگاه كاشان

26 6 4695 9563 3 3 4 2 2 4 3
2

دانشگاه يزد

60 24 4566 13304 8928 3 3 4 1 2 2 2
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 8 4505 10282 3 2 4 1 1 1 2
4

دانشگاه زنجان

35 6 4407 10973 3 3 3 2 2 1 1
0

دانشگاه تبريز

شبانه
24 8 4704 10638 3 3 3 3 1 2 2
0

دانشگاه سمنان

100 18 4325 18724 15680 7589 2 3 3 2 1 1 1
1

دانشگاه اراک

50 7 4425 1 3 3 2 1 1 2
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
20 3 4538 2 3 3 1 1 1 2
0

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 4 4514 3 3 4 2 1 1 2
0

دانشگاه شهرکرد

50 18 4534 13063 14972 3 3 3 1 1 1 2
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

50 12 4331 15290 6728 2 2 2 2 1 1 2
2

دانشگاه صنعتي شاهرود

50 8 4596 16648 8096 3 2 3 1 1 1 2
0

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
18 7 4487 14044 2 2 2 1 1 2 1
1

دانشگاه ميبد

40 9 4368 18421 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي همدان

40 6 4233 15047 2 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه ملاير

45 5 4267 8133 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

47 7 4385 1 2 2 2 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
15 6 4384 17559 3 2 2 2 1 1 1
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

35 10 4238 19651 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي همدان

شبانه
15 3 4355 18525 2 2 4 2 1 1 2
1

دانشگاه اروميه

40 5 4316 2 1 2 2 1 1 1
2

دانشکده فني و مهندسي گلپايگان

60 9 4264 19773 17941 1 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه شهرکرد(دانشکده فني ومهندسي بروجن)

25 6 4259 19589 2 2 3 1 1 1 1
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

40 3 4190 2 1 2 1 1 1 1
1

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

45 4 4484 2 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه ياسوج

60 13 4257 23597 9892 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه سمنان

شبانه
60 10 4217 23678 1 2 2 2 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
25 5 4700 23062 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي بيرجند

50 9 4301 27412 29224 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه مراغه

50 3 4229 2 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه بناب

60 7 4063 29353 29055 1 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه مراغه

شبانه
10 3 4260 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي اروميه

40 3 2 2 2 1 1 1 1
3