برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

50 18 5055 4515 1595 4 4 5 3 3 4 3
7

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

50 16 5063 3681 4192 1847 4 4 5 3 3 4 4
6

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 9 4459 9603 3 2 3 3 2 2 2
1

دانشگاه صنعتي اصفهان

80 27 4628 11534 8839 6614 3 3 4 1 2 2 2
7

دانشگاه زنجان

60 10 4187 21333 10767 2 2 3 1 1 1 1
0

دانشگاه اروميه

40 4 4122 11976 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

35 5 4388 13753 3 1 4 1 1 1 2
1

دانشگاه صنعتي همدان

40 5 4477 2 2 1 2 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

50 5 4360 2 3 3 1 1 1 1
0

دانشگاه كاشان

32 5 4581 15663 2 2 3 2 1 1 1
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

60 8 4280 23044 13092 1 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه يزد

70 16 4335 19046 10641 2 2 3 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

80 10 4309 26592 25288 1 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي اراك

60 7 4096 23078 1 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
15 3 4119 21295 2 3 1 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي اروميه

45 3 4295 1 1 2 2 1 1 1
0

دانشگاه بيرجند

60 5 4102 1 1 3 1 1 1 1
0

دانشگاه ملاير

50 4 3921 30907 1 1 2 1 1 1 1
0