برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

25 12 6048 1174 910 171 5 5 7 6 6 7 6
8

دانشگاه اردکان

25 3 4226 1 2 4 3 1 1 1
1

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

40 7 4199 24134 1 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)

60 11 4293 20950 9722 2 2 2 2 1 1 1
1

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

50 12 4376 22852 24006 1 2 3 1 1 1 1
3