برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

30 11 5755 910 696 5 5 6 4 5 6 5
11

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

30 6 5227 5218 3 4 4 3 3 3 2
8

دانشگاه تبريز

24 10 4847 7141 3 3 5 2 3 3 2
3

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
20 10 4657 11636 2 2 3 2 2 2 1
2

دانشگاه سمنان

30 7 4416 12413 2 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه تبريز

شبانه
16 5 4582 11557 2 1 2 3 1 2 1
3

دانشگاه اراک

35 7 4353 13824 8252 3 2 3 2 1 2 1
2

دانشگاه صنعتي اراك

60 9 4373 17309 2 3 3 1 1 1 1
6

دانشگاه سمنان

شبانه
15 3 1 1 1 1 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 4 3 2 3 2 3 2 2
2