برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

25 14 6301 410 819 225 6 6 7 5 7 8 6
76

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

50 17 5501 2277 4 5 6 4 5 6 4
28

دانشگاه تهران

35 10 6043 1389 1444 6 5 6 6 5 6 5
20

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

35 10 5485 1965 2469 3 4 5 3 4 3 3
15

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

40 15 5252 2696 3401 2427 4 4 4 5 3 4 2
17

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

70 19 5019 4397 4651 4 5 5 4 3 3 3
9

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

40 7 4713 5317 3 4 5 2 3 4 3
6

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

60 14 4718 5310 6110 4 3 4 3 3 3 3
11

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 6 4712 6753 3 4 3 2 3 2 2
4

دانشگاه صنعتي اصفهان

45 14 4873 9295 7645 3 3 4 3 3 3 2
6

دانشگاه فردوسي - مشهد

70 12 4615 9789 6682 3 3 4 3 3 3 2
2

دانشگاه اصفهان

40 11 4528 10840 7345 3 3 3 3 2 2 1
5

دانشگاه شيراز

70 17 4386 13840 8602 9231 2 2 3 2 1 1 2
10

دانشگاه شهيد چمران اهواز

50 3 4624 3 2 3 1 2 1 1
3

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

30 9 4443 14064 2 2 3 1 2 1 1
4

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
30 7 4449 12216 4 2 4 2 2 2 2
1

دانشگاه تبريز

54 9 4408 16517 2 3 2 2 1 1 1
4

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 3 4445 2 4 4 2 2 1 1
1

دانشگاه زنجان

55 6 4219 9690 2 2 3 1 1 1 1
2

دانشگاه كاشان

60 13 4381 19646 11422 1 2 3 2 2 1 1
6

دانشگاه گيلان - رشت

60 8 4444 19295 2 2 1 2 2 1 1
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

50 15 4225 20859 12898 2 2 2 1 1 1 1
4

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
25 3 4254 2 1 2 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

40 6 4295 19555 1 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

55 5 4138 22890 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه تبريز

شبانه
36 5 4418 22526 2 1 1 4 1 1 1
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

50 3 4296 25120 1 1 3 1 2 1 1
4