برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
2 3 4964 353 3 5 7 3 4 7 5
20

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
7 4 4893 1253 3 5 6 1 4 4 3
8

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
3 3 5125 1258 4 4 6 1 2 3 4
1

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
12 6 5876 2018 6 6 7 3 5 7 5
4

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
5 3 5918 2082 7 5 8 5 5 5 5
2

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
0 3 4402 2086 5 4 5 1 2 3 2
5

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي استان تهران
4 3 4761 3 2 4 2 2 2 3
3

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي استان تهران
4 3 4403 3318 2 1 4 3 1 3 4
2

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان قم
2 3 4950 4132 3 6 5 2 4 4 2
2

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 3 4601 3 5 5 2 4 3 2
3

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
10 3 5124 4 3 5 2 3 4 4
7

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
3 3 4 4 2 2 2 3 2
4

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 3 4 4 5 2 4 4 2
3

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
3 3 4 5 6 1 5 5 4
1

پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان

بومي گلستان
3 3 2 4 5 1 4 3 3
2

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
15 3 3 5 4 2 2 3 3
3

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
14 3 4 4 1 1 2 2 2
1

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
3 3 4 6 7 1 3 3 3
1

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
15 3 3 3 2 1 3 1 1
1

پرديس شهيد باهنر - شيراز

بومي فارس
0 3 5 4 7 1 3 3 3
6

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي استان البرز
9 3 3 4 5 4 2 2 3
5

پرديس شهيد مدرس - سنندج

بومي استان کرمانشاه
3 3 4 3 3 3 1 3 2
8