رحيم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر رحيم آباد

شاهنظری کرباسرا امیر حسین

شاهنظری کرباسرا امیر حسین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
برجی کلانکلایه مصطفی

برجی کلانکلایه مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
علی زاده لشکان صالح

علی زاده لشکان صالح

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اکبرپور کلانکلایه لاله

اکبرپور کلانکلایه لاله

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نبی زاده الهه

نبی زاده الهه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرج پور بی بالان معصومه

فرج پور بی بالان معصومه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ملکی علی

ملکی علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اشکورکیائی سکینه

اشکورکیائی سکینه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
برارنیا پریسا

برارنیا پریسا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
علی نژاد مهدی

علی نژاد مهدی

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حبیبی کوشکوهی علی

حبیبی کوشکوهی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قلی زاده محمد حسین

قلی زاده محمد حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
علی نیا سیاه کل حسن

علی نیا سیاه کل حسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رضائی بیجارگاه امیر حسین

رضائی بیجارگاه امیر حسین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/1/2023 6:32:23 AM
Menu