كبودرآهنگ

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر كبودرآهنگ

ذوقیان بصیر مجید

ذوقیان بصیر مجید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
خانی محمد صالح

خانی محمد صالح

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسدی پریا

اسدی پریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسماعیلی نواب امیر حسین

اسماعیلی نواب امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
گره گانی علیرضا

گره گانی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
لطفی مهدی

لطفی مهدی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عظیمی ابوالفضل

عظیمی ابوالفضل

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سروش نیا عرفان

سروش نیا عرفان

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
طاقتی موسوی سید علی

طاقتی موسوی سید علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اسدی سیدابوالفضل

اسدی سیدابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
یعقوبی وحید

یعقوبی وحید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قزوینه امیر

قزوینه امیر

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
5/29/2023 4:47:22 AM
Menu