زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر زرند

جعفر زاده محمد

جعفر زاده محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
متصدی علیرضا

متصدی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مختاری فائزه سادات

مختاری فائزه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
شفیعی زاده مرضیه

شفیعی زاده مرضیه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ایزدی مرضیه

ایزدی مرضیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عرب ندوی زهرا

عرب ندوی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
اسلامی ابوالفضل

اسلامی ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
حبیبی امیر علی

حبیبی امیر علی

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
زمانی مهدی

زمانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ایرانمنش فاطمه

ایرانمنش فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
عرب پور محمد امین

عرب پور محمد امین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مصطفوی علی

مصطفوی علی

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
پور رحمانی محدثه

پور رحمانی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
امیری سید امیر محمد

امیری سید امیر محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
پور رحمانی موحده

پور رحمانی موحده

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
حسینی فر سید مهدی

حسینی فر سید مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
یزدانپناه فاطمه

یزدانپناه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
عرب نصرت ابادی فاطمه

عرب نصرت ابادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مهدوی فر فائزه

مهدوی فر فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
جوشنی رقیه

جوشنی رقیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
باقری مژده

باقری مژده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فاضلی زهرا

فاضلی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مسعود زاده مرضیه السادات

مسعود زاده مرضیه السادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زمانی فاطمه

زمانی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ملک زاده ساجده

ملک زاده ساجده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
برهانی نژاد محمد امین

برهانی نژاد محمد امین

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محمدی محمد علی

محمدی محمد علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
ایزدی فاطمه

ایزدی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مختاری حانیه السادات

مختاری حانیه السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسنی سرزه محمد حسین

حسنی سرزه محمد حسین

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
منوچهری امیر

منوچهری امیر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
یزدانپناه عارفه

یزدانپناه عارفه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مختاری فاطمه

مختاری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
یزدانی علیرضا

یزدانی علیرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ضیاالدینی فاطمه

ضیاالدینی فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
اسلامی محمد صالح

اسلامی محمد صالح

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سلطانی سعید

سلطانی سعید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صیفوری فاطمه

صیفوری فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
علی مومنی علی

علی مومنی علی

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسدی فاطمه

اسدی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
عربپور محمد صالح

عربپور محمد صالح

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
علیزاده امیر مهدی

علیزاده امیر مهدی

مهندسي برق|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
علوی کیمیا السادات

علوی کیمیا السادات

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محسنی پور زهرا

محسنی پور زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عرب پور نرجس

عرب پور نرجس

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اثناعشری فاطمه

اثناعشری فاطمه

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
یحیی زاده امیر محمد

یحیی زاده امیر محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدی راضیه

محمدی راضیه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
علی نژاد محمد رضا

علی نژاد محمد رضا

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تهامی فاطمه زهرا

تهامی فاطمه زهرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمدی مهدی

احمدی مهدی

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عربپور مهدیه

عربپور مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ایزدی سارا

ایزدی سارا

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عربپور ابوالفضل

عربپور ابوالفضل

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ضیاالدینی زینب

ضیاالدینی زینب

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
پور حبیبی حمیده

پور حبیبی حمیده

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
تیموری امیر حسین

تیموری امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سینه کوهپیما فاطمه

سینه کوهپیما فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سعیدی ستایش

سعیدی ستایش

زبان شناسي|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قائم پناه محمد علی

قائم پناه محمد علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ضیاالدینی مهدی

ضیاالدینی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
منصوری امیر عباس

منصوری امیر عباس

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک کرمان -شهيدچمران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اکبرزاده فاطمه

اکبرزاده فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رمضان زاده فاطمه

رمضان زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
علی نژاد هادی

علی نژاد هادی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
یحیی زاده زهره

یحیی زاده زهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عظیمی امیرحسین

عظیمی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدی امیرصالح

محمدی امیرصالح

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بلوچ حسنخانی فاطمه

بلوچ حسنخانی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسلامی ابوالفضل

اسلامی ابوالفضل

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خلیلی ابوالفضل

خلیلی ابوالفضل

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حاجی محمدی زهرا

حاجی محمدی زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فتاحی حسین

فتاحی حسین

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شریفی زهرا

شریفی زهرا

مترجمي زبان عربي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
میرعلیزاده ابوالفضل

میرعلیزاده ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفری مهدیه

جعفری مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صدیقی نژاد علی

صدیقی نژاد علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سهرابی مصطفی

سهرابی مصطفی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عربپور حنانه

عربپور حنانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ضیاالدینی فاطمه

ضیاالدینی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ملانسب علی

ملانسب علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
عربپور امیر عباس

عربپور امیر عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسم پور محیا

قاسم پور محیا

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ابراهیمی فر فائزه

ابراهیمی فر فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بلوچی اسماء

بلوچی اسماء

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ضیاالدینی محمدعلی

ضیاالدینی محمدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحمانی مهدیه

رحمانی مهدیه

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سهرابی ابوالفضل

سهرابی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برخوداری سبحان

برخوداری سبحان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برهانی نژاد آلاء

برهانی نژاد آلاء

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مومنی فر علیرضا

مومنی فر علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدزاده امیرحسین

محمدزاده امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مومنی فاطمه

مومنی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ایزدی امیررضا

ایزدی امیررضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدوی علیرضا

مهدوی علیرضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نورزهی نگین

نورزهی نگین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانی مهران

سلطانی مهران

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن زاده رضا

حسن زاده رضا

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هادی زاده زهره

هادی زاده زهره

علوم ورزشي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمد رضایی فاطمه

محمد رضایی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ایزدی فاطمه

ایزدی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسن خانی محمد علی

حسن خانی محمد علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدالرضایی فاطمه

عبدالرضایی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
میرزایی ریحانه

میرزایی ریحانه

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برخوداری فاطمه

برخوداری فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کردی محمد رضا

کردی محمد رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
یزدان پناه فائزه

یزدان پناه فائزه

هنراسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
حیدرزاده ویدا

حیدرزاده ویدا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلطانی حمید رضا

سلطانی حمید رضا

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جعفری امیر حسین

جعفری امیر حسین

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سلیمانی فرد صالحه

سلیمانی فرد صالحه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ایزدی امیر حسین

ایزدی امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تهامی پور حانیه سادات

تهامی پور حانیه سادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پاک نژاد محمد حسن

پاک نژاد محمد حسن

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زارعی جلال آبادی فاطمه

زارعی جلال آبادی فاطمه

زبان چيني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
یزدانی عارفه

یزدانی عارفه

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/28/2023 6:13:20 AM