تيران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تيران

نادری تهرانی محمد

نادری تهرانی محمد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
کریمی حسین آبادی فاطمه

کریمی حسین آبادی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نادری تهرانی علی

نادری تهرانی علی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
سلطانی تهرانی مهدی

سلطانی تهرانی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دادخواه تهرانی دانیال

دادخواه تهرانی دانیال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
یزدانی حامد

یزدانی حامد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عرب پور اسفیدواجانی محمد

عرب پور اسفیدواجانی محمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سلطانی تیرانی رعنا

سلطانی تیرانی رعنا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مظاهری محمدمهدی

مظاهری محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رضوانی فاطمه

رضوانی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
هادی بودانی فاطمه

هادی بودانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فدائی عاطفه

فدائی عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدی ارانی فاطمه

محمدی ارانی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رجب زاده فاطمه

رجب زاده فاطمه

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

هنر
سلیمی افجانی علی

سلیمی افجانی علی

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سلیمی فاطمه زهرا

سلیمی فاطمه زهرا

علوم سياسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مظاهری سحر

مظاهری سحر

مهندسي کامپيوتر|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قاسمی زینب

قاسمی زینب

مترجمي زبان عربي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زمانی مینا

زمانی مینا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
صائبی فاطمه

صائبی فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دادخواه تهرانی کوثر

دادخواه تهرانی کوثر

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
میری سیده مائده

میری سیده مائده

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عباسی نرگس

عباسی نرگس

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سلطانی تهرانی فاطمه

سلطانی تهرانی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خدائی ورپشتی مریم

خدائی ورپشتی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مختاری فاطمه زهرا

مختاری فاطمه زهرا

گردشگري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اسماعیلی سورانی محمدجواد

اسماعیلی سورانی محمدجواد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پناهی گنهرانی علی رضا

پناهی گنهرانی علی رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دادخواه تهرانی آیدا

دادخواه تهرانی آیدا

گردشگري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مظاهری علی رضا

مظاهری علی رضا

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عبدلی نگار

عبدلی نگار

مديريت دولتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سرانی زهرا

سرانی زهرا

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پورکردامنیه زهرا

پورکردامنیه زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدی دره بیدی محمدرضا

محمدی دره بیدی محمدرضا

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
تیموری فاطمه

تیموری فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهرابی حسن آبادی فاطمه

مهرابی حسن آبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سلطانی تیرانی متین

سلطانی تیرانی متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسینی فرد فاطمه سادات

حسینی فرد فاطمه سادات

علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دوشانی حسن آبادی نجمه

دوشانی حسن آبادی نجمه

علوم سياسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نامداری راضیه

نامداری راضیه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
احمدی لیلا

احمدی لیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هاشم پور محمدی مژده

هاشم پور محمدی مژده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عبدالرضائی دره بیدی امید

عبدالرضائی دره بیدی امید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
براتی آبگرمی مهدی

براتی آبگرمی مهدی

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
6/1/2023 9:22:02 AM
Menu