مباركه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مباركه

قوامی مجید

قوامی مجید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مختارزاده محمدرضا

مختارزاده محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فرهمند مرضیه

فرهمند مرضیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
یزدانی فاطمه

یزدانی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عباسی ویدا

عباسی ویدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نصوحی فاطمه

نصوحی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کیانی مائده

کیانی مائده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ابراهیمی علی

ابراهیمی علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدی صفیه

محمدی صفیه

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ابوطالبی زهرا

ابوطالبی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
ماندی زاده زینب

ماندی زاده زینب

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شفیع زاده مجتبی

شفیع زاده مجتبی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ایرانپور زهرا

ایرانپور زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کارگر مائده

کارگر مائده

گياه پزشکي|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قاسمی زهرا

قاسمی زهرا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سعیدپور علیرضا

سعیدپور علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ستاری فاطمه

ستاری فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سلیمانی حسن آبادی حسین

سلیمانی حسن آبادی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ایرانپور علی

ایرانپور علی

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سعیدی فاطمه زهرا

سعیدی فاطمه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پورمقدم پریسا

پورمقدم پریسا

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
احمدپور مبارکه زهرا

احمدپور مبارکه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
طیاری امینه

طیاری امینه

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
امینی نیلوفر

امینی نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدپور مریم

احمدپور مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ایرانپور امیرعلی

ایرانپور امیرعلی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ایرانپور محمد

ایرانپور محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
ربیعی زهرا

ربیعی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رفیعی نیلوفر

رفیعی نیلوفر

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ابراهیمی محمدحسن

ابراهیمی محمدحسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ابوطالبی محمدحسین

ابوطالبی محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضایی حسن آبادی مهدی

رضایی حسن آبادی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سلحشور کیارش

سلحشور کیارش

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
عقیلی فریناز

عقیلی فریناز

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
کریمی میلاد

کریمی میلاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمدیان پوراصفهانی عباس

احمدیان پوراصفهانی عباس

امار|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شیخی گل تا

شیخی گل تا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فیروزی وحید

فیروزی وحید

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نصوحی فاطمه

نصوحی فاطمه

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بهرامی مهدی

بهرامی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسدی نزاد عرفان

اسدی نزاد عرفان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رضوی فاطمه سادات

رضوی فاطمه سادات

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي شهرضا | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صالحی معین

صالحی معین

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
غفارپور روزین

غفارپور روزین

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صالحی علی

صالحی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سیدنا فرزانه

سیدنا فرزانه

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
هادی احسان

هادی احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
غلامی زهرا

غلامی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پورعبدالله خدیجه

پورعبدالله خدیجه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابراهیمی محمدمهدی

ابراهیمی محمدمهدی

مهندسي پزشکي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قراگوزلو ده سرخی محدثه

قراگوزلو ده سرخی محدثه

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
هاشمی سحر

هاشمی سحر

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دیانی امید

دیانی امید

رياضيات وکاربردها|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شریفیان دانیال

شریفیان دانیال

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قنبری حسین

قنبری حسین

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
چراغی مهدی

چراغی مهدی

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دیانتی مرضیه

دیانتی مرضیه

علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باقری مهشاد

باقری مهشاد

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رجبی عارف

رجبی عارف

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسماعیل وندی فروزان

اسماعیل وندی فروزان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدزاده محمدسجاد

احمدزاده محمدسجاد

مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آقایی مرضیه سادات

آقایی مرضیه سادات

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نصوحی امیرحسین

نصوحی امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کریمیان محمدصادق

کریمیان محمدصادق

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عسگری پریسا

عسگری پریسا

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امینی فاطمه

امینی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شفیعی مرضیه

شفیعی مرضیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امیری نرجس سادات

امیری نرجس سادات

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
چوپانی حسن

چوپانی حسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کارگر پری ناز

کارگر پری ناز

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرادی عرفان

مرادی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
یزدانی علیرضا

یزدانی علیرضا

مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفری رسول

جعفری رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باروتی امیرطاها

باروتی امیرطاها

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دهقانیان پریسا

دهقانیان پریسا

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهرامی زهرا

بهرامی زهرا

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دهقانی فرناز

دهقانی فرناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قیاسی آرمین

قیاسی آرمین

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نصوحی زهرا

نصوحی زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دارابی اسماء

دارابی اسماء

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدی علی

محمدی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صالحی محمدمهدی

صالحی محمدمهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادیان سارا

مرادیان سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسماعیلی زهرا

اسماعیلی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علی پور مهدی

علی پور مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دانشمند مهدی

دانشمند مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملکی زهرا

ملکی زهرا

علوم مهندسي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شریعتی محمد

شریعتی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوری مهدی

نوری مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشکده رياضي وکامپيوترخوانسار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خرمی علی

خرمی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدی امیرمحمد

محمدی امیرمحمد

علوم مهندسي|مرکزاموزش عالي شهرضا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ایرانپور مهدی

ایرانپور مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفری محمدمهدی

جعفری محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صدقی امیر

صدقی امیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آقابابائی الهه

آقابابائی الهه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
امیری فاطمه سادات

امیری فاطمه سادات

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ضیائی سارا

ضیائی سارا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سلیمانی علیرضا

سلیمانی علیرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خالوئی مهدی

خالوئی مهدی

مهندسي پليمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مالکی زهرا

مالکی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
دیبازاده مائده

دیبازاده مائده

اقتصاد|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ابوطالبی روح الله

ابوطالبی روح الله

مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حاتم زاده حسین

حاتم زاده حسین

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شیخان علی

شیخان علی

حقوق|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
برزی زهرا

برزی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ایرانپور عرفان

ایرانپور عرفان

مهندسي پليمر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
موسوی مریم سادات

موسوی مریم سادات

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفها ن

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
احمدپور یوسف

احمدپور یوسف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/4/2023 2:35:01 PM
Menu