خرامه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خرامه

ابراهیمی محمدرضا

ابراهیمی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
زارع محمدحسن

زارع محمدحسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

5سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
زارع درنیانی محمد

زارع درنیانی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ایزدی فاطمه

ایزدی فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نفری زهرا

نفری زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ایزدی محمدجواد

ایزدی محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع مینا

زارع مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسینی علیرضا

حسینی علیرضا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نجفی ابوالفضل

نجفی ابوالفضل

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خادمی زهرا

خادمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بذرافکن غزاله

بذرافکن غزاله

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ایزدی علی

ایزدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کشاورزی محمد

کشاورزی محمد

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خنده جام محمدامین

خنده جام محمدامین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قوهستانی محمدحسین

قوهستانی محمدحسین

موزه|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
چراغی زهرا

چراغی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارع علی

زارع علی

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارع علی

زارع علی

علوم ورزشي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صبورخرامه علی رضا

صبورخرامه علی رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نیک فطرت یاسمن

نیک فطرت یاسمن

روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امیدوارجوچین زهرا

امیدوارجوچین زهرا

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خارستانی ابوالفضل

خارستانی ابوالفضل

جغرافيا|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شیبانی مرضیه

شیبانی مرضیه

روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جاویدی السعدی فاطمه

جاویدی السعدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بذرافکن زهرا

بذرافکن زهرا

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
تقی زاده امیرحسین

تقی زاده امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/4/2023 3:06:15 PM
Menu