اسفراين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اسفراين

منصوری جوشقان سوگند

منصوری جوشقان سوگند

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
منصوری جوشقان سودابه

منصوری جوشقان سودابه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

7سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
صمدی رضائی مبین

صمدی رضائی مبین

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

8سال کانونی / 126 آزمون

ریاضی
خانکانلو هدیه

خانکانلو هدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

8سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
عرب زاده فاطمه

عرب زاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
استادزاده زهرا

استادزاده زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

8سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
لعل دشتی صبا

لعل دشتی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

8سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده سیدحسین

اسماعیل زاده سیدحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

8سال کانونی / 117 آزمون

زبان
نادی ثانی زهرا

نادی ثانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
بخش ابادی محسن

بخش ابادی محسن

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
صفری تکتم

صفری تکتم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
عباسی مریم

عباسی مریم

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

7سال کانونی / 104 آزمون

انسانی
احمد آبادی نازنین

احمد آبادی نازنین

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
علی یاری مرضیه

علی یاری مرضیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
مالداری زهرا

مالداری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
محمدی پور هدیه

محمدی پور هدیه

گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
صفدری علی

صفدری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
امیدبخش فائزه

امیدبخش فائزه

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
رامشینی محمدرضا

رامشینی محمدرضا

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
توحیدی مبینا

توحیدی مبینا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
قویدل الهام

قویدل الهام

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
اکبری سعید

اکبری سعید

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
اراسته قزاقی نرگس

اراسته قزاقی نرگس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
نوروزی مقدم امیرفرهاد

نوروزی مقدم امیرفرهاد

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
خرسند هانیه

خرسند هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
سرابی هانیه

سرابی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
طالبی امید

طالبی امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
حسینی اصل حدیثه سادات

حسینی اصل حدیثه سادات

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
نیکو کار محمد

نیکو کار محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

6سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
مهجورلطف ابادی بهاره

مهجورلطف ابادی بهاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
سلیمی مجید

سلیمی مجید

مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
صادقی یگانه

صادقی یگانه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
رضایی فائزه

رضایی فائزه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
محمودی امیر حسین

محمودی امیر حسین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
لعل محمدی ایسا

لعل محمدی ایسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حیدری مونا

حیدری مونا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نوری سجاد

نوری سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بیک محمدی عارف

بیک محمدی عارف

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

7سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
لعل جواهری سحر

لعل جواهری سحر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فیضی کشتان فاطمه

فیضی کشتان فاطمه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
طاهرزاده حسن اباد زهرا

طاهرزاده حسن اباد زهرا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
لاروبی بهناز

لاروبی بهناز

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
ابراهیمی مقدم محمدصالح

ابراهیمی مقدم محمدصالح

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رامشی محمد

رامشی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خاکپور منا

خاکپور منا

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
علیزاده صبیحه

علیزاده صبیحه

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
شیرزادی مریم

شیرزادی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رستمی فائزه

رستمی فائزه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
حاتم زاده هانیه

حاتم زاده هانیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 63 آزمون

زبان
رحمانی فاطمه

رحمانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
نوروزی بامی محمدرضا

نوروزی بامی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علی نیا مرضیه

علی نیا مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
کاظمی زهرا

کاظمی زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عباسی قلعه نو حسین

عباسی قلعه نو حسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ولی نژاد نجمه

ولی نژاد نجمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
نوری مریم

نوری مریم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
نوری مریم

نوری مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رضازاده محمد

رضازاده محمد

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
محمدنژاد محمد

محمدنژاد محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
بابائی باجوانلو محمد

بابائی باجوانلو محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
دلبری شیوا

دلبری شیوا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رحیمی نصراباد زهرا

رحیمی نصراباد زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حیدری مریم

حیدری مریم

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آقارضازاده اردوغان فاطمه

آقارضازاده اردوغان فاطمه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
صفری نژاد الناز

صفری نژاد الناز

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
میرزائی ابوالفضل

میرزائی ابوالفضل

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
کاظم زاده اردغان حسین

کاظم زاده اردغان حسین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
نوری حسین

نوری حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
منصوری فردوس

منصوری فردوس

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسینی زهره سادات

حسینی زهره سادات

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
کوهستانی عارفه

کوهستانی عارفه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
درویشی محمد

درویشی محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بیدی حمید

بیدی حمید

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عاقبتی ایرج نگین

عاقبتی ایرج نگین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ادینه سجاد

ادینه سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محبتی هانیه

محبتی هانیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پورزاد رضا

پورزاد رضا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مظلوم تبریان محسن

مظلوم تبریان محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسکندری فاطمه

اسکندری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
طاهری میلاد

طاهری میلاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 42 آزمون

زبان
عاقبتی ایرج نگار

عاقبتی ایرج نگار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نادی ثانی مریم

نادی ثانی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خوش مشرب علیرضا

خوش مشرب علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فتوحی شیما

فتوحی شیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رجبیان صالح

رجبیان صالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
میرابی فائزه

میرابی فائزه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نیک سرشت فائزه

نیک سرشت فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عاشورزاده محبوبه

عاشورزاده محبوبه

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

هنر
زورآبادی زهرا

زورآبادی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رضایی مجتبی

رضایی مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فیروزآبادی اریانا

فیروزآبادی اریانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تاتار مهدی

تاتار مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نوری الهه

نوری الهه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قاسمی سحر

قاسمی سحر

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دنیوی راد علی

دنیوی راد علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
علوی فرد سیدسجاد

علوی فرد سیدسجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قائمی کوشکی سارا

قائمی کوشکی سارا

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عابدی عرفان

عابدی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شکوری زارع سعید

شکوری زارع سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اکبری مقدم حدیثه

اکبری مقدم حدیثه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حیدری عطیه

حیدری عطیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بهمدی جواد

بهمدی جواد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهری زهرا

مهری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
چشمی محدثه

چشمی محدثه

مهندسي پزشکي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اکبریان فاطمه

اکبریان فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
سپاهی فاطمه

سپاهی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسین پور محمد

حسین پور محمد

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
استیری میثم

استیری میثم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اخوان علیرضا

اخوان علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
لطفی محمد

لطفی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سعادتی پرتان ستایش

سعادتی پرتان ستایش

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسینی ایرج الهه

حسینی ایرج الهه

صنايع دستي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

هنر
رضائی جوشقان نسرین

رضائی جوشقان نسرین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دارابی عباس

دارابی عباس

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بیگی محدثه

بیگی محدثه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
طیبی فاطمه

طیبی فاطمه

طراحي صنعتي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

هنر
روئین فرد فاطمه

روئین فرد فاطمه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اکرامی فر علیرضا

اکرامی فر علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حیدری علیرصا

حیدری علیرصا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
میلانلو نوشین

میلانلو نوشین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
علی یاری امیررضا

علی یاری امیررضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمودی سیده سارا

محمودی سیده سارا

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نوروزی علی اباد فاطمه

نوروزی علی اباد فاطمه

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
میرزائی مقدم رضا

میرزائی مقدم رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ابراهیم زاده فائزه

ابراهیم زاده فائزه

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فیاض سعیده

فیاض سعیده

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ناظری آیدا

ناظری آیدا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زبردست زهرا

زبردست زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادی فاطمه

مرادی فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهیمی زهره

ابراهیمی زهره

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نیک فطرت فاطمه

نیک فطرت فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ساربان مسعود

ساربان مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بردبار امیرحسین

بردبار امیرحسین

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهمان نواز مرضیه

مهمان نواز مرضیه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
موذنی آذین

موذنی آذین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نیکو سلمی

نیکو سلمی

علوم سياسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
لعل قربانی نرگس

لعل قربانی نرگس

جامعه شناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کلاته میمری مریم

کلاته میمری مریم

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
علائی بهاره

علائی بهاره

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاکری نرگس

شاکری نرگس

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمودنیا امیرحسین

محمودنیا امیرحسین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
متولی حقیقی مصطفی

متولی حقیقی مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
یزدانی ابراهیم

یزدانی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
امامی فاطمه

امامی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خلیلی بامی بهروز

خلیلی بامی بهروز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
علیزاده وحید شایان

علیزاده وحید شایان

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سهرابی رضا

سهرابی رضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسین ابادی محمدصادق

حسین ابادی محمدصادق

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعیلی یلدا

اسماعیلی یلدا

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرادی مقدم حمید

مرادی مقدم حمید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرساد نجمه

فرساد نجمه

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ارغیانی محسن

ارغیانی محسن

ارتباطتصويري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
بیابانی حسن

بیابانی حسن

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهرامی زینب

بهرامی زینب

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تاتار ابوالفضل

تاتار ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شرفی مصطفی

شرفی مصطفی

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فلاح گلبرگ

فلاح گلبرگ

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجیانی مهتاب

حاجیانی مهتاب

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پرویزی سیدمهدی

پرویزی سیدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عظیمی روئین نگار

عظیمی روئین نگار

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زینلی فاطمه

زینلی فاطمه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فیضی سیدسینا

فیضی سیدسینا

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خسروی حمید

خسروی حمید

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امینی سجاد

امینی سجاد

مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
واحدی نژاد مهسا

واحدی نژاد مهسا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امانی حقانی جوشقان مریم سادات

امانی حقانی جوشقان مریم سادات

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عفتی حصاری محمد

عفتی حصاری محمد

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
لعل دشتی مسعود

لعل دشتی مسعود

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لعل دشتی معین

لعل دشتی معین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اکبرزاده محمد

اکبرزاده محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خاکسار مهران

خاکسار مهران

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حاتمی علی

حاتمی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فخروحید مریم

فخروحید مریم

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حقانی دشتی زهرا

حقانی دشتی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضاپور پرستو

رضاپور پرستو

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رستمی رویا

رستمی رویا

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قدیم ابادی سمیه

قدیم ابادی سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قمری مینا

قمری مینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرتضوی سیدمحمدجواد

مرتضوی سیدمحمدجواد

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
یوسفی ملیکا

یوسفی ملیکا

مهندسي عمران|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ایزانلو فاطمه

ایزانلو فاطمه

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اخوان الهام

اخوان الهام

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نوری مهدی

نوری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مسافرتی خوش سپیده

مسافرتی خوش سپیده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 9:11:31 AM
Menu