بندرعباس

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بندرعباس

پارسائیان سیدعلیرضا

پارسائیان سیدعلیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رئیسی امیر حسین

رئیسی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
پیوند مصیب

پیوند مصیب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
آشوری محمد حسین

آشوری محمد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
موسوی سیده پرنیان

موسوی سیده پرنیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صفا اعظم

صفا اعظم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضائی بمی شهرزاد

رضائی بمی شهرزاد

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اوران مبینا

اوران مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي هرمزگان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
نظام دلیوند نرگس

نظام دلیوند نرگس

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جعفری نیلوفر

جعفری نیلوفر

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فرشیدفر سینا

فرشیدفر سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شریفی مهلا

شریفی مهلا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرزانه فرد سردهایی آریا

فرزانه فرد سردهایی آریا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زینلی نژاد زهرا

زینلی نژاد زهرا

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پوران رضا

پوران رضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بلبی زاده پدرام

بلبی زاده پدرام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/2/2023 4:20:53 PM
Menu