جغتاي

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر جغتاي

راه چمنی عباس

راه چمنی عباس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نوباغی حامد

نوباغی حامد

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
راه چمنی محمد

راه چمنی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدزاده علی

محمدزاده علی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
غفاری مرضیه

غفاری مرضیه

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
دستورانی مصطفی

دستورانی مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جغتائی فرزانه

جغتائی فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آذرمهر پوراندخت

آذرمهر پوراندخت

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خاتم پور زهراسادات

خاتم پور زهراسادات

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 46 آزمون

زبان
ابوچناری علی

ابوچناری علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
دستورانی طاهره

دستورانی طاهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نوباغی نرگس

نوباغی نرگس

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جبله رضا

جبله رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
اکبری ثانی زهراسادات

اکبری ثانی زهراسادات

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دستورانی اسماعیل

دستورانی اسماعیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هاشمی مقدم زهراسادات

هاشمی مقدم زهراسادات

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جبله علی

جبله علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ساعی محمد

ساعی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
طلوعی راضیه

طلوعی راضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شریعت پناهی مهدیه

شریعت پناهی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شادمهر محبوبه

شادمهر محبوبه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جلالیان پریسا

جلالیان پریسا

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
دستورانی احسان

دستورانی احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رسولی فر مریم

رسولی فر مریم

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عسکری عارف

عسکری عارف

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مصطفی نسب زهرا

مصطفی نسب زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جبله رضا

جبله رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
یزدانی پور هادی

یزدانی پور هادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خالصی زهرا

خالصی زهرا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
زرقانی سیدمحمد

زرقانی سیدمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسین آبادی جواد

حسین آبادی جواد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مهردادیان حمید

مهردادیان حمید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آراد اشکان

آراد اشکان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جبله مجتبی

جبله مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طباطبائی نسب فائزه السادات

طباطبائی نسب فائزه السادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محبت طلب رضا

محبت طلب رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ره انجام خدیجه

ره انجام خدیجه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جبله احسان

جبله احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ره انجام محمد

ره انجام محمد

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مبشری علی اصغر

مبشری علی اصغر

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قاضی پور سیده فاطمه

قاضی پور سیده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کهنهء علی

کهنهء علی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مفیدی علیرضا

مفیدی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نیکوفر امید

نیکوفر امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خسروشیری نرجس

خسروشیری نرجس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ابوچناری مهدی

ابوچناری مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
راه چمنی عرفان

راه چمنی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جغتائی نگین

جغتائی نگین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ناصحیان مهدی

ناصحیان مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فداکار زهرا

فداکار زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فریمانهء مرتضی

فریمانهء مرتضی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
واعظی نژاد نرجس

واعظی نژاد نرجس

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جلالیان محمود

جلالیان محمود

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آذین مهر الهام

آذین مهر الهام

مديريت بازرگاني|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جغتائی محمدابراهیم

جغتائی محمدابراهیم

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رادمان فرزانه

رادمان فرزانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرشیدی زهرا

فرشیدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سرفرازی فاطمه

سرفرازی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضوانی فر فاطمه

رضوانی فر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دستورانی علی

دستورانی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دستورانی عاطفه

دستورانی عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جبله علیرضا

جبله علیرضا

جغرافيا|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کیوانلوشهرستانکی علی

کیوانلوشهرستانکی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مسلم زاده زهرا

مسلم زاده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دلاوری علی

دلاوری علی

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
کیوانلوشهرستانکی علیرضا

کیوانلوشهرستانکی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جبله محبوبه

جبله محبوبه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نازی الهام

نازی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جغتائی فاطمه

جغتائی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فراشیانی علی

فراشیانی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گفتی زینب

گفتی زینب

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فداکار ثانی رضا

فداکار ثانی رضا

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادقران وحديث|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فشانجردی احمد

فشانجردی احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهراندیش محبوبه

مهراندیش محبوبه

فرش|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
عطائی کیا مرضیه

عطائی کیا مرضیه

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جغتائی فاطمه

جغتائی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جغتائی فاطمه

جغتائی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
تقوایی نسب زهرا

تقوایی نسب زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شیبانی فرد فائزه

شیبانی فرد فائزه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
کیوانلوشهرستانکی فاطمه

کیوانلوشهرستانکی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/7/2023 6:05:48 AM
Menu