باخرز

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر باخرز

زارع فائزه

زارع فائزه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فرج اللهی محدثه

فرج اللهی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضائی فاطمه سادات

رضائی فاطمه سادات

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جانی بیگی مرتضی

جانی بیگی مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
افضلی حسنا

افضلی حسنا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
خیرخواه رسول

خیرخواه رسول

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بذرافشان سجاد

بذرافشان سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عبدالهیان فاطمه

عبدالهیان فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زنگنه فاطمه

زنگنه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نجفی نوبهاری مهدی

نجفی نوبهاری مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صمیمی فر شعیب

صمیمی فر شعیب

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راهنمایی مهدی

راهنمایی مهدی

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غفاری ساناز

غفاری ساناز

مترجمي زبان عربي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بهلولی کراتی مهلا

بهلولی کراتی مهلا

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوبخت رضا

نوبخت رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
موشکاف فرزانه

موشکاف فرزانه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قرائی قلعه نوئی فاطمه

قرائی قلعه نوئی فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سیدالحسینی سید مجتبی

سیدالحسینی سید مجتبی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
5/29/2023 3:43:46 PM
Menu